avow logo

AVOW

Events Archive | AVOW: Association of Voluntary Organisations in Wrexham
avow logo

AVOW

Coleg Pasg 3 Diwrnod am Ddim

Date: April 7, 2020
Time: 9:00 am  to  4:00 pm

football-a4-2020-new-page-002

Uwchgynhadledd Gordewdra Gogledd Cymru

Date: March 31, 2020
Time: 9:30 am  to  4:00 pm
Pwysau Iach/Cymru Iach-Ystyried Dull Systemau Cyfan           

Neilltuwch y dyddiad 

Dyddiad: 31 Mawrth 2020

Lleoliad: Venue Cymru, Llandudno

Amser:   09:30 tan 16:00 o’r gloch 

Ein cenhadaeth yw helpu poblogaeth Gogledd Cymru i fyw bywydau hirach ac iachach trwy leihau marwolaethau y gellir eu hatal a baich afiechyd sy’n gysylltiedig â gordewdra. 

Mae bod yn bwysau iach yn un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o leihau’r risg o gyflyrau iechyd tymor hir fel diabetes, clefyd y galon a chanserau. Fodd bynnag, mae atal gordewdra yn her anodd ac mae llawer o ffactorau ar lefelau unigol, cymunedol, cymdeithasol a byd-eang sy’n cyfrannu ato. 

Mae angen inni wrthdroi’r tueddiadau cyfredol, sy’n cael effaith sylweddol ar ein hiechyd, ansawdd bywyd a disgwyliad oes fel cenedl, sy’n achosi pwysau parhaus a chynyddol ar ein systemau iechyd ac economaidd. 

Er mwyn galluogi newid, mae angen i ni edrych ar yr amgylcheddau rydyn ni’n byw, yn gweithio ac yn chwarae ynddynt, gan fod y rhain yn cael effaith fawr ar ein penderfyniadau. 

Nod yr uwchgynhadledd yw: 

Ystyried sut y gall ein systemau lleol weithredu dull systemau cyfan o fynd i’r afael â gordewdra, gyda Phwysau Iach Llywodraeth Cymru: Strategaeth Cymru Iach yn sbardun allweddol. 

Mae’r strategaeth yn tynnu sylw at y ffaith bod gan bawb ran i’w chwarae wrth fynd i’r afael â gordewdra; ni all unrhyw sector unigol gyflawni’r dasg enfawr hon ar ei ben ei hun.  

A fyddech chi cystal ag ymateb i’r neges hon er mwyn i ni allu cofnodi’ch diddordeb mewn mynychu’r uwchgynhadledd hon ac anfon gwybodaeth ychwanegol atoch wrth i ddyddiad yr uwchgynhadledd agosáu. Cysylltwch â Betty Clarke (Iechyd Cyhoeddus Cymru) Betty.Clarke@wales.nhs.uk

Yr Amgylchedd: Ein Hiechyd yn y Fantol

Date: March 24, 2020
Time: 9:30 am  to  4:00 pm

yr-amgylchedd-ein-hiechyd-yn-y-fantol-page-001

Gofod3

Date: March 19, 2020
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Mae gofod3 yn unigryw i Gymru; dyma ein lle i fwynhau a dathlu llwyddiannau’r trydydd sector. Yn yr achlysur undydd blynyddol hwn fe fydd dros 40 o ddigwyddiadau ymlaen drwy gydol y dydd a 60 o arddangoswyr, o’r trydydd sector, y sector cyhoeddus a’r sector preifat, yn gosod eu stondin yn ein hardal arddangos brysur.

Bydd dyrnaid o siaradwyr rhagorol ac amrywiol yn ymuno â ni o bob cwr o Gymru ar gyfer ein Sesiynau Safbwynt, sydd wedi’u hanelu at ysgogi ac ysbrydoli’r holl gynrychiolwyr sy’n mynychu.

Rydym yn falch o gyhoeddi hefyd y bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hunt AC, yn ymuno â ni i gael sgwrs gyda Peter Davies, Cadeirydd CGGC.

Rydym hefyd wedi atodi Pecynnau Ymgyrchu ar gyfer gofod3 i’r e-bost hwn. Byddem yn ddiolchgar pe baech chi’n gallu defnyddio a rhannu’r wybodaeth sydd yn y pecynnau hyn ar draws eich rhwydweithiau fel y gallwn ddysgu gan gymaint â phosibl o wahanol fudiadau a phobl.

 

Mae cyfyngiad ar nifer y llefydd, felly cadwch eich lle chi heddiw!

Cofrestrwch AM DDIM yma: www.gofod3.cymru

(English) Safeguarding in your Workplace and Community

Date: March 12, 2020
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhowch gynnig ar golff gyda Cymdeithas Stroc

Date: Every Tuesday until May 26, 2020
Time: 10:00 am  to  11:00 am

wrexham-poster-welsh-page-001

Wrexham Hack of Kindness

Date: March 5, 2020
Time: 8:00 am  to  8:00 pm

Ydych chi’n ysu i wneud gwahaniaeth yn Wrecsam? Oes gennych chi syniadau ynglŷn â sut i fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol mewn ffyrdd cynaliadwy?

Digwyddiad undydd yw Sesiwn Garedigrwydd Wrecsam a fydd yn dod â phobl ynghyd i feddwl am syniadau creadigol, datrys problemau a dod o hyd i atebion cynaliadwy i broblemau cymdeithasol ar garreg ein drws.

Does dim angen unrhyw brofiad o fusnes neu fenter gymdeithasol, dim ond brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth a’r awydd i weithio gydag eraill i ddechrau prosiect newydd o’r cychwyn cyntaf.

Yn ystod y dydd byddwch yn dysgu hanfodion sefydlu menter gymdeithasol, yn cynnwys meddwl am syniadau, profi’r farchnad, gweithio gyda grwpiau gwahanol, a sut i greu effaith ar gyfer cymunedau lleol. Byddwch yn cael cyfle i rwydweithio gydag amrywiaeth o fentoriaid sydd â phrofiad o sefydlu eu mentrau cymdeithasol eu hunain, a dysgu ganddynt.

Daw’r diwrnod i ben gyda digwyddiad gwneud cyflwyniad i banel o feirniaid, lle bydd timau’n cael cyfle i wneud cyflwyniad i gael cymorth busnes ar gyfer eu syniad.

Ar gyfer pwy?

Unrhyw un sy’n teimlo y gall ddod â chreadigrwydd, arloesedd ac egni i’r diwrnod! Byddwn yn creu grwpiau gyda’r bobl sy’n mynychu, ond os hoffech ymuno â rhywun penodol a bod yn yr un grŵp, rhowch wybod i ni ac fe allwn ni geisio trefnu hynny.

Themâu

Dyma rai o’r themâu y byddwn ni’n eu harchwilio wrth ystyried syniadau busnes. Y nod yw datblygu atebion cynaliadwy i’r materion hyn.

• Iechyd a lles

• Digartrefedd

• Ecodrefi

• Ynysu cymdeithasol

• Diogelwch ar y strydoedd

Faint mae’n gostio?

Digwyddiad am ddim yw hwn! Byddwn yn dechrau’r dydd gyda brecwast, ac yn rhoi cinio a swper i chi hefyd. A gallwch yfed faint bynnag o goffi a ddymunwch.

Pwy sy’n rhan o’r diwrnod?

