Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Darpariaeth Plant – Little Sunflowers

Croeso i Ofal Plant Little Sunflowers

Mae Little Sunflowers yn gofrestredig i roi gofal drwy’r dydd i blant 2-11 oed. Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth wedi’i gofrestru i ofalu am 48 o blant ar yr un pryd ac mae’n rhedeg o Ysgol Gymunedol Rhosymedre a’r ICC ym Mhlas Madoc.

Datganiad o genhadaeth: Mae Little Sunflowers yn darparu gwasanaeth cyfeillgar a chefnogol, lle gall rhieni/gofalwyr adael eu plentyn gan wybod y byddent yn dysgu, datblygu a chymdeithasu mewn amgylchedd llawn gofal a hwyl.

Partneriaeth gyda Rhieni / Gofalwyr

Y Gwasanaethau sy’n Cael eu Darparu

Dechrau'n Deg Plant yn Codi'n 3 a 4 oed Clwb ar ôl Ysgol Clwb Ar ôl Ysgol yn Ysgol Rhiwabon Gofal Plant yn Ystod y Gwyliau Grŵp Rhieni a Phlant Bach

Gwybodaeth bellach

Os yw eich plentyn yn sâl neu’n gorfod mynd ar frys i’r ysbyty, at y meddyg neu at y deintydd ac rydych wedi talu am eu lle yn barod, byddwn yn cadw’r arian yma i’w ddefnyddio ar gyfer unrhyw sesiynau yn y dyfodol – ni fyddwch yn cael ad-daliad.

Nid ydym yn cynnig gwasanaeth casglu/nôl o’r ysgol, bydd angen i bob rhiant/gofalwr wneud eu trefniadau eu hunain i gludo eu plentyn i unrhyw un o’r sesiynau uchod.

PIP (Man Gwybodaeth i Rieni)

Mae’r Man Gwybodaeth i Rieni yng nghyntedd ICC. Gall y rhieni gael gwybodaeth am Wasanaeth Gwybodaeth y Teulu ac unrhyw wybodaeth am y blynyddoedd cynnar.

Manylion y Staff Cysylltwch â ni

Pan fydd eich plentyn yn cychwyn yn Little Sunflowers, rydym yn cychwyn proses gyda chi’r Rhiant/Gofalwr. Fel hyn y gwelwn ein rôl. Rydym yn deall mor anodd yw hi i adael eich plentyn gyda ni am y tro cyntaf, felly mae’r sesiynau profi a gynigiwn yn cynnwys y rhiant/gofalwr yn ogystal â’r plentyn. Gallwch naill ai adael eich plentyn neu aros gyda nhw. Chi, y Rhiant/Gofalwr unigol, piau’r dewis. Os byddwch eisiau gadael eich plentyn gallwch ffonio cynifer o weithiau ag y dymunwch i holi am eich plentyn.

Unwaith y bydd eich plentyn wedi dechrau’r sesiynau, mae croeso i chi drafod unrhyw agweddau o ddatblygiad eich plentyn gydag aelod o staff; mae gennym bolisi drws agored a byddwn eisiau helpu ymhob ffordd bosibl i dawelu eich meddwl.

Mae ein bwrdd gwybodaeth yn y cyntedd lle dewch i mewn ac mae’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am bethau fel gweithgareddau, cynllunio, trefn y dydd a staffio. Gallwch weld ein bwydlenni ger y fynedfa ac ymhob ystafell.

Mae ein Polisïau ar gael i bob rhiant eu gweld a rhoi sylwadau ac awgrymiadau i ni amdanynt.

Mae’r gwasanaeth Dechrau’n Deg yn cynnig darpariaeth gofal plant sesiynol i blant o 2 oed hyd y tymor ar ôl eu 3ydd pen-blwydd.  Mae’r gwasanaeth yma i blant penodol o ystâd Plas Madoc ac mae’n rhad ac am ddim. Rydym yn cynnal sesiynau dyddiol o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, 12.30 – 3.00pm, am 42 wythnos bob blwyddyn sy’n cynnwys 3 wythnos yn ystod gwyliau’r ysgol.

