Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Fforwm Sefydliadau Gwirfoddol

Y Fforwm yw eich cyfle i gael rhywun i wrando ar lais eich corff gwirfoddol am faterion sy’n effeithio arnoch.

Sut ydych chi’n dod yn aelod?

Gall unrhyw gorff gwirfoddol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc 0-25 oed ddod yn aelod o’r Fforwm. Does dim rhaid iddynt fod yn Wrecsam – gallent fod mewn siroedd cyfagos.

Sut allaf i gymryd rhan?

Rydym yn disgwyl i gynrychiolwyr y sector gwirfoddol fynd i’r fforwm ac adrodd yn rheolaidd ar faterion sy’n effeithio ar y sector gwirfoddol. Rhaid cael ffrwd ddwy ffordd o wybodaeth rhwng y sector gwirfoddol a gwasanaethau aml-asiantaeth eraill am bethau sydd angen sylw ar y pryd.

Gall y Fforwm hefyd fod yn bwynt ymgynghori i wasanaethau statudol ar faterion sydd angen sylw ac mae ganddo gadeirydd annibynnol sydd wedi’i ethol o gorff gwirfoddol neu grŵp cymunedol. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Carol Gardner o Dynamic.

Dyddiadau cyfarfodydd

Mae’r Fforwm yn cynnal cyfarfodydd bob deufis ac i gyfateb â chyfarfodydd strategol sy’n ymwneud â Phlant a Phobl Ifanc.

Mae gwahanol gyrff gwirfoddol a grwpiau cymunedol yn cynnal cyfarfodydd y Fforwm bob yn ail ar eu safle hwy. Mae hyn yn rhoi cyfle iddyn nhw ddangos i gyrff gwirfoddol a grwpiau cymunedol eraill pa gyfleusterau sydd ganddynt i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd, ac mae’n gyfle iddynt godi eu proffil.

Pryd ac ymhle mae’r cyfarfod nesaf?

Cylch Gwaith Cyflawn y Fforwm

Dogfennau’r Fforwm

Unrhyw gwestiynau?

Os byddwch angen rhagor o wybodaeth am y fforwm yma neu am faterion cyffredinol yn ymwneud â phlant a phobl ifanc, cysylltwch â:

Laura Williams
Swyddog Datblygu Plant a Phobl Ifanc
Ffôn: 01978 318810

E-bost: laura.williams@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design