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal gan Hyb Menter Wrecsam a’i redeg gan dîm o bobl o Busnes Cymdeithasol Cymru, Prifysgol Glyndŵr, Coleg Cambria, Syniadau Mawr Cymru, UnLtd, a Chyngor Wrecsam, yn ogystal â hyfforddwyr ac arbenigwyr lleol.

 

Gadw Lle ewch i https://bit.ly/383pft3

https___cdn-evbuc-com_images_89588889_295280775246_1_original

(English) #BigSleepOut with Clwyd Alyn

Date: February 29, 2020
Time: 10:00 pm  to  6:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Rare Aware Coffee & Share

Date: February 27, 2020
Time: 10:30 am  to  12:30 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gweithdy Cyllid

Date: Every month on the 27th
Time: 10:00 am  to  1:00 pm

Ydych chi’n rhan o grŵp cymunedol?

Ydych chi’n chwilio am gyllid ar gyfer eich syniad diweddaraf?

 • Syniadau yn ystod y Cyfnod Cynnar
 • Awgrymiadau ar geisiadau drafft.
 • Gwirio ceisiadau unigol cyn cyflwyno.

Mae AVOW yn cynnal gweithdai ar ddydd Iau olaf pob mis i helpu musiadau ennill cyllid ar gyfer prosiectau lleol. Mi fydd cynrychiolydd o’r Loteri Fawr yn bresennol ymhob gweithdy i gynnig helpau a chyngor.

Mae hwn hefyd yn gyfle rhwydweithio gwych rhwng grwpiau cymunedol.

I gadw lle, cysylltwch gyda Nigel Davies, Swyddog Cyllid e-Bost: Nigel.Davies@avow.org neu ffoniwch 01978 312556

 

community-fund

Eich Economi. Eich Barn.

Date: February 25, 2020
Time: 6:00 pm  to  9:00 pm

wrexham-citizens-panel-page-001

(English) Drink Wise, Age Well Legacy Roadshow: North Wales

Date: February 25, 2020
Time: 9:00 am  to  1:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Wrexham Area Civic Society

Date: February 20, 2020
Time: 7:00 pm  to  10:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

CorffF Gwarchod Iechyd yn Gofyn i Bobl i SiaradIARAD AM WASANAETHAU FASGWLAIDD

Date: February 13, 2020
Time: 11:00 am  to  1:00 pm

Mae corff gwarchod gwasanaethau iechyd annibynnol Gogledd Cymru – Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CICGC) – yn awyddus i glywed gan bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan rai newidiadau mawr a wnaed ym mis Mawrth eleni i ddarpariaeth Gwasanaethau Fasgwlaidd.

Bydd yr CICGC yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar draws pob un o chwe sir Gogledd Cymru, gan wahodd staff y GIG, cleifion, eu gofalwyr a’u teuluoedd i siarad am Wasanaethau Fasgwlaidd.  Daeth nifer dda i’r ddau ddigwyddiad cyntaf a gynhaliwyd ym Mhwllheli a Bangor, ac roedd pobl yn falch bod CICGC wedi rhoi’r cyfle iddynt fynegi eu barn.

Bydd digwyddiadau pellach yn cael eu cynnal ar y dyddiadau a’r lleoliadau canlynol:

12 Chwefror 2020 o 10.00 y bore – 12.00 yn Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR

13 Chwefror 2020 o 11.00 y bore – 1.00 y prynhawn yn Ty Pawb, Stryd y Farchnad, Wrecsam LL13 8BY

27 Chwefror 2020 o 11.00 y bore – 1.00 y prynhawn yn HWB Dinbych, Stryd Smithfield, Dinbych LL16 3RG

28 Chwefror 2020 o 10.00 y bore – 12:00 yn Neuadd Goffa,  18 Stryd y Farchnad, Amlwch, Ynys Môn LL68 9ET

Dywedodd Mr Geoff Ryall-Harvey, Prif Swyddog CICGC ‘Ers i’r newidiadau gael eu gwneud i rai o’r Gwasanaethau Fasgwlaidd, rydym wedi bod yn monitro profiad cleifion o’r gwasanaeth. Dros y misoedd diwethaf fodd bynnag, rydym wedi bod yn ymwybodol o gynnydd mewn lefelau pryderon mewn perthynas ag effaith y newid gwasanaeth.’

‘Rydym wedi codi’r pryderon hyn gyda’r Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ac rydym yn falch o glywed bod y BIPBC yn bwriadu cynnal adolygiad trylwyr o berfformiad y gwasanaeth ac effaith y newidiadau a wnaed i’r gwasanaeth hyd yma.’

Aeth Mr Ryall-Harvey ymlaen i ddweud ‘Rydym yn cynnal y digwyddiadau hyn er mwyn caniatáu i bobl siarad â ni am faterion penodol yn ymwneud â’u profiadau o Wasanaethau Fasgwlaidd ledled Gogledd Cymru. Bydd y digwyddiadau wedi’u strwythuro o amgylch nifer o agweddau megis canmoliaeth, pryderon a chwynion, cynllunio gofal, darparu gofal a chyfathrebu.’

‘Rydym yn deall, mewn rhai achosion, efallai y bydd rhai pobl yn dymuno rhannu profiadau mewn ffordd gyfrinachol a byddwn yn sicrhau bod lle diogel i drafodaethau o’r fath ddigwydd.’

Os hoffech fynychu unrhyw un o’r digwyddiadau neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru ar y rhif ffôn canlynol: 01248 679284 (nodwch mae system peiriant ateb ar waith – gadewch neges os gwelwch yn dda a bydd aelod o’n tîm mewn cysylltiad â chi) neu e-bost yourvoice@waleschc.org.uk

Mae modd i chi gofrestru eich presenoldeb ar ein ap SurveyMe drwy ddefnyddio’r ddolen ganlynol: https://svy.at/5xr1r

(English) North Wales’s Wildlife with the RSPCA

Date: February 12, 2020
Time: 7:30 pm  to  9:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Galw Mewn i Wirfoddolwyr

Date: Every Tuesday
Time: 10:00 am  to  11:30 am

Sesiwn Galw Heibio i Wirfoddoli Misol efo Ganolfan Gwirfoddolwyr Wrecsam!

Galw Heibio i wirfoddoli!
Cenogwch eich musiadau lleol!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Chanolfan Gwirfoddoli Wrecsam drwy ffonio 01978 312556 neu anfonwch e-bost vb@avow.org!

Sefyll Efo’n Gilydd: Holocost Diwrnod Cofio’r

Date: January 24, 2020
Time: 10:00 am  to  12:30 pm

avow-hmd20-poster-nov19-01

Chwilota Effaith Brexit ar Gymunedau BME yng Nghymru

Date: January 16, 2020
Time: 12:00 pm  to  4:00 pm

Mae’r Tîm Cefnogi Ieuenctid Ethnig, Race Council Cymru, Show Racism the Red Card a Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru yn cynnal digwyddiad am ddim, sydd yn agored i sefydliadau ac aelodau o’r gymuned ar Ionawr 16 o 12:00 tan 16:00 yn adeilad Pen y Lanfa ym Mae Caerdydd er mwyn chwilota’r effaith mae Brexit yn ei gael ar gymunedau BME yng Nghymru. Rydym hefyd yn falch o groesawu Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit a Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip.

Caiff cinio ysgafn ei ddarparu. Panel ac agenda i ddilyn cyn bo hir.

 

Cliciwch yma i gofrestru.

