avow logo

AVOW

Cronfa Gymunedol Aviva

Mae Cronfa Gymunedol Aviva yn cynnig arian grant i fudiadau gwirfoddol a chymunedol ar gyfer prosiectau a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol mewn cymunedau lleol.

 

Derbynnir ceisiadau gan fudiadau neu grwpiau dielw sy’n gweithio er lles eu cymuned, sydd wedi bod ar waith ers o leiaf chwe mis ac sydd ag incwm gwerth £1 miliwn neu lai.

I fod yn gymwys, rhaid i brosiectau wneud gwahaniaeth positif ym mywydau pobl a chyd-fynd ag o leiaf un o’r categorïau canlynol, sy’n newydd ar gyfer 2017:

Mae’r Gronfa Gymunedol yn gweithredu ar ffurf cystadleuaeth, a bydd pob prosiect yn mynd i bleidlais gyhoeddus. Felly, anogir ymgeiswyr i hyrwyddo eu prosiectau yn eang ac ennyn gymaint o gefnogaeth gan eu cymuned leol â phosib.

Gall prosiectau ymgeisio mewn pedair lefel o gyllid:

Mae gan grwpiau fwy o siawns o ennill os yw brocer yswiriant neu gynghorydd ariannol yn cyflwyno eu cais ac yn eu cefnogi, gan fod yna set ychwanegol o wobrau yn arbennig i brosiectau a gyflwynir gan froceriaid a chynghorwyr ariannol.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 Hydref 2017 (12 canol dydd).
https://community-fund.aviva.co.uk/voting/user/aboutthecompetition

 

Bydd modd i’r cyhoedd bleidleisio dros eu hoff brosiectau rhwng 24 Hydref ac 21 Tachwedd 2017.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design