Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Newyddion a Digwyddiadau

Isod mae newyddion a digwyddiadau a allai fod o ddidordeb i chi!

Ffair Iechyd Gofalwyr Diwrnod Dim Ysmygu Mae'r Prosiect Aspire Gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer carcharorion yng Nygymru Diwygio’r uchafswm tâl wythnosol Newid yn byw gyda Materion y Galon Pawb a’i Le

Calendr Digwyddiadau

Adran Newyddion

I ganfod rhagor am ein newyddion a digwyddiadau, tanysgrifiwch i dderbyn Taflen Newyddion Iechyd a Diogelwch ac E-briffio yma neu darllenwch y Taflenni Newyddion a dogfennau eraill yma

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, newyddion neu ddarnau sydd o ddiddordeb yr hoffech eu rhannu gydag eraill, gadewch i ni wybod ar 01978 318812 neu ebostiwch health@avow.org

Dydd Mercher 5 Mawrth yng Nghanolfan Adnoddau Cymunedol Acton, Ffordd Owrtyn, Wrecsam 10:00-13:30. Mae croeso i chi alw i mewn unrhyw bryd.
Cyfle i ofalwyr i gael archwiliad iechyd am ddim, yn cymryd rhan mewn sesiwn blasu (fel dawnsio), tylino a gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael yn Wrecsam rhad ac am ddim
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam ar 0800 276 1070 neu e-bostiwch carers@avow.org


Dydd Mercher 12 Mawrth, 2014, 10am-3pm yn Sgwâr y Frenhines, Wrecsam

Dewch draw i’n Marchnad Dim Ysmygu.
Gael cyngor a gwybodaeth am roi’r gorau i ysmygu o:

  • Partneriaeth Iechyd Parc Caia
  • Cymunedau yn Gyntaf
  •  Gwasanaethau Mamolaeth BCHU
  •  Fferyllfeydd Cymunedol
  •  Sgrinio Iechyd
  •  Y Gwasanaeth Tân a fydd yn cael dyn tân enwog gyda nhw.
  • Dechrau o’r Newydd
  •  Dim Smygu Cymru

Bydd rhad ac am ddim Quit Kits ar gael ar y diwrnod.
Bydd rhad ac am ddim Quit Kits hefyd ar gael o Glinig Ffordd Grosvenor rhwng 1 a 12 Mawrth 2014.

I gael mwy o wybodaeth gallwch hefyd ymweld â:

www.nosmokingday.org.uk  neu www.stopsmokingwales.com


Aspire yn brosiect newydd i gefnogi rhieni ifanc 14-25 oed yn Sir y Fflint a Wrecsam. Bydd Aspire yn gweithio gyda’i gilydd i nodi meysydd o fedrau personol, ymarferol a rhianta y gallant wella er mwyn eu galluogi i ddatblygu fel rhieni ac unigolion.
Gall rhieni ifanc yn hunan-gyfeirio i’r prosiect.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â chydlynydd y prosiect laura.williams2@barnados.org.uk neu Cymru Compass ffoniwch Barnado ar 01978 315130.

Dymunwn ymgynghori ynglŷn â’r modd y mae gwasanaethau iechyd meddwl yn cael eu darparu mewn carchardai ledled Cymru.

Dechrau’r cyfnod ymgynghori: 13/01/2014

Diwedd y cyfnod ymgynghori: 24/02/2014

Roedd hwn yn ymrwymiad a wnaed yn ein dogfen strategaeth ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’.

Yn benodol, gofynnir am eich barn ar y pwysigrwydd sy’n cael ei roi ar gyflawni’r gofynion a geir yn Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.

Dilynwch y ddolen i gael rhagor o wybodaeth:

http://new.wales.gov.uk/consultations/healthsocialcare/prisoner/?lang=en

Dechrau’r cyfnod ymgynghori:07/02/2014

Diwedd y cyfnod ymgynghori:07/03/2014

Mae hyn yn ymwneud â phobl y mae gofyn iddynt dalu am y gwasanaethau cymdeithasol amhreswyl a gânt.

Gofynnwn ichi ystyried:

  • cynnig i godi’r uchafswm tâl wythnosol o £50 i £55 yr wythnos o fis Ebrill 2014; a
  • cynnig i godi’r uchafswm tâl wythnosol o £55 i £60 yr wythnos o fis Ebrill 2015.

Cyflwynwyd yr uchafswm tâl wythnosol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r Pecyn Gwella Camau Cyntaf ym mis Ebrill 2011.

Roedd hyn yn golygu mwy o gysondeb yn y taliadau y mae awdurdodau lleol yn eu codi am y gwasanaethau cymdeithasol amhreswyl a ddarperir ganddynt.

Am fwy o wybodaeth a sut i ymateb dilynwch y ddolen isod

http://new.wales.gov.uk/consultations/healthsocialcare/charge/?skip=1&lang=cy

Materion galon gwasanaeth memebership rhad ac am ddim a gynlluniwyd i gefnogi chi a’ch cleifion yn. Ymunwch â gweithwyr proffesiynol gofal iechyd eraill sydd eisoes yn elwa o Faterion Galon ac yn ysbrydoli eu cleifion i fyw gyda chalon iach.
Newid eich bywyd nawr. Ymunwch Materion y Galon ar gyfer cymorth rhad ac am ddim.
Ewch i wefan Sylfeini Prydeinig y Galon am fwy o fanylion http://www.bhf.org.uk/heart-health/how-we-can-help/information/heart-matters/heart-matters-hcps.aspx

Prosiect newydd a chyffrous yn dosbarthu gwasanaethau ar draws Gogledd Cymru yn cynnwys siroedd Wrecsam a Fflint.

Bydd y prosiect yn dosbarthu amrywiaeth o gyfleoedd dysgu ffurfiol ag anffurfiol i bobl a dementia a’u gofalwyr.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Keeley Bird, Cydlynydd Grŵp dros siroedd Wrecsam a Fflint ar 01352-700724 neu ebost: keeley.bird@alzheimers.org.uk

‘Rhowch Gynnig ar Rywbeth Newydd’

Cefnogi pobl sydd wedi effeithio gan ddementia i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden a chymdeithasol

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design