avow logo

AVOW

Category Archive for "Uncategorized" | AVOW: Association of Voluntary Organisations in Wrexham
avow logo

AVOW

(English) Shopmobility joins Euan’s Guide

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: Cylchlythyr

Comisiynydd yn Iansio ymgyrch i fynd i’r afael ag oedraniaeth ar sail oedran bob dydd.

Mae’r Comisiynydd wedi Iansio ymgyrch newydd i dynnu sylw at yr oedraniaeth mae pobl hŷn yn ei wynedbu bob dydd, a’i herio.

Bwyriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o sut mae aedraniaeth yn effeithio ar bobl hŷn a chymdeithas, a newid agweddau er mwyn sicrhau bod yr aedraniaeth mae pobl hŷn yn ei wynebu ddim yn cael ei ystyried yn dderbyniol.

Cylchlythyr: newsletter-special-bulletin-ageism-campaign-w

Lansio dull gweithredu Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar

Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru

Heddiw, bydd Cymru yn cychwyn ar daith gyffrous er mwyn creu un dull gweithredu o ansawdd uchel ar gyfer addysg a gofal plentyndod cynnar, sy’n canolbwyntio ar y plentyn. Byddwn yn diwygio darpariaeth gofal y blynyddoedd cynnar er mwyn sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Mae profiadau plentyndod yn allweddol wrth lywio ein dyfodol, ac maent yn hollbwysig er mwyn mynd ymlaen i fyw bywyd iach, ffyniannus a llawn. Yn anffodus, erbyn iddynt gyrraedd tair oed, rydym yn gwybod bod plant sy’n dod o gefndiroedd difreintiedig yn gallu bod cymaint â blwyddyn y tu ôl  i’w cyfoedion.

Mae’r bwlch cyrhaeddiad yn lledu erbyn i blant gyrraedd oedran ysgol. Mae’r bylchau hyn yn cynyddu’n gyson dros amser a bydd effaith hyn yn parhau gydol oes.

Byddwn yn mynd i’r afael â’r anghydbwysedd hwn ac yn mynd ati i gau’r bwlch. Mae sicrhau bod pob plentyn yn gallu cael yr un gefnogaeth o ran addysg a gofal plentyndod cynnar, a honno’n gefnogaeth o safon, yn allweddol i hyn.

Yng Nghymru, mae gennym eisoes ddarpariaeth gofal plant ardderchog ar draws y blynyddoedd cynnar, a chynnig addysg gynnar sydd wedi’i hen sefydlu ac sy’n uchel ei pharch ar gyfer plant tair a phedair oed yn y Cyfnod Sylfaen.

Bydd ein dull gweithredu newydd mewn perthynas ag addysg a gofal plentyndod cynnar yn cael ei adeiladu ar y sylfeini hyn, gyda’r nod craidd y dylai pob plentyn gael profiad dysgu a gofal ysgogol o safon uchel mewn unrhyw leoliad addysg a gofal, a hynny yn Gymraeg, yn Saesneg, neu’n ddwyieithog. Mae’r math o leoliad y maent yn ei fynychu yn amherthnasol cyhyd â’u bod yn cael eu cefnogi a’u meithrin yn ôl eu hangen.

Er mwyn rhoi datblygiad plant wrth wraidd addysg a gofal plentyndod cynnar, mae angen inni sicrhau bod ein hegwyddorion o ran safon y ddarpariaeth yn glir i bawb sy’n gweithio gyda phlant ac yn sail i’r ddarpariaeth ym mhob lleoliad yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, rydym yn gwybod bod dod o hyd i ddarpariaeth gofal plant briodol yn dipyn o her i rai teuluoedd, yn enwedig os ydynt yn byw mewn rhai ardaloedd penodol neu’n gweithio oriau afreolaidd. Mae ar Gymru angen system hygyrch a hyblyg. Bydd y system gymorth newydd yn ymateb i amgylchiadau unigol, gan ganolbwyntio ar y lleoliadau sydd yn y sefyllfa orau i gyflenwi deilliannau o ansawdd i’r plant.

Byddwn yn parhau i gydweithio ag awdurdodau lleol er mwyn sicrhau bod addysg gynnar yn cael ei chynnig mewn ystod ehangach o leoliadau. Rydym yn buddsoddi mewn atebion arloesol sy’n caniatáu i fwy o rieni a phlant gael gwell mynediad at addysg gynnar a gofal plant sy’n addas i’w hamgylchiadau ac yn bodloni eu hanghenion.