Rhoi Gwaed Wrecsam

Date: December 20, 2019
Time: 2:00 pm  to  7:30 pm

Gadw lle www.wbs.wales/avowgwersyllt

wrexham-multi-clinic-dec19-welsh

Gwasanaeth Carolau Nadolig AVOW

Date: December 19, 2019
Time: 12:00 pm  to  12:00 am

christmas-carol-service-poster-20192

(English) Community Club Night

Date: December 16, 2019
Time: 5:00 pm  to  7:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cymru Iachach

Date: December 16, 2019
Time: 9:00 am  to  12:00 pm

Mae Llywodraeth Cymru yn cynllunio cyfres o ddigwyddiadau i amlygu pwysigrwydd Cymru Iachach i’r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.

Nod y digwyddiad yw:

 • Hysbysu timau rhanbarthol traws sector am nodau Cymru Iachach
 • Dod â darparwyr gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd i greu’r un ymdeimlad o berchnogaeth yn narpariaeth Cymru Iachach
 • Casglu adborth am beth mae hyn yn ei olygu i’w ffyrdd o weithio
 • Dangos enghreifftiau o le mae nodau Cymru Iachach eisoes ar waith

Mae LlC wedi trefnu tri dyddiad ar gyfer digwyddiadau Gogledd Cymru: Archebwch eich lle drwy glicio ar un o’r linciau isod:

 • 12 Rhagfyr – Canolfan Dechnoleg yr OpTIC – 1.00yp – 3.30yp

https://tocyn.cymru/en/event/bca42880-d4b3-4943-ba00-c80f66856918

 • 16 Rhagfyr – Canolfan Catrin Finch, Wrecsam – 9.00yb – 12yp

https://tocyn.cymru/en/event/852b9fe6-7927-4614-8600-b691e0951d60

 • 17 Rhagfyr – Y Ganolfan Rheolaeth, Bangor – 9.00yb – 12.00yp

https://tocyn.cymru/en/event/5571f655-e4f9-4d5f-8000-f4d3936156fc

(English) Christmas Festival of Music

Date: December 15, 2019
Time: 5:30 pm  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Mikotajiki Christmas Party

Date: December 15, 2019
Time: 11:00 am  to  3:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Derbyniad Nadolig AVOW

Date: December 13, 2019
Time: 12:00 pm  to  2:00 pm

christmas-reception-poster2

Gadw Lle ewch i https://bit.ly/2L8od5M

Digwyddiad ymwybyddiaeth ac ymgysylltu

Date: December 11, 2019
Time: 10:00 am  to  2:00 pm

Digwyddiad ymwybyddiaeth ac ymgysylltu (Gogledd Cymru) ar gyfer sefydliadau a all helpu gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm newydd yng Nghymru 

Fe’ch gwahoddir i fynychu gweithdy i’ch diweddaru am ddatblygiad cwricwlwm drafft newydd Cymru 2022 ac i ystyried sut y gall sefydliadau eraill gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm newydd mewn ysgolion. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i glywed am enghreifftiau o arferion da. Rhannwch y gwahoddiad gyda’ch rhwydwaith ehangach. 

Cynhelir y gweithdy yng Ngwesty’r Imperial, Llandudno, LL30 1AP ar 11 Rhagfyr 2019, bydd yn dechrau am 10:00am ac yn gorffen am 14:00pm.

 Cofrestrwch ar-lein ar https://www.eventbrite.co.uk/e/organisations-who-can-support-delivery-of-the-new-curriculum-in-wales-tickets-82010747353

(English) Force Familiarisation Sessions (NWP)

Date: December 10, 2019
Time: 5:30 pm  to  7:30 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhoi Gwaed Wrecsam

Date: December 10, 2019
Time: 2:00 pm  to  7:30 pm

Gadw Lle ewch i www.wbs.wales/avowbrymbo

wrexham-multi-clinic-dec19-welsh

Rhoi Gwaed Wrecsam

Date: December 9, 2019
Time: 10:00 am  to  3:45 pm

Gadw lle: www.wbs.wales/avowwrexhamramada

wrexham-multi-clinic-dec19-welsh

 

(English) Ty Derbyn Wellness Drop-in

Date: December 4, 2019
Time: 2:00 pm  to  4:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Wrexham Volunteer Centre: Volunteer Managers Network

Date: December 4, 2019
Time: 10:00 am  to  12:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Force Familiarisation Sessions (NWP)

Date: December 3, 2019
Time: 5:30 pm  to  7:30 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Archwilio rôl y digidol.

Date: December 3, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Mae’r Sefydliad Addysg Gyfreithiol yn ymrwymedig i hyrwyddo addysg gyfreithiol ledled y DU. Yn 2018, gwnaeth TLEF grantiau o £5.7m i sefydliadau yn y sectorau cyfreithiol a chynghori.

Mae’r sefydliad yn arbennig o awyddus i archwilio sut y gall technoleg a datrysiadau digidol gynyddu mynediad at gyfiawnder y

Rydym yn dod â rhanddeiliaid allweddol at ei gilydd i ystyried y ffordd orau o gefnogi darparwyr cyngor yng Nghymru i sefydlu a/neu gyflymu eu darpariaeth o gyngor arbenigol drwy atebion digidol.

P’un a ydych yn ddarparwr cyngor, yn ariannwr, yn gwmni academaidd, cwmni cyfraith preifat, yn gorff ymbarél neu’n awdurdod lleol, byddem wrth ein bodd i’ch cael chi i ymuno â ni.

Bydd y diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau gan leisiau blaenllaw a chyfleoedd i chi rannu eich syniadau a’ch profiadau gyda chyllidwyr a chomisiynwyr, gan gynnwys Llywodraeth Cymru.

Mae lleoedd yn rhad ac am ddim ond yn gwbl gyfyngedig. Rydym yn awyddus i glywed lleisiau o bob cwr o Gymru felly bydd cinio, lluniaeth, teithio a llety (lle bo angen) yn cael ei gynnwys.

Archebwch Nawr!

(English) Coffee & Share

Date: November 28, 2019
Time: 10:30 am  to  12:30 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cynhadledd Gwneud Synnwyr

Date: November 28, 2019
Time: 9:30 am  to  3:45 pm

gs_cynhadledd-page-001

Strictly Cymru 2020

Date: November 28, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

heat-2-a5-version-english-and-welsh-002-page-002

Mae Bws Awtistiaeth Rhithwir

Date: November 27, 2019
Time: 9:30 am  to  5:00 pm

autism-tour-bus-2019-queen-s-square-page-002

GWLAD: Gwyl Cymru’r Dyfodol

Date: November 23, 2019
Time: 11:00 am  to  6:00 pm

gwlad-a5-wrexham4

(English) Coffee and Conversation

Date: November 22, 2019
Time: 11:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Darlith Flynyddol WCVA

Date: November 21, 2019
Time: 2:00 pm  to  4:45 pm

Cyfarfod Cyffredinol a Darlith Flynyddol CGGC am 2019, y flwyddyn hon yr Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodrethu Cymru Prifysgol Caerdydd sy’n ei thraddodi.

Yr Athro Richard Wyn Jones – Uno Gwlad Ranedig

Bydd Darlith Flynyddol eleni yn cael ei thraddodi gan yr Athro Richard Wyn Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethu Cymru Prifysgol Caerdydd a Deon Materion Cyhoeddus.

Mae Richard yn Gyfarwyddwr ar Ganolfan Llywodraethu Cymru ac yn Ddeon Materion Cyhoeddus Prifysgol Caerdydd. Mae wedi ysgrifennu’n helaeth ar wleidyddiaeth gyfoes Cymru, gwleidyddiaeth ddatganoledig yn y DU a chenedlaetholdeb.

