Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cynllun Nod Barcud – Gwobr Rhagoriaeth Wrecsam

Beth yw Gwobr Rhagoriaeth Wrecsam?

Mae Gwobr Rhagoriaeth Wrecsam yn gynllun gwobrwyo nod barcud a ddatblygwyd gan AVOW ar ran Partneriaeth Fframwaith Plant a Phobl Ifanc Wrecsam.

Daw’r Bartneriaeth Fframwaith ag amrywiaeth o bartneriaid at ei gilydd o wahanol gyrff sydd oll yn benderfynol o wella’r canlyniadau i bobl ifanc. (I gael rhagor o wybodaeth am Bartneriaeth Fframwaith Plant a Phobl Ifanc Wrecsam, ewch i weld yr Adran ‘Cyrff Gwirfoddol’).

Sut mae’n cefnogi pobl ifanc a sefydliadau?

Mae llawer o sefydliadau a darparwyr wrthi’n barod yn chwilio am ffyrdd o gynnwys defnyddwyr gwasanaethau mewn penderfyniadau ac yn y broses o siapio’r ddarpariaeth maent yn ei chynnig. Bydd y cynllun gwobrwyo’n tynnu sylw at hyn ac yn helpu cyrff cefnogi i asesu sut maen nhw’n mynd ati i annog a chynnwys pobl ifanc wrth gynllunio, darparu a gwerthuso’r gwasanaeth.

Bydd Gwobr Rhagoriaeth Wrecsam yn ffordd o gydnabod, dathlu a gwobrwyo gwasanaethau cymorth a bydd yn sicrhau bod Wrecsam yn sefyll allan yn nhermau safon y Gwasanaeth Ieuenctid mae’n ei ddarparu i bobl ifanc.

 Pam ydym ni angen hwn?

Pwrpas y cynllun gwobrwyo yw:

  • Cydnabod a dathlu arferion da.
  • Annog sefydliadau i adolygu, adlewyrchu a datblygu eu harferion presennol.
  • Gwella ansawdd y gwasanaethau i bobl ifanc ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Bydd y cynllun gwobrwyo’n gadael i bobl ifanc, cyrff eraill – rhai statudol a rhai gwirfoddol – ac hefyd ariannwyr posibl sylweddoli bod eich sefydliad chi’n ymroddedig i bobl ifanc, i welliant parhaus ac i bartneriaeth. Bydd yn gwneud asesiad annibynnol o ansawdd eich gwasanaethau ac yn dangos i bawb eich bod yn darparu gwasanaeth wedi’i reoli’n dda i bobl ifanc..

Beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn?

Hyd yn hyn mae 26 o sefydliadau wedi ennill Gwobr Rhagoriaeth Wrecsam:

Uned Sgowtiaid District Explorer Atlas-Wrecsam, Partneriaeth Cwmpawd Barnardo’s, BAWSO, Cadlanciau Awyr y Berwyn, Theatr Ieuenctid Bitesize,  Clwb Pêl-droed Brickfield Rangers, Tîm Ieuenctid Parc Caia, Cais, Academi Pêl-droed Cefn Druids, Ffermwyr Ifanc Clwyd, Dancing Shoes Wrecsam, Dynamic, Clwb Ieuenctid Erddig, H.A.C.K, Hafan Cymru, Homestart, In2change, Inspire, John Lynn’s Black Belt Academy, Limelight Productions, Clwb Ieuenctid Llai, Clwb PHAB, Release – Tŷ’r Eos, Clwb Ieuenctid Tanyfron, Ceidwaid Parc Iau Tŷ Mawr a Chlwb Cleddyfaeth Wrecsam.