Mae ar Gymru hefyd angen system sy’n hygyrch ac yn hyblyg i rieni, plant a darparwyr. Gall fod yn anodd i rieni ddeall pa ddarpariaeth sydd ar gael a lle y gellir cael gafael ar y ddarpariaeth honno.

Dywed rhieni wrthym eu bod yn gwerthfawrogi dewis o ran y lleoliad y gallant ei ddefnyddio i gael mynediad at y gwasanaethau hyn. Ond mewn rhai ardaloedd, cyfyngir ar rieni o ran ble y gallant gael addysg gynnar a gofal plant. Ein nod yw sicrhau y gall pob darparwr ddewis pa wasanaethau y maent yn eu cynnig, gan roi dewis llawn ac agored i rieni o ran ble i gael y gwasanaethau hynny.

Mae hyn yn arbennig o bwysig yng nghyd-destun y ddarpariaeth i blant ag anghenion dysgu ychwanegol, neu anableddau corfforol, lle y gall yr angen am gymorth arbenigol gyfyngu ymhellach ar y gofal sydd ar gael. Rydym am ei gwneud yn haws i rieni a darparwyr gael y cymorth sydd ei angen arnynt i sicrhau y gall plant ag anghenion ychwanegol gael addysg a gofal plentyndod cynnar heb anghydraddoldeb.

Rydym hefyd eisiau sicrhau bod teuluoedd yn gallu cael addysg gynnar yn y Gymraeg, Saesneg, neu’n ddwyieithog, yn unol â’u hanghenion. Yng nghyd-destun Cymraeg 2050, mae angen i ni gynyddu nifer y darparwyr Cymraeg a dwyieithog yn y blynyddoedd cynnar, er mwyn sicrhau y gall rhieni gael mynediad i addysg a gofal plentyndod cynnar yn eu dewis iaith.

Nid mater o ostwng yr oedran ysgol gorfodol yw hyn, nac anfon plant i’r ysgol yn syth o’r crud. Ni fyddwn ychwaith yn disgwyl i ddarparwyr gofal plant ymgymryd â rôl athrawon. Byddwn yn canolbwyntio ar gydnabod gwerth, sgiliau a phrofiadau’r ddau, a’u dwyn ynghyd.

Bydd hyn yn newid uchelgeisiol a sylweddol. Nid newid bach mo hwn, ond gweddnewidiad sy’n mynd i ddigwydd yn raddol dros y degawd nesaf.

Yn y tymor byr, byddwn yn datblygu fframwaith ansawdd sy’n rhoi sail gadarn i’r egwyddorion, a fydd yn cefnogi addysg a gofal plentyndod cynnar ac yn nodi’r gofynion ar gyfer ansawdd ar draws y sector. Bydd yn cael ei ddefnyddio gan ymarferwyr fel arweiniad i’r ddarpariaeth, gan rieni i ddeall y ddarpariaeth, a chan arolygwyr i asesu’r ddarpariaeth. Dyma’r edefyn aur a fydd yn cysylltu’r holl elfennau yn y system â’i gilydd.

Wrth i ni fynd ati i roi’r dull gweithredu ar waith, byddwn yn ychwanegu at ein llwyddiant a’n cryfderau ac yn sicrhau bod yr holl leoliadau sy’n rhoi gofal i blant o dan bump oed yn gweithio i’r un egwyddorion sylfaenol, gyda’r un ffocws ar ddatblygiad y plentyn, a’r un uchelgais – sef darparu gwasanaeth o safon uchel.

(English) Charity Commission: Election Special

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Dwud eich dweud: Ymgynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru

Rydym yn eich gwhodd chi i gymryd rhan yn ymghynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru ar Amcanion Cydraddoldeb a chamau gweithredu ar gyfer 2020 i 2024.

Mae unigolion amrywiol yn cynnwys pobl hŷn, iau, Du, Asiaidd a Lleiafrif Ethnig, anabl, lesiaidd, hoyw, deurywiol a thraws,; pobl o wahanol grefyddau a chredoau; pobl sy’n feichiog neu ar absenoldeb mamolaeth; a merched a dynion.

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cau dydd Sul 26ain Ionawr.