Richard oedd un o sefydlwyr Astudiaethau Diogelwch Beirniadol ac yn Athro ar Wleidyddiaeth Cymru yn flaenorol ac yn Gyfarwyddwr sefydlu Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth.

Mae Richard yn ddarlledwr rheolaidd ac uchel ei barch, yn sylwebu ar Wleidyddiaeth Cymru yn y Saesneg ac yn y Gymraeg i’r BBC yng Nghymru a ledled y DU. Cyflwynodd ddwy raglen deledu hefyd ac yn golofnydd rheoliadd i’r cylchgrawn materion cyfoes Cymraeg, Barn.

Mae Richard yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Rydym yn edrych ymlaen yn ddirfawr i glywed barn Richard ar sut y gallwn wella ein cymdeithas fwyfwy holltedig.

Gwneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd

Mae newidiadau wedi digwydd yn CGGC – ac un o’r prif ddatblygiadau sydd wedi bod yw ail ffocysu ein pwrpas fel mudiad. Ar y nodyn hwnnw, thema’r cyfarfod cyffredinol eleni yw ‘Gwneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd’.

Yng Nghymru, mae pobl wedi dod at ei gilydd yn gymdeithasol erioed, nid er mwyn arian neu oherwydd bod hi’n ofyn cyfreithiol arnynt, ond am eu bod eisiau gwneud gwahaniaeth.

Mae mudiadau gwirfoddol yn newid bywydau bob dydd, ond i daclo’r heriau sy’n wynebu ein cymdeithas mae angen i ni ddod at ein gilydd, trefnu ac edrych ymlaen i baratoi ar gyfer y dyfodol.

Ymunwch â ni yn ein cyfarfod cyffredinol eleni ble fyddwn yn trafod sut gall mudiadau gwirfoddol weithio gyda’i gilydd i wneud fwy o wahaniaeth.

Bydd siaradwyr yn y cyfarfod cyffredinol yn cynnwys:

 • Heulwen Medi Thomas, Girlguiding Cymru

  Heulwen Medi Thomas yw Prif Gomisiynydd Cynorthwyol ar gyfer Girlguiding Cymru. Un o’i phrif dasgau yn ei rôl yw sicrhau defnydd o’r Gymraeg yn y mudiad.

  Mae hi’n rhedeg uned Arweinydd a Cheidwad ym Machynlleth ac mae ganddi lawer o roliau eraill o fewn Girlguiding ar lefel Sirol.

 • Tracey Evans, Partneriaeth Awyr Agored

  Tracey yw Prif Swyddog Gweithredol y Bartneriaeth Awyr Agored ac Aelod o Fwrdd Parc Cenedlaethol Eryri a benodwyd gan Lywodraeth Cymru.

  Mae Tracey wedi diffinio a datblygu cyfeiriad strategol y Bartneriaeth Awyr Agored ers ei sefydlu yn ôl yn 2005 gan wella lles cymdeithasol, economaidd ac iechyd cymunedau yng Ngogledd Cymru, gan ysbrydoli miloedd o bobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored trwy gymryd rhan, gwirfoddoli, cyflogaeth ac addysg.

  Gan arwain y sefydliad o sefydliad anghorfforedig i gwmni Elusennol uchel ei barch, mae Tracey wedi bod yn hynod lwyddiannus wrth ddod o hyd i filiynau o arian grant allanol a chontractau i gefnogi gwaith yr elusen.

  Mae gan Tracey ddiddordeb a chyfranogiad hir sefydlog mewn chwaraeon a gweithgareddau awyr agored ar ôl bod yn rhan o chwaraeon cystadleuol ers ei bod yn saith oed. Yn ogystal â bod yn frwd am yr awyr agored, mae hi’n chwaraewr chwaraeon medrus ar ôl cynrychioli Cymru mewn sawl camp ac enillydd medal Efydd y Gymanwlad.

Enillydd Bwrsari Arweinyddiaeth Walter Dickie

Bydd Enillydd Bwrsari Arweinyddiaeth Walter Dickie 2019 yn cael ei gyhoeddi yn y cyfarfod blynyddol eleni. Mae’r bwrsari yn rhoi £2,500 yn flynyddol i’r enillydd yng ngategori’r trydydd sector i ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth entrepreneuraidd.

Enillydd y llynedd oedd  Isla Horton o Grow Cardiff – bydd yn ymddangos yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol i gyhoeddi enillydd eleni, ac ein diweddaru ar ei rôl arweinyddiaeth i Montreal ac yn ôl.

Etholiadau Bwrdd CGGC

Byddwn hefyd yn cyhoeddi enillwyr etholiadau bwrdd eleni. Eleni derbyniom 7 enwebiad ar gyfer y 4 lle gwag ar y bwrdd. Bydd ein pleidlais ddirgel yn agor ar 28 Hydref – yn cau ar 11 Tachwedd 2019.

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Digwyddiad Ymgydylltu

Date: November 21, 2019
Time: 12:45 pm  to  4:00 pm

opcc-3rd-sector-invite-2019-page-001

Dathliad 30 Mlwyddiant CCUHP

Date: November 20, 2019
Time: 5:30 pm  to  8:00 pm

dathliad-30-mlwyddiant-ccuhp-page-001

Lansiad Canolfan Cyfoedion St. Giles yn y gogledd

Date: November 20, 2019
Time: 10:30 am  to  1:00 pm

lansiad-canolean-cyfoedion-st-giles-yn-y-gogledd-cymraeg-page-001 lansiad-canolean-cyfoedion-st-giles-yn-y-gogledd-cymraeg-page-002

(English) Enterprise and Employability: Empowering the Third Sector in Wrexham

Date: November 20, 2019
Time: 10:00 am  to  1:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Raising Awareness on Harmful Traditional Practices

Date: November 20, 2019
Time: 9:30 am  to  3:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Mae Bws Awtistiaeth Rhithwir

Date: November 19, 2019
Time: 9:30 am  to  5:00 pm

autism-tour-bus-2019-johnstown-page-002

(English) Learning Disability Wales’ Annual Conference

Date: November 14, 2019
Time: 10:00 am  to  3:45 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Feast of Nations: Multicultural celebration of food, performance and fashion

Date: October 26, 2019
Time: 2:00 pm  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Calon FM: Fundraising Concert

Date: October 19, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Children in Wales Conference 2019

Date: October 16, 2019
Time: 2:00 pm  to  5:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Together for Mental Health 2019

Date: October 16, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Homeless Sunday 2019

Date: October 13, 2019
Time: 3:00 pm  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Wrexham Clothing Exchange

Date: October 12, 2019
Time: 10:00 am  to  5:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cynhadledd Awtistiaeth 2019

Date: October 11, 2019
Time: 8:30 am  to  5:00 pm

welsh-flyer-a-side-page-001

(English) Equality and Human Rights Exchange events

Date: October 10, 2019
Time: 10:00 am  to  1:30 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Gwahoddiad i ddigwyddiad deiliaid diddordeb astudiaeth PERCH