Cynhaliwyd dau Ddigwyddiad Dathlu hyd yn hyn, y cyntaf ym mis Chwefror 2010 a’r ail ym mis Medi 2011, i gydnabod a gwobrwyo’r sefydliadau hyn ac i ddathlu cyflwyniad y cynllun hwn i wasanaethau ieuenctid eraill a’r rhwydweithiau ehangach. Yn ymweld â’r digwyddiadau hyn cafwyd pobl ifanc, staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr o amrywiaeth o sefydliadau a grwpiau o amgylch Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Gallwch weld lluniau o’r Digwyddiadau Dathlu drwy ddilyn y dolenni ar waelod y dudalen hon.

Darllenwch yr adborth a’r sylwadau a gawsom gan y sefydliadau

‘Dysgais am bolisϊau oedd yn newydd i mi’

‘Wedi tynnu ein sylw at rai meysydd y gallem eu gwella (e.e. gwerthuso a monitro) ac hefyd y meysydd lle’r ydym yn gwneud yn dda yn barod’.

‘Mae’n ffordd dda o weld  ydy’r holl systemau angenrheidiol gennym i gynnig gwasanaeth ‘diogel’ i bobl ifanc’

‘Mae wedi bod yn ddefnyddiol canfod ein cryfderau a gwybod bod gennym systemau priodol yn eu lle i gynnig gwasanaeth o safon i bobl ifanc.’

Beth yw pwrpas y Wobr?

Un o brif bwrpasau Gwobr Rhagoriaeth Wrecsam yw edrych ar wahanol ffyrdd o annog pobl ifanc i gyfrannu, felly mae wrthi’n datblygu proses ar hyn o bryd sy’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc fod yn ‘Gwsmer Cudd’. O dan y system newydd yma, ni fydd sefydliad yn derbyn y wobr os nad yw wedi pasio’r gofynion yn ystod ymweliad neu gysylltiad gan rywun ifanc sy’n gweithio fel ‘Cwsmer Cudd’.

Mae camau ar waith hefyd i ddatblygu panel asesu sy’n cynnwys rhywun ifanc a phobl broffesiynol. Bydd y panel yn adolygu’r llawlyfrau sy’n cael eu cyflwyno ac yn penderfynu a yw’r wybodaeth a’r dystiolaeth sydd ynddynt yn cwrdd â’r meini prawf gofynnol.

Mae camau ar waith i ddatblygu pecyn hyfforddi ar gyfer y cynllun cwsmer cudd a’r panel asesu. Bydd y Brifysgol Plant a Phobl Ifanc yn achredu’r pecyn. Byddwn hefyd yn cofrestru’r bobl ifanc i gyd ar gynlluniau gwobrwyo gwirfoddoli megis Gwirfoddolwyr y Mileniwm neu Wobrau Sêr am Wirfoddoli, i’w gwobrwyo am eu hymdrechion a’u cyfranogaeth. Os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw rai o’r rolau gwirfoddoli yma, mae croeso i chi gysylltu ar y manylion cysylltu isod.

Sut ydw i’n cymryd rhan?

Mae Gwobr Rhagoriaeth Wrecsam wedi’i bwriadu i sefydliadau sy’n rhoi Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid i bobl ifanc 11-25 oed. Gall sefydliadau ymgeisio, beth bynnag fo’u maint, eu galluoedd, eu hadnoddau neu p’un a ydynt yn statudol neu’n wirfoddol.

O’r funud y bydd sefydliad yn dweud bod ganddo ddiddordeb mewn cymryd rhan, hyd y funud y bydd yn ennill Gwobr Rhagoriaeth Wrecsam, bydd yn derbyn cymaint neu gyn lleied o gefnogaeth ac arweiniad ag y mae ei angen.

Unrhyw gwestiynau?

Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech gofrestru ar gyfer Gwobr Rhagoriaeth Wrecsam, cysylltwch â:

Jenny Jones  01978 312556 neu jenny.jones@avow.org
Swyddog Ymchwil Plant a Phobl Ifanc
AVOW
Tŷ AVOW
21 Stryt Egerton
Wrecsam
LL11 1ND

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design