avow logo

AVOW

Ehangu Adeiladu Dyfodol Disgleiriach mewn Technoleg yng Nghymru

download

Mae cynllun llwyddiannus iawn Adeiladu Dyfodol Disgleiriach mewn Technoleg yn dychwelyd yn 2018 gyda dau ddigwyddiad newydd sbon i hyrwyddo llwybrau gyrfa yn y diwydiant technoleg.

Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad cyntaf yn Techniquest yn 2017, caiff y digwyddiadau rhad ac am ddim hyn a gaiff eu rhedeg gan Academi Codez mewn partneriaeth gyda Technocamps a Llywodraeth Cymru eu cynnal yn Neuadd Reichel, Bangor ar Ddydd Gŵyl Dewi (1 Mawrth) a byddant hefyd yn cyrraedd Gwesty’r Marriott, Abertawe ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod (8 Mawrth).

Gyda chefnogaeth eisoes wedi ei sicrhau gan Gemma Hallet, sefydlydd miFuture, a BT Cymru, bydd Adeiladu Dyfodol Disgleiriach mewn Technoleg yn agored i unrhyw un dros 16 oed sydd â diddordeb mewn dysgu am gyfleoedd gyrfa mewn technoleg gan arbenigwyr yn eu meysydd.

Yn ystod y digwyddiadau, bydd y sawl sy’n mynychu yn cael cyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithdai a gyflwynir gan swyddogion proffesiynol profiadol yn y diwydiant technoleg yn ymwneud â datrys problemau, HTML, presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol a dechrau eich taith i dechnoleg. Gobeithir y bydd y gweithdai hyn yn ateb cwestiynau cyffredin ac yn helpu i chwalu rhwystrau ar gyfer y rhai sy’n ystyried symud i swyddi technoleg.

Dywedodd Dean Jenkins, Sefydlydd Academi Codez: “Roedd ein digwyddiad cyntaf yn llawer mwy llwyddiannus nag oeddem wedi ei ragweld i ddechrau – roedd y nifer a fynychodd a’r adborth yn hollol wych a gwnaeth hynny bawb ohonom yn falch iawn. Dyna pam ein bod wrth ein bodd i fedru dod â Dyfodol Disgleiriach mewn Technoleg i rannau eraill o Gymru, yn cynnwys y Gogledd ac Abertawe. Mae hyn yn golygu y gallwn gefnogi ac annog mwy o bobl, yn neilltuol fenywod sy’n ystyried newid gyrfaoedd, efallai ar ôl cael plant.

“I mi, mae llwyddiant ein digwyddiad dechreuol yn dangos yr angen gwirioneddol am gefnogaeth ychwanegol i’r rhai sy’n dymuno cymryd llwybr gyrfa mewn swyddi technoleg. Edrychwn ymlaen yn fawr at gyflwyno dau ddigwyddiad newydd yng Nghymru ar Ddydd Gŵyl Dewi a Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

“Ein prif nod gyda’r digwyddiadau hyn yw helpu mwy o bobl i ganfod eu traed yn eu gyrfa, yn  arbennig y diwydiant technoleg, a helpu Cymru i ddod yn wlad lewyrchus gyda diwydiant technoleg cryf sy’n cynnig llwyth o opsiynau swydd.”

Caiff  digwyddiadau hefyd eu cefnogi gan BT Cymru. Wrth siarad am y digwyddiadau, dywedodd Alwen Williams, Cyfarwyddwr BT Cymru: “Roedd yn anhygoel cymryd rhan yn nigwyddiad cyntaf Adeiladu Dyfodol Disgleiriach mewn Technoleg y llynedd ac rwy’n falch iawn i weld fod ei lwyddiant wedi arwain at ddau ddigwyddiad pellach mewn gwahanol rannau o Gymru. Mae BT Cymru yn falch i gefnogi’r digwyddiadau hyn sy’n annog pobl i gymryd rhan yn y diwydiant technoleg, ble bynnag maent yn byw.”

I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau Adeiladu Dyfodol Disgleiriach mewn Technoleg ac i gofrestru am eich tocynnau am ddim, ewch i: http://www.codezacademy.co.uk/digitalskills/index.html

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design