Date: October 10, 2019
Time: 12:30 am  to  3:45 pm

perch-event-invitation-10th-oct-2019-v-1-0-welsh-page-001

Bwyd o’r Gwreiddiau

Date: October 4, 2019
Time: 10:00 am  to  3:30 pm

bwyd-o-r-gwreiddiau-4-10-2019-cym-page-001

Sesiwn Galw heibio i Wirfoddoli Misol gydag Canolfan Gwirfoddolwyr Wrecsam

Date: October 1, 2019
Time: 10:00 am  to  11:30 am

volunteer-drop-in-poster-headler

Cynhadledd Cefnogi Cynfilwyr Hŷn yng Nghymru 2019

Date: September 30, 2019
Time: 9:00 am  to  3:30 pm

conference-invite-page-002

(English) Wrexham Singing Streets

Date: September 28, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Dinner with Otto

Date: September 27, 2019
Time: 7:00 pm  to  10:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Ty Pawb Live Music Showcase Concerts

Date: Every Thursday until December 19, 2019
Time: 1:00 pm  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Wrexham Area Civics Society September Meeting

Date: September 19, 2019
Time: 7:00 pm  to  9:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Amgylcheddol BGC Gogledd Cymru

Date: September 18, 2019
Time: 9:30 am  to  1:00 pm

north-wales-environment-networking-event-18-09-2019-bilingual-invitation-page-001-1

Atebion Ymarferol I’r Argyfwng Hinsawdd

Date: September 13, 2019
Time: 9:00 am  to  4:30 pm

community-energy-wales

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae YCC ac ECCO yn gyffrous i gyhoeddi diwrnod amlddisgyblaethol o atebion wedi’u treialu a’u profi mewn ymateb i’r Argyfwng Hinsawdd. Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar dri phwnc; Trafnidiaeth, Effeithlonrwydd Ynni ac Ynni, gyda siaradwyr o bob cwr o Gymru ac Ewrop.
Mae’r diwrnod hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus neu’r sector preifat yng Nghymru sy’n ceisio dod o hud i atebion cynaliadwy i’r tri phwnc y sonnir amdanynt uchod, a bydd yn gyfle gwych i randdeiliaid o wahanol sectorau ddod ynghyd, rhannu syniadau a chydweithio.

Mae croeso i bob un o’n haelodau cymunedol archebu lle ar gyfer dau fynychwr yn unig. Mae gallu’r lleoliad yn gyfyngedig a hoffem gael cymaint o wahanol randdeiliaid o’r sector cyhoeddus, preifat a chymunedol â phosibl. Mae croeso i chi anfon yr e-bost hwn ymlaen i unrhyw un o’ch aelodau Cyngor lleol, ACau, ASau, asiantaethau tai neu unrhyw un sy’n gweithio yn yr sector ynni adnewyddol neu cynaliadwyedd.
Archebwch eich lle am ddim yma 

 

Siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau hyd yn hyn:

Neil Lewis/ Robert Proctor – TrydaNi: Rhwydwaith pwyntiau gwefru ceir

Tonnie Tekelenburg – Locheme Energie: Trafod eu clwb rhannu ceir arloesol a’u App.

Meleri Davies – Ynni Ogwen: HUBs Effeithlonrwydd Ynni yng Nghymru

Jeremy Thorpe – Open Newtown: Cydweithfeydd Tai

Gareth Harrison – Cyd Ynni: Cydweithio i rannu adnoddau

Stondinau masnach:
Bydd ugain o stondinau masnach ar gael ar y diwrnod, gyda digon o amser i archwilio a sgwrsio yn ystod yr egwyliau amrywiol trwy gydol y dydd. Mae aelodau CEW yn agored i ostyngiad mewn costau stondinau masnach.

(English) North East Wales Well-being Network

Date: September 12, 2019
Time: 9:30 am  to  12:30 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) North Wales Humanitarian Assistance and Volunteers Group

Date: September 11, 2019
Time: 7:00 pm  to  7:00 am

Amser I Gofio

Date: September 11, 2019
Time: 2:00 pm  to  3:00 am

69080000_1380650585419949_2036681927078969344_n

Fy Ffordd Fy Awtistiaeth Gŵyl

Date: September 7, 2019
Time: 10:00 am  to  3:00 pm

er-114-my-autism-my-way-fesitval-poster2

Mae Bws Awtistiaeth Rhithwir

Date: September 7, 2019
Time: 9:30 am  to  5:00 pm

autism-tour-bus-2019-ty-mawr-page-002

Sesiwn Galw heibio i Wirfoddoli Misol gydag Canolfan Gwirfoddolwyr Wrecsam

Date: September 3, 2019
Time: 10:00 am  to  11:30 am

volunteer-drop-in-poster-headler

(English) Mouse Festival: The Church Mouse in God’s House

Date: September 1, 2019
Time: 3:00 pm  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Launch Event of the Inclusion Café

Date: August 31, 2019
Time: 10:00 am  to  3:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Comic Relief Community Fund Wales Workshop

Date: August 29, 2019
Time: 10:00 am  to  1:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Safe Places Community Fun Day

Date: August 29, 2019
Time: 10:00 am  to  4:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Play Day at Rhosddu Park

Date: August 27, 2019
Time: 12:00 pm  to  3:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Plas Madoc Community Well-being Day 2019

Date: August 21, 2019
Time: 11:00 am  to  3:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Mouse Festival: The Church Mouse in God’s House

Date: August 17, 2019
Time: 11:00 am  to  3:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Afternoon Tea in Rhosddu

Date: August 16, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Summer Football College

Date: August 12, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Plastonbury

Date: August 2, 2019
Time: 3:00 pm  to  8:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Free 8-week Gardening Course with NEW Mind

Date: Every Thursday until September 5, 2019
Time: 10:00 am  to  2:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) How to deal with your Parkinson’s for the Recently Diagnosed

Date: July 17, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Techniquest Glyndwr Sponsored Walk

Date: July 13, 2019
Time: 11:00 am  to  1:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Mae Bws Awtistiaeth Rhithwir

Date: July 9, 2019
Time: 9:30 am  to  5:00 pm

er-122-autism-bus-2019-acton-page-002

(English) Are you Living with Arthritis? Get Active

Date: July 8, 2019
Time: 10:00 am  to  2:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Dixie or Me – Drama gan Peter Read

Date: June 29, 2019
Time: 7:45 pm  to  12:00 am

 https___cdn-evbuc-com_images_59631787_300647501186_1_original

Gadw lle ewch i https://bit.ly/2WG2uK6

Yn cyflwyno ‘Dixie or Me’ – drama arbennig dros 3 noson fel rhan o raglen ddigwyddiadau cyhoeddus yr arddangosfa ‘Futbolka’.

Comedi gan yr awdur a dramodydd Peter Read, yn seiliedig ar bêl-droed, cariad ac obsesiwn.

SYNOPSIS:

Mae Dave yn briod ag un o gefnogwyr pêl-droed Holly, sydd ddim yn broblem, oni bai ei fod yn ail ffan mwyaf Wrecsam, y tu ôl i’w ffrind gorau Vicar Joe. Mae Joe yn aml mewn trwbl gyda’r Eglwys am ddilyn ei dîm annwyl. A fydd y cyfan yn dod i ben gyda’r Esgob? A fydd Dave a Holly yn cysoni eu gwahaniaethau? Comedi gan Peter Read yn seiliedig ar dymor 1977-78 Wrecsam – efallai y tymor mwyaf llwyddiannus yn hanes y clwb.

