avow logo

AVOW

Alcohol Research UK Yn Cynyddu Cyllid ar Gyfer Research Innovation Grants

Mae Alcohol Research UK yn parhau â’i thema blaenoriaeth, Treatment and Recovery Today, ond yn ymrwymo arian ychwanegol i’r rhaglen er mwyn adlewyrchu’r costau posib o gynnwys y cyhoedd wrth ddylunio a chynnal prosiect a ariennir.

Mae’r rhaglen nawr yn cynnig grantiau hyd at £75,000 i brosiectau sy’n mynd i’r afael â materion sy’n dod i’r amlwg ym maes ymchwil i alcohol, yn defnyddio dulliau damcaniaethol neu fethodolegol newydd, neu’n rhoi prawf ar waith newydd mewn triniaeth neu wrth ddarparu gwasanaeth.

Yn benodol, anogir ceisiadau sy’n mynd i’r afael ag un neu ragor o’r meysydd canlynol:

Derbynnir ceisiadau gan ymchwilwyr a gyflogir yn y Deyrnas Unedig gan fudiadau megis prifysgolion, colegau, sefydliadau academaidd eraill, awdurdodau lleol, mudiadau gwirfoddol, yr heddlu, awdurdodau prawf ac awdurdodau iechyd.

Dylai ymgeiswyr ddarllen y Strategaeth Ymchwil cyn ymgeisio i’r rhaglen.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Ionawr 2018 (canol nos).

Mae manylion pellach ar gael oddi wrth andrea.tilouche@alcoholresearchuk.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design