avow logo

AVOW

Ymgynghoriadau Cyfredol

Bwletin Ymgynghori Awst 2012
Bwletin Ymgynghori Gorffennaf 2012
Bwletin Ymgynghori Mehefin 2012
Bwletin Ymgynghori Mai 2012
Digwyddiadau polisi trydydd sector Cymru. Dod ynghyd: mae amgylchedd yn bwysig | Dylanwadu ar gydraddoldeb ar lefel leol. 18 Hydref 2012, Morfa Hall, Rhyl

Mae ein rownd nesaf o ddigwyddiadau polisi trydydd sector yn ymchwilio i ddau fater sydd wrth galon cymunedau ledled Cymru – yr amgylchedd a chydraddoldeb.

Ymunwch â ni ac aelodau eraill o’r sector yn y digwyddiad arbennig, ble byddwn ni’n cynnig dulliau newydd o ymdrin â phroblemau amgylcheddol yn y bore cyn rhoi sylw i gydraddoldeb ar lefel leol yn y prynhawn.

Dod ynghyd: mae amgylchedd yn bwysig

Cipolwg ar adfywio amgylcheddol dan arweiniad y gymuned. Gall sbwriel, graffiti a fandaliaeth effeithio’n fawr ar les cymunedol a phersonol. Mae ymchwil newydd gan Ymddiriedolaeth Carnegie UK yn amlygu buddion dull dan arweiniad y gymuned i ddelio gyda’r problemau hyn sydd hefyd yn dod â buddion sylweddol i drigolion lleol. Bydd y digwyddiad hwn yn rhannu’r ymchwil ac yn arddangos prosiectau lleol sydd wedi llwyddo.

Dylanwadu ar gydraddoldeb ar lefel leol

Byddem yn edrych ar y dyletswyddau cydraddoldeb newydd ar gyfer y sector cyhoeddus, yn benodol ar gynnal gwasanaethau lleol. Bydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn darparu sesiwn ryngweithiol yn amlinellu’r dyletswyddau ac yn edrych ar sut y gallai mudiadau eu defnyddio i ysgogi newid.

Gallwch ddarllen y rhaglen lawn a chadw’ch lle yma.

Gall cynrychiolwyr fynd i un sesiwn neu’r ddwy, a bydd cinio bys a bawd ar gael. Mae’r costau ar y ffurflen archebu.

Mae hwn yn ymgynghoriad pwysig iawn i chi ymateb iddo os oes gennych blant sy’n iau na 14 oed. Gallai’r ymgynghoriad gael dylanwad eang iawn megis y posibilrwydd o gael gwared â’r TGAU yng Nghymru. A fyddai’r cymhwyster a gawn yn ei le’n dderbyniol gan brifysgolion neu gyflogwyr yn Lloegr? Gallwch anfon eich sylwadau’n uniongyrchol at Lywodraeth Cymru. Cliciwch ar y ddolen yma i fynd at yr ymgynghoriad ar-lein:

http://wales.gov.uk/consultations/education/roq/?skip=1&lang=cy

Dweud eich dweud am yr arweiniad i’r buddion cyhoeddus drafft

Hoffem glywed eich sylwadau am yr arweiniad newydd i’r buddion cyhoeddus drafft i ymddiriedolwyr elusennol. Mae budd cyhoeddus wrth galon yr hyn mae’n olygu i fod yn elusen – yn gyfreithiol, mae elusen yn fudiad sydd â phwrpasau elusennol yn unig sydd yno er budd y cyhoedd. Mae ein arweiniad yn esbonio beth mae angen i bobl ei ystyried wrth sefydlu elusen a’r hyn y mae ymddiriedolwyr angen ei ystyried i redeg eu helusen er budd y cyhoedd ac wrth adrodd am fuddion cyhoeddus. Rydym wedi gofalu ein bod yn ysgrifennu’r arweiniad mewn iaith syml ac wedi defnyddio fformat newydd wedi’i seilio ar y we, sy’n golygu bod yr arweiniad wedi’i rannu’n wahanol adrannau a thudalennau, fel gwefan. Ein gobaith yw bod hyn yn ei gwneud hi’n haws i ymddiriedolwyr ddod o hyd i adrannau perthnasol o arweiniad a chael gafael ar wybodaeth fanylach pan fyddent ei hangen. Gallwn hefyd ddarparu dogfen destun o’r arweiniad drafft os gofynnir amdani i’r rheiny sydd eisiau ei darllen all-lein. Cafodd ein arweiniad i fuddion cyhoeddus ei gyhoeddi’n gyntaf yn 2008 ac rydym wedi ei adolygu i roi ystyriaeth i Benderfyniad Tribiwnlys Elusennol diweddar, newidiadau yn y gyfraith, megis cyflwyno’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn ogystal â phrofiad ymddiriedolwyr o ddefnyddio’r arweiniad.

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan ymddiriedolwyr elusennol, felly cofiwch ddweud wrthym eich bod yn ymddiriedolwr yn eich ymateb i’r ymgynghoriad. Mae gennych tan Fedi 26 i ddweud eich dweud.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design