(English) Your Space Fun Day

Date: June 29, 2019
Time: 9:00 am  to  5:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Diwrnod y Gwirfoddolwyr AVOW 2019

Date: June 29, 2019
Time: 8:00 am  to  8:00 pm

avow-volunteers-day-poster-cym

Dixie or Me – Drama gan Peter Read

Date: June 28, 2019
Time: 7:45 pm  to  12:00 am

https___cdn-evbuc-com_images_59631787_300647501186_1_original

Gadw lle ewch i https://bit.ly/2WG2uK6

Yn cyflwyno ‘Dixie or Me’ – drama arbennig dros 3 noson fel rhan o raglen ddigwyddiadau cyhoeddus yr arddangosfa ‘Futbolka’.

Comedi gan yr awdur a dramodydd Peter Read, yn seiliedig ar bêl-droed, cariad ac obsesiwn.

SYNOPSIS:

Mae Dave yn briod ag un o gefnogwyr pêl-droed Holly, sydd ddim yn broblem, oni bai ei fod yn ail ffan mwyaf Wrecsam, y tu ôl i’w ffrind gorau Vicar Joe. Mae Joe yn aml mewn trwbl gyda’r Eglwys am ddilyn ei dîm annwyl. A fydd y cyfan yn dod i ben gyda’r Esgob? A fydd Dave a Holly yn cysoni eu gwahaniaethau? Comedi gan Peter Read yn seiliedig ar dymor 1977-78 Wrecsam – efallai y tymor mwyaf llwyddiannus yn hanes y clwb.

(English) North East Wales Mind Wrexham Hub Grand Opening!

Date: June 28, 2019
Time: 12:00 pm  to  2:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Dixie or Me – Drama gan Peter Read

Date: June 27, 2019
Time: 7:45 pm  to  12:00 am

https___cdn-evbuc-com_images_59631787_300647501186_1_original

Gadw lle ewch i https://bit.ly/2WG2uK6

Yn cyflwyno ‘Dixie or Me’ – drama arbennig dros 3 noson fel rhan o raglen ddigwyddiadau cyhoeddus yr arddangosfa ‘Futbolka’.

Comedi gan yr awdur a dramodydd Peter Read, yn seiliedig ar bêl-droed, cariad ac obsesiwn.

SYNOPSIS:

Mae Dave yn briod ag un o gefnogwyr pêl-droed Holly, sydd ddim yn broblem, oni bai ei fod yn ail ffan mwyaf Wrecsam, y tu ôl i’w ffrind gorau Vicar Joe. Mae Joe yn aml mewn trwbl gyda’r Eglwys am ddilyn ei dîm annwyl. A fydd y cyfan yn dod i ben gyda’r Esgob? A fydd Dave a Holly yn cysoni eu gwahaniaethau? Comedi gan Peter Read yn seiliedig ar dymor 1977-78 Wrecsam – efallai y tymor mwyaf llwyddiannus yn hanes y clwb.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Y Pwyllgor Cyllid – 27 Mehefin

Date: June 27, 2019
Time: 11:45 am  to  2:00 pm

Hoffai’r Pwyllgor Cyllid eich gwahodd i ddigwyddiad i randdeiliaid ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

 

Dydd Iau, 27 Mehefin 2019

Gwesty’r Marine, Aberystwyth

rhwng 11:45 a 14:00

Bydd y digwyddiad yn gyfle i randdeiliaid drafod ag aelodau’r Pwyllgor yr hyn y teimlant a ddylai gael blaenoriaeth yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru, a pha feysydd y dylid craffu arnynt

I nodi eich diddordeb yn y digwyddiad anfonwch neges e-bost at: SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru

(English) Cuppa with a Copper

Date: June 25, 2019
Time: 2:00 pm  to  3:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Dathlu Windrush 2019

Date: June 22, 2019
Time: 11:00 am  to  6:00 am

windrush-generation-poster-bilingual-page-001

(English) Welcome to Britain: Wrexham Town of Sanctuary

Date: June 20, 2019
Time: 7:00 pm  to  10:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Carers Week: 10th – 17th June

Date: June 17, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Carers Week: 10th – 17th June

Date: June 16, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Carers Week: 10th – 17th June

Date: June 15, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

lansio Rhaglen Trawsnewid Gogledd Cymru

Date: June 14, 2019
Time: 9:00 am  to  3:00 pm

Gweithio gyda’n gilydd i gefnogi pobl i gael bywyd da………

Hoffwn eich gwahodd i ddigwyddiad lansio

Rhaglen Trawsnewid Gogledd Cymru

Pryd?

Ar Ddydd Gwener, 14 o Fehefin 2019 

 Bydd te a choffi ar gael am 9 y bore. 

 

Bydd stondinau gwybodaeth i bobl weld. 

Mae’r digwyddiad yn cychwyn am 10 y bore ac yn gorffen am 3 y pnawn. 

 

Bydd cinio a lluniaeth yn cael ei ddarparu. 

Ble?

Venue Cymru, Promenâd, Llandudno, LL30 1BB

Rydym eisiau ichwi fod yn rhannol yn y gwaith cyffrous yma, felly dewch i gwrdd â’r Tîm Prosiect.

I gadw eich lle ar y digwyddiad ac i ddweud wrthym amdan unrhyw bosib  anghenion dilynwch y linc isod i Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/launch-event-seamless-services-for-people-with-learning-disabilities-tickets-62139753676

Os nad ydych yn gallu bwcio eich lle ar Eventbrite, gellir ebostio learning.disability.transformation@flintshire.gov.uk

A fuasech mor garedig a rhannu’r gwahoddiad yma ag unigolion ag anableddau dysgu a’u teuluoedd sydd o bosib a diddordeb i fynychu?

(English) Carers Week: 10th – 17th June

Date: June 14, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Carers Week: 10th – 17th June

Date: Every year on the 10th of June
Time: 12:00 am  to  12:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Reminiscence Group by Wrexham AFC

Date: Every month on the 7th
Time: 2:00 pm  to  3:30 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Emergency First Aid at Work Training – 7th June 2019

Date: June 7, 2019
Time: 9:00 am  to  5:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1-7 Mehefin

Date: Every year on the 7th of June
Time: 12:00 am  to  11:00 pm

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr bron â chyrraedd a pha ffordd well o ddathlu’r cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig? Dechreuodd Wythnos Gwirfoddolwyr yn 1984 ac mae’n wythnos i ddweud diolch am y cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae’n digwydd ar 1-7 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu, gyda channoedd o ddigwyddiadau ymlaen ledled y DU.

I wybod mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch ar volunteersweek.org. Eisiau cymryd rhan? Gwych! Ewch ar wefan WCVA am fwy o wybodaeth, ynghyd â logos y gellir eu lawrlwytho, tystysgrifau i unigolion a grwpiau a phoster maint A3.

Thema Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yw ‘Amser Dathlu’ – gan ddathlu amrywiaeth enfawr y bobl sy’n rhoi eu hamser mewn nifer o ffyrdd.

