avow logo

AVOW

Cydlynydd Trydydd Sector – 18 Rhagfyr

Cydlynydd Trydydd Sector

Swydd:  Cydlynydd Trydydd Sector, (Presgripsiynu Cymdeithasol / Un Pwynt Mynediad)
Oriau:  37 awr yr wythnos
Cyflog:  £21,495 y flwyddyn
Lleoliad: Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint

Nodwch: Cysylltwch gyda Karen Peters ar jobs@flvc.org.uk i ofyn am becyn cais.

Mae gan Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint swydd wag ar gyfer Cydlynydd Trydydd Sector i weithio yn Un Pwynt Mynediad Sir y Fflint (SPoA).

Mae Un Pwynt Mynediad Sir y Fflint yn cynnig gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ynghyd â chyfle i drigolion Sir y Fflint fanteisio ar ystod o wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Caiff yr Un Pwynt Mynediad ei gynnal gan weithwyr Cyngor Sir y Fflint, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint.

Diben Cyffredinol y Swydd
Fel Cydlynydd Trydydd Sector gyda’r Un Pwynt Mynediad, y nod ydy bod y deiliad swydd yn helpu trigolion Sir y Fflint i gyflawni “yr hyn sy’n bwysig” iddyn nhw. Bydd y deiliad yn gwneud hyn drwy gynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth er mwyn i’r trigolion fedru elwa o’r hyn sydd ar gael iddyn nhw y tu hwnt i’r sector statudol. Fel rhan o dîm bach, ond sy’n ehangu, o Gydlynwyr Trydydd Sector, bydd gan y deiliad orchwyl gwaith penodol. Bydd gofyn i’r deiliad ddatblygu a chynnal cysylltiadau gyda Meddygfeydd Meddygon Teulu fel rhan o weithdrefn “presgripsiynu cymdeithasol” i fodloni anghenion cleifion.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design