avow logo

AVOW

Newid amserlen y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol ar Waith

Mae’r amserlen i ymgeisio i’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol ar Waith arfaethedig wedi’i diwygio.

Gan fod y dyddiad cau i ymgeisio am grant wedi’i wthio’n ôl ychydig, os na lwyddoch i gyflwyno’ch Holiadur Cymhwysedd mewn pryd, mae yna dal bosibilrwydd y gallai gael ei asesu mewn pryd ar gyfer dyddiad rhyddhau’r ‘Gwahoddiad i Ymgeisio’.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm Cynhwysiant Gweithredol ar activeinclusion@wcva.org.uk neu Lein Gymorth 0800 2888 329

 

Y gronfa

Bydd y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol ar Waith ar gael i fudiadau yn y trydydd sector, y sector cyhoeddus a’r sector preifat a all gefnogi cyfranogwyr cyflogedig neu hunangyflogedig sy’n wynebu rhwystrau fel salwch, cyflyrau iechyd neu anableddau sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio, cyfrifoldebau gofal neu ofal plant. Y nod yw y bydd y cymorth yma yn atal y rhwystrau hyn rhag achosi tlodi a rhag cau pobl allan o’r farchnad lafur.

Bydd prosiectau yn cael eu teilwra i ateb anghenion penodol y cyfranogwyr. Trwy weithgareddau a chymorth fel mentora, hyfforddi, eirioli, cynrychioli, cyfeirio at gymorth pellach a gweithredu newid, bydd cyfranogwyr yn fwy parod i oresgyn yr heriau dyddiol maent yn eu hwynebu yn y gweithle. Trwy gynyddu eu horiau, neu eu cyfraddau cyflog; neu wella eu telerau cyflogaeth megis contract parhaol neu hyd eu contract, dylai’r cymorth maent yn ei gael yn y pen draw wella eu sefyllfa yn y farchnad lafur.

Yn ogystal â chefnogi cyflogeion yn uniongyrchol, gellir hefyd ariannu prosiectau i gefnogi mentrau bach neu ganolig sy’n gyflogwyr i weithredu a gwella eu harferion a’u darpariaethau presennol. Er enghraifft, gall prosiectau gefnogi mentrau bach neu ganolig sy’n gyflogwyr i wella eu strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth presennol neu fabwysiadu rhai newydd, cydymffurfio â deddfwriaeth ynghylch gweithio’n hyblyg a gwahaniaethu ar sail anabledd, cael cymorth gyda gwasanaethau ac arferion adnoddau dynol, ennill cydnabyddiaeth ‘Hyderus o ran Anabledd’ a chynlluniau eraill a hybu cyfraniad ac ysbryd cyflogeion.

Bwriedir i’r gronfa gyfan, ac ynddi tua £1.5 miliwn, gael ei dyrannu i brosiectau yn rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yn unig.

*rheolir y gronfa gan WCVA ac fe allai gael ei chefnogi gan gyllid o’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design