Sut allwch chi gymryd rhan

 1. Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yn y ffordd orau i’ch gwirfoddolwyr neu’ch mudiad (sylwch y bydd 5ed Mehefin yn canolbwyntio ar wirfoddolwyr ifanc ac mae hefyd yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd)
 2. Lanlwytho manylion am y ffyrdd y byddwch yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019
 3. Rhannu’r wybodaeth yma gyda’ch rhwydweithiau a’ch cydweithwyr a’u hannog i gymryd rhan
 4. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad – rydym wedi awgrymu isod negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Negeseuon i chi eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n #WythnosGwirfoddolwyr! Amser i ddathlu gwirfoddolwyr a’r holl bethau gwych maent yn eu gwneud! Dewch i wybod mwy a lawrlwytho logos, tystysgrifau a phosteri ar https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Its #VolunteersWeek! Time to celebrate volunteers and all the amazing things they do! Find out more and download logos, certificates and posters by visiting https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 Mehefin yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Dewch i weld beth mae’r genedl yn ei wneud i ddathlu gwirfoddolwyr a chymerwch ran drwy ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 June is Volunteers’ Week. See what the nation is doing to celebrate volunteers and get involved using #VolunteersWeek https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1-7 Mehefin

Date: Every year on the 6th of June
Time: 12:00 am  to  11:00 pm

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr bron â chyrraedd a pha ffordd well o ddathlu’r cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig? Dechreuodd Wythnos Gwirfoddolwyr yn 1984 ac mae’n wythnos i ddweud diolch am y cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae’n digwydd ar 1-7 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu, gyda channoedd o ddigwyddiadau ymlaen ledled y DU.

I wybod mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch ar volunteersweek.org. Eisiau cymryd rhan? Gwych! Ewch ar wefan WCVA am fwy o wybodaeth, ynghyd â logos y gellir eu lawrlwytho, tystysgrifau i unigolion a grwpiau a phoster maint A3.

Thema Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yw ‘Amser Dathlu’ – gan ddathlu amrywiaeth enfawr y bobl sy’n rhoi eu hamser mewn nifer o ffyrdd.

Sut allwch chi gymryd rhan

 1. Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yn y ffordd orau i’ch gwirfoddolwyr neu’ch mudiad (sylwch y bydd 5ed Mehefin yn canolbwyntio ar wirfoddolwyr ifanc ac mae hefyd yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd)
 2. Lanlwytho manylion am y ffyrdd y byddwch yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019
 3. Rhannu’r wybodaeth yma gyda’ch rhwydweithiau a’ch cydweithwyr a’u hannog i gymryd rhan
 4. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad – rydym wedi awgrymu isod negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Negeseuon i chi eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n #WythnosGwirfoddolwyr! Amser i ddathlu gwirfoddolwyr a’r holl bethau gwych maent yn eu gwneud! Dewch i wybod mwy a lawrlwytho logos, tystysgrifau a phosteri ar https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Its #VolunteersWeek! Time to celebrate volunteers and all the amazing things they do! Find out more and download logos, certificates and posters by visiting https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 Mehefin yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Dewch i weld beth mae’r genedl yn ei wneud i ddathlu gwirfoddolwyr a chymerwch ran drwy ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 June is Volunteers’ Week. See what the nation is doing to celebrate volunteers and get involved using #VolunteersWeek https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1-7 Mehefin

Date: Every year on the 5th of June
Time: 12:00 am  to  11:00 pm

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr bron â chyrraedd a pha ffordd well o ddathlu’r cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig? Dechreuodd Wythnos Gwirfoddolwyr yn 1984 ac mae’n wythnos i ddweud diolch am y cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae’n digwydd ar 1-7 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu, gyda channoedd o ddigwyddiadau ymlaen ledled y DU.

I wybod mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch ar volunteersweek.org. Eisiau cymryd rhan? Gwych! Ewch ar wefan WCVA am fwy o wybodaeth, ynghyd â logos y gellir eu lawrlwytho, tystysgrifau i unigolion a grwpiau a phoster maint A3.

Thema Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yw ‘Amser Dathlu’ – gan ddathlu amrywiaeth enfawr y bobl sy’n rhoi eu hamser mewn nifer o ffyrdd.

Sut allwch chi gymryd rhan

 1. Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yn y ffordd orau i’ch gwirfoddolwyr neu’ch mudiad (sylwch y bydd 5ed Mehefin yn canolbwyntio ar wirfoddolwyr ifanc ac mae hefyd yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd)
 2. Lanlwytho manylion am y ffyrdd y byddwch yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019
 3. Rhannu’r wybodaeth yma gyda’ch rhwydweithiau a’ch cydweithwyr a’u hannog i gymryd rhan
 4. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad – rydym wedi awgrymu isod negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Negeseuon i chi eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n #WythnosGwirfoddolwyr! Amser i ddathlu gwirfoddolwyr a’r holl bethau gwych maent yn eu gwneud! Dewch i wybod mwy a lawrlwytho logos, tystysgrifau a phosteri ar https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Its #VolunteersWeek! Time to celebrate volunteers and all the amazing things they do! Find out more and download logos, certificates and posters by visiting https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 Mehefin yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Dewch i weld beth mae’r genedl yn ei wneud i ddathlu gwirfoddolwyr a chymerwch ran drwy ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 June is Volunteers’ Week. See what the nation is doing to celebrate volunteers and get involved using #VolunteersWeek https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1-7 Mehefin

Date: Every year on the 4th of June
Time: 12:00 am  to  11:00 pm

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr bron â chyrraedd a pha ffordd well o ddathlu’r cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig? Dechreuodd Wythnos Gwirfoddolwyr yn 1984 ac mae’n wythnos i ddweud diolch am y cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae’n digwydd ar 1-7 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu, gyda channoedd o ddigwyddiadau ymlaen ledled y DU.

I wybod mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch ar volunteersweek.org. Eisiau cymryd rhan? Gwych! Ewch ar wefan WCVA am fwy o wybodaeth, ynghyd â logos y gellir eu lawrlwytho, tystysgrifau i unigolion a grwpiau a phoster maint A3.

Thema Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yw ‘Amser Dathlu’ – gan ddathlu amrywiaeth enfawr y bobl sy’n rhoi eu hamser mewn nifer o ffyrdd.

Sut allwch chi gymryd rhan

 1. Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yn y ffordd orau i’ch gwirfoddolwyr neu’ch mudiad (sylwch y bydd 5ed Mehefin yn canolbwyntio ar wirfoddolwyr ifanc ac mae hefyd yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd)
 2. Lanlwytho manylion am y ffyrdd y byddwch yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019
 3. Rhannu’r wybodaeth yma gyda’ch rhwydweithiau a’ch cydweithwyr a’u hannog i gymryd rhan
 4. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad – rydym wedi awgrymu isod negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Negeseuon i chi eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n #WythnosGwirfoddolwyr! Amser i ddathlu gwirfoddolwyr a’r holl bethau gwych maent yn eu gwneud! Dewch i wybod mwy a lawrlwytho logos, tystysgrifau a phosteri ar https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Its #VolunteersWeek! Time to celebrate volunteers and all the amazing things they do! Find out more and download logos, certificates and posters by visiting https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 Mehefin yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Dewch i weld beth mae’r genedl yn ei wneud i ddathlu gwirfoddolwyr a chymerwch ran drwy ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 June is Volunteers’ Week. See what the nation is doing to celebrate volunteers and get involved using #VolunteersWeek https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1-7 Mehefin

Date: Every year on the 3rd of June
Time: 12:00 am  to  11:00 pm

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr bron â chyrraedd a pha ffordd well o ddathlu’r cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig? Dechreuodd Wythnos Gwirfoddolwyr yn 1984 ac mae’n wythnos i ddweud diolch am y cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae’n digwydd ar 1-7 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu, gyda channoedd o ddigwyddiadau ymlaen ledled y DU.

I wybod mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch ar volunteersweek.org. Eisiau cymryd rhan? Gwych! Ewch ar wefan WCVA am fwy o wybodaeth, ynghyd â logos y gellir eu lawrlwytho, tystysgrifau i unigolion a grwpiau a phoster maint A3.