Mae’r gwasanaeth ‘Rising 3’s and 4’s’ yn cynnig darpariaeth gofal plant sesiynol i blant sy’n mynd i’r dosbarth meithrin yn yr ysgol neu i Addysg Gynnar Lil Stars.

Mae’r sesiynau’n rhedeg o 11.30am hyd 3.00pm bob dydd. Y gost am y gwasanaeth yma yw £3.00 y sesiwn neu £15.00 am wythnos. Mae gofyn i blant ddod â’u cinio pecyn eu hunain a byddwn yn darparu byrbryd iach. Y gost am y byrbryd yw 30c y diwrnod.

Mae’r gwasanaeth yma’n rhedeg o Ddydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod y tymor ysgol i blant sy’n mynd i’r ysgol yn llawn amser (4-11 oed). Darperir byrbrydau iach. Gellir rhoi plant mewn sesiynau o 3.05pm hyd 5pm. Y gost am y gwasanaeth yma yw £3 y sesiwn. Cost y byrbryd yw 30c y dydd.

Mewn partneriaeth ag Ysgol Rhiwabon, mae tîm Datblygiad Cymunedol Plas Madoc yn cynnal Clwb ar ôl Ysgol i bob disgybl sy’n mynd i’r Ysgol. Am ddim ond 50c am 2 awr, gall y bobl ifanc chwarae gemau consol, mwynhau byrbryd, chwarae gemau neu wneud eu gwaith cartref yn yr Ysgol. Mae’r clwb yn rhedeg o 3:05pm-5pm, o Ddydd Llun i Ddydd Gwener yn ystafell gyffredin y Chweched Dosbarth ac ystafell astudio’r Chweched. Rhedir y Clwb gan staff profiadol sydd â gwiriad CRB. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Siân Hughes ar 01978 813910.

Mae’r gwasanaeth yma’n rhedeg rhwng 8am a 5pm yn ystod gwyliau’r ysgol (heb gynnwys y gwyliau banc) i blant 4-11 oed. Byddwn yn darparu cinio a byrbrydau iach. Y gost ddyddiol am y gwasanaeth yma yw £13.

Bob dydd Mawrth a Dydd Iau 9.15am – 11am, yn ICC Plas Madoc. Croeso i’r holl rieni a phlant bach.

Sharon Evans (NVQ 4) yn gweithio tuag at ennill FdA mewn gwaith babanod a phlant ifanc – Rheolwr sharon.evans@avow.org

Dechrau’n Deg

Nicola Milburn -Goruchwyliwr Cynorthwyol (NVQ 4) nicola.milburn@avow.org

Carolyn Wilks – Cynorthwyydd Gofal Plant (NNEB) carolyn.wilks@avow.org

Nia Evans – Cynorthwyydd Gofal Plant (NVQ 2) nia.evans@avow.org

Sophie Bunning – Cynorthwyydd Gofal Plant (NVQ 2) sophie.bunning@avow.org

Codi’n 4 oed

Victoria Blain – Pennaeth Ystafell (NNEB) victoria.blain@avow.org

Abigail Heath – Cynorthwyydd Gofal Plant (QTS) abigail.heath@avow.org

Clwb ar ôl Ysgol

Lucy Hewitt – Pennaeth Ystafell (NNEB) lucy.hewitt@avow.org

Victoria Blain – Cynorthwyydd Gofal Plant (NNEB) victoria.blain@avow.org

Nia Evans – Cynorthwyydd Gofal Plant (NVQ 2) nia.evans@avow.org

Lisa Jones – Cynorthwyydd Gofal Plant (NVQ 3) lisa.jones@avow.org

Mae gan bob aelod o’r staff wiriad CRB manylach.

Adran Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Plas Madoc Community Development

AVOW | Adran Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Plas Madoc Community Development Department

Y Ganolfan Cyfleoedd | The Opportunities Centre

Hampden Way | Plas Madoc | Wrecsam | Wrexham | LL14 3US

Ffôn/Tel: 01978 813910 | Ffacs/Fax: 01978 813919

plasmadoc@avow.org | www.avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design