Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Partneriaethau, Fforymau a Rhwydweithiau

Mae FLVC, AVOW a chynrychiolwyr eraill o’r trydydd sector yn cynrychioli’r sector gwirfoddol mewn nifer o bartneriaethau, fforymau a rhwydweithiau amlasiantaeth, mewn amrywiaeth o feysydd gwasanaeth.

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Diben Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd trwy gryfhau cydweithio ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus statudol a fydd yn disodli’r Byrddau Gwasanaethau Lleol gwirfoddol ym mhob ardal awdurdod lleol. Bydd pob bwrdd yn:

 • asesu cyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ei ardal
 • gosod amcanion sydd wedi’u llunio i sicrhau bod y Byrddau’n gwneud y cyfraniad mwyaf posibl i’r nodau llesiant.

Mae’n rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus baratoi a chyhoeddi cynllun sy’n nodi ei amcanion a’r camau y bydd yn eu cymryd i’w diwallu. Caiff ei alw’n Gynllun Llesiant Lleol. Mae’n rhaid iddo nodi:

 • pam y mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn teimlo y bydd ei amcanion yn gwneud cyfraniad yn yr ardal leol i gyflawni’r nodau llesiant
 • sut y mae wedi ystyried yr asesiad Llesiant Lleol wrth osod ei amcanion a’r camau i’w cymryd.

Bydd pob Bwrdd yn adolygu’i gynllun yn flynyddol gan ddangos ei gynnydd. Mae’n rhaid i’r Byrddau ymgynghori’n eang wrth lunio’u hasesiadau o lesiant lleol a’r cynllun Llesiant Lleol.

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gogledd Cymru

Mae Rhan 9 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn mynnu bod pob rhanbarth yng Nghymru’n sefydlu Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i oruchwylio Partneriaethau ac Integreiddio Gwasanaethau. Sefydlwyd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn Ebrill 2016 gan gyfarfod ar ffurf gysgodol nes i’r Bwrdd ddod yn gwbl weithredol ym Medi 2016.

Mae’r Bwrdd ar hyn o bryd yn cyfarfod bob mis, ac mae’r aelodaeth yn cynnwys Awdurdodau Lleol, y Bwrdd Iechyd, cynrychiolwyr Trydydd Sector, cynrychiolydd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, yn ogystal ag aelodau cyfetholedig o Heddlu Gogledd Cymru, Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru.

Pwrpas y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yw gwella canlyniadau a lles pobl, yn ogystal â gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gwasanaethau.

 • Cynyrchiolydd trydydd sector:
  • David Worrall, Y Groes Goch Brydeinig
  • Lynda Colwell, Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych
  • Wendy Jones, Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC)
  • Dirprwy: Roma Hooper, Gweithredu dros Blant
 • Cynyrchiolydd derbynwyr gwasanaeth: swydd wag
 • Cynyrchiolydd gofalwyr:
  • Jennie Lewis
  • Peter Williams

Diogelu

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cyflwyno dull cryf, cadarn ac effeithiol o weithredu diogelu drwy bartneriaeth.

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydlu Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol i weithio gyda’r byrddau diogelu oedolion a byrddau diogelu plant ledled Cymru.
Dyletswyddau’r Bwrdd fydd:

 • cefnogi a chynghori’r Byrddau Diogelu, gyda’r bwriad o sicrhau eu bod yn effeithiol
 • adrodd ynghylch pa mor ddigonol ac effeithiol yw’r trefniadau i ddiogelu plant ac oedolion yng Nghymru
 • gwneud argymhellion i Weinidogion Cymru ynghylch ffyrdd o wella’r trefniadau hynny.

I wybod mwy am Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru ewch i’w gwefan. Mae gwybodaeth am y Bwrdd ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau, adolygiadau ymarfer a manylion am ddigwyddiadau a hyfforddiant yno.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Corff Gwarchod y Gwasanaeth Iechyd yng Ngogledd Cymru (CICGC)

Corff gwarchod gwasanaethau iechyd cymunedol annibynnol yw Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CICGC) sy’n cynrychioli llais y cleifion a’r cyhoedd sy’n defnyddio’r gwasanaeth iechyd yn ein hardal.  Mae CICGC hefyd yn chwarae rhan hanfodol i ddylanwadu ar y ffordd mae gwasanaethau iechyd yn cael eu cynllunio a’u darparu yn ein hardal er sicrhau’r canlyniadau iechyd a lles gorau posib i bobl gogledd Cymru.  Mae cryfder CICGC yn ei statws statudol ac yn ei allu i gynrychioli buddiannau’r cleifion a’r cyhoedd heb unrhyw fuddiannau breintiedig.  Dyma yw’r ddolen rhwng y rhai sy’n cynllunio ac yn darparu’r gwasanaethau a’r rhai sy’n eu defnyddio.

Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (SRG)

Mae’r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (SRG) yn gweithredu fel grŵp cynghori i’r Bwrdd Iechyd, gan ddarparu cyngor annibynnol ar unrhyw agwedd ar fusnes y Bwrdd Iechyd. Gall hyn gynnwys:

 • Ymgysylltiad cynnar a chyfranogiad wrth benderfynu ar gyfeiriad strategol cyffredinol y Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • Cyngor ar gynigion gwasanaeth penodol cyn ymgynghoriad ffurfiol
 • Adborth ar effaith gweithrediadau’r Bwrdd Iechyd ar y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu

Pwyllgorau’r Bwrdd Iechyd a Grwpiau Cynghori

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design