Thema Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yw ‘Amser Dathlu’ – gan ddathlu amrywiaeth enfawr y bobl sy’n rhoi eu hamser mewn nifer o ffyrdd.

Sut allwch chi gymryd rhan

 1. Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yn y ffordd orau i’ch gwirfoddolwyr neu’ch mudiad (sylwch y bydd 5ed Mehefin yn canolbwyntio ar wirfoddolwyr ifanc ac mae hefyd yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd)
 2. Lanlwytho manylion am y ffyrdd y byddwch yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019
 3. Rhannu’r wybodaeth yma gyda’ch rhwydweithiau a’ch cydweithwyr a’u hannog i gymryd rhan
 4. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad – rydym wedi awgrymu isod negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Negeseuon i chi eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n #WythnosGwirfoddolwyr! Amser i ddathlu gwirfoddolwyr a’r holl bethau gwych maent yn eu gwneud! Dewch i wybod mwy a lawrlwytho logos, tystysgrifau a phosteri ar https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Its #VolunteersWeek! Time to celebrate volunteers and all the amazing things they do! Find out more and download logos, certificates and posters by visiting https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 Mehefin yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Dewch i weld beth mae’r genedl yn ei wneud i ddathlu gwirfoddolwyr a chymerwch ran drwy ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 June is Volunteers’ Week. See what the nation is doing to celebrate volunteers and get involved using #VolunteersWeek https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1-7 Mehefin

Date: Every year on the 2nd of June
Time: 12:00 am  to  11:00 pm

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr bron â chyrraedd a pha ffordd well o ddathlu’r cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig? Dechreuodd Wythnos Gwirfoddolwyr yn 1984 ac mae’n wythnos i ddweud diolch am y cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae’n digwydd ar 1-7 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu, gyda channoedd o ddigwyddiadau ymlaen ledled y DU.

I wybod mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch ar volunteersweek.org. Eisiau cymryd rhan? Gwych! Ewch ar wefan WCVA am fwy o wybodaeth, ynghyd â logos y gellir eu lawrlwytho, tystysgrifau i unigolion a grwpiau a phoster maint A3.

Thema Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yw ‘Amser Dathlu’ – gan ddathlu amrywiaeth enfawr y bobl sy’n rhoi eu hamser mewn nifer o ffyrdd.

Sut allwch chi gymryd rhan

 1. Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yn y ffordd orau i’ch gwirfoddolwyr neu’ch mudiad (sylwch y bydd 5ed Mehefin yn canolbwyntio ar wirfoddolwyr ifanc ac mae hefyd yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd)
 2. Lanlwytho manylion am y ffyrdd y byddwch yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019
 3. Rhannu’r wybodaeth yma gyda’ch rhwydweithiau a’ch cydweithwyr a’u hannog i gymryd rhan
 4. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad – rydym wedi awgrymu isod negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Negeseuon i chi eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n #WythnosGwirfoddolwyr! Amser i ddathlu gwirfoddolwyr a’r holl bethau gwych maent yn eu gwneud! Dewch i wybod mwy a lawrlwytho logos, tystysgrifau a phosteri ar https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Its #VolunteersWeek! Time to celebrate volunteers and all the amazing things they do! Find out more and download logos, certificates and posters by visiting https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 Mehefin yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Dewch i weld beth mae’r genedl yn ei wneud i ddathlu gwirfoddolwyr a chymerwch ran drwy ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 June is Volunteers’ Week. See what the nation is doing to celebrate volunteers and get involved using #VolunteersWeek https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1-7 Mehefin

Date: Every year on the 1st of June
Time: 9:00 am  to  5:00 am

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr bron â chyrraedd a pha ffordd well o ddathlu’r cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ledled y Deyrnas Unedig? Dechreuodd Wythnos Gwirfoddolwyr yn 1984 ac mae’n wythnos i ddweud diolch am y cyfraniad gwych y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Mae’n digwydd ar 1-7 Mehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddathlu, gyda channoedd o ddigwyddiadau ymlaen ledled y DU.

I wybod mwy am Wythnos Gwirfoddolwyr ewch ar volunteersweek.org. Eisiau cymryd rhan? Gwych! Ewch ar wefan WCVA am fwy o wybodaeth, ynghyd â logos y gellir eu lawrlwytho, tystysgrifau i unigolion a grwpiau a phoster maint A3.

Thema Wythnos Gwirfoddolwyr eleni yw ‘Amser Dathlu’ – gan ddathlu amrywiaeth enfawr y bobl sy’n rhoi eu hamser mewn nifer o ffyrdd.

Sut allwch chi gymryd rhan

 1. Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yn y ffordd orau i’ch gwirfoddolwyr neu’ch mudiad (sylwch y bydd 5ed Mehefin yn canolbwyntio ar wirfoddolwyr ifanc ac mae hefyd yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd)
 2. Lanlwytho manylion am y ffyrdd y byddwch yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019
 3. Rhannu’r wybodaeth yma gyda’ch rhwydweithiau a’ch cydweithwyr a’u hannog i gymryd rhan
 4. Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i helpu i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad – rydym wedi awgrymu isod negeseuon i’w rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Negeseuon i chi eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n #WythnosGwirfoddolwyr! Amser i ddathlu gwirfoddolwyr a’r holl bethau gwych maent yn eu gwneud! Dewch i wybod mwy a lawrlwytho logos, tystysgrifau a phosteri ar https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

Its #VolunteersWeek! Time to celebrate volunteers and all the amazing things they do! Find out more and download logos, certificates and posters by visiting https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 Mehefin yw Wythnos Gwirfoddolwyr. Dewch i weld beth mae’r genedl yn ei wneud i ddathlu gwirfoddolwyr a chymerwch ran drwy ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

1-7 June is Volunteers’ Week. See what the nation is doing to celebrate volunteers and get involved using #VolunteersWeek https://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteers-week

(English) National Lottery Funding Surgery

Date: April 25, 2019
Time: 10:00 am  to  1:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Lottery Funding Surgery

Date: March 28, 2019
Time: 10:00 am  to  1:00 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Cyflwyniad i Werth Cymdeithasol / Introduction to Social Value

Date: March 28, 2019
Time: 9:30 am  to  12:30 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) FREE Classes – Improve English & Maths Skills

Date: March 20, 2019
Time: 12:30 pm  to  2:30 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhwydwaith Lles Gogledd Ddwyrain Cymru

Date: March 14, 2019
Time: 9:30 am  to  12:30 pm

(English) Making your funding applications stand out

Date: March 7, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) “Beat the Loan Sharks” Wales Illegal Money Lending Unit – FREE Awareness Raising Sessions

Date: March 6, 2019
Time: 12:00 am  to  12:00 am

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhoi Gwaed Wrecsam

Date: January 1, 1970

Warning: date() expects parameter 2 to be long, string given in /home/avow7069/public_html/wp-content/plugins/sugar-calendar/includes/functions.php on line 284
Time: 12:00 am
 to  12:00 am

Gadw lle www.wbs.wales/avowmemhall

wrexham-multi-clinic-dec19-welsh

(English) Food Hygiene Training at Ty AVOW

Date: May 15, 2019
Time: 9:00 am  to  4:30 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Events at Ty Pawb

Date: Every Monday until December 31, 2019
Time: 9:00 am  to  11:59 pm

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Date: April 7, 2020
Time: 9:00 am  to  4:00 pm

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design