Ewch i Ffurflen Cofrestru: diverse-cymru-cymraeg & registration-form-ffurflen-cofrestru

Canllaw Diogel Wrecsam

Mae tîm Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol CBSW ar hyn o bryd yn codi ymwybyddiaeth am y Blwch Diogelwch Cymunedol, ac yn annog yr holl bartneriaid lleol i ddefnyddio ac argymell yr adnodd. Mae’r Blwch Diogelwch Cymunedol yn fewnflwch i roi gwybod am densiynau cymunedol – mae’r wybodaeth hon yn galluogi dod o hyd i dueddiadau a mannau problemus yn gynt, sy’n help mawr i ni allu atal ac ymyrryd yn fuan mewn achosion.

Gallwch anfon pob adroddiad i’r cyfeiriad e-bost hwn communitysafety@wrexham.gov.uk

Am ganllawiau ar ysgrifennu adroddiadau, gweler y canllaw ar Wrecsam fwy diogel.

Mae hwn yn adnodd sydd ar gael i holl aelodau’r gymuned, felly rhannwch yr e-bost hwn gymaint ag y gallwch chi.

Mae monitro tensiwn yn un o gyfrifoldebau niferus tîm Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol CBSW. Am gipolwg pellach ar y gwaith rydyn ni’n ei wneud, a manylion cyswllt i gael mwy o wybodaeth, gweler isod:

CBS Wrecsam yw’r ALl arweiniol ar gyfer rhaglen Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol Llywodraeth Cymru, ac mae wedi cael cyllid am 2 flynedd i barhau a gwaith y Cydlynydd Cydlyniant Cymunedol i gyflawni’r cynllun Cydlyniant Cymunedol cenedlaethol.

Bydd y rhaglen waith Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol yn cael ei chyflawni dan y themâu canlynol: monitro tensiwn, ymgysylltu â’r gymuned a chynyddu gallu yn y trydydd sector, codi ymwybyddiaeth trwy ddigwyddiadau, a hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol.

Bydd y rhaglen waith yn canolbwyntio ar wella gwaith ar y cyd i fynd i’r afael â materion cydlyniant cymunedol hysbys sy’n ymwneud â thensiynau Brexit, Sipsiwn a Theithwyr, ceiswyr lloches a ffoaduriaid, caethwasiaeth fodern, anableddau a chydraddoldeb LGBT. Mae’r rhaglen yn ymateb i anghenion cymunedol a bydd hefyd yn gweithio i fynd i’r afael â materion ehangach sy’n creu tensiwn cymunedol lle mae anfodlonrwydd cymunedol neu ddiffyg cydlyniant.

Trwy’r rhaglen waith, penodwyd y tîm o dri Swyddog Cydlyniant Cymunedol gyda chydlynydd i fwrw ymlaen â’r rhaglen. Mae’r tîm yn gweithio gyda thri awdurdod lleol, sef Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych, gan ddarparu ystod o gymorth i fynd i’r afael â’r anghenion sydd wedi’u nodi ym mhob maes.

Mae’r gwaith ar hyn o bryd yn cynnwys:

  • Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb – hyfforddiant i staff ar y rheng flaen, grwpiau cymunedol, ysgolion a grwpiau ieuenctid;
  • Cydlyniant Cymunedol Ar-lein – hyfforddiant i staff ar y rheng flaen;
  • Pecyn Cyfathrebu Rhanbarthol Cydlyniant Cymunedol – gweler y ddolen i wefan CBSW sy’n cael ei diweddaru gennym ar hyn o bryd https://www.wrexham.gov.uk/welsh/community_w/community_cohesion_w/index.htm;
  • Sgyrsiau Cymunedol – Gweithio gyda grwpiau cymunedol i hwyluso sgyrsiau sy’n dod o hyd i densiynau cymunedol a datrysiadau y gellid ei datblygu i fynd i’r afael â’r tensiynau sydd wedi’u nodi. Bydd tystiolaeth sy’n cael ei chasglu o’r sgyrsiau hyn yn cael ei defnyddio yn y Flwyddyn Newydd i ddatblygu’r prosiect peilot #CroesoCymru;
  • Prosiect Peilot #CroesoCymru – Mae pot o gyllid posib’ gan y prosiect ar gyfer pob ALl, i’w ddefnyddio ar lawr gwlad i fynd i’r afael â materion cydlyniant cymunedol hysbys. Ar yr amod bod Llywodraeth Cynulliad Cymru’n cytuno i’n cynnig, ein nod yw defnyddio tanwariant i greu cyllid grantiau bach a fydd ar gael i grwpiau cymunedol a sefydliadau’r trydydd sector. Rydym ni’n rhagweld y byddwn yn cynnal nifer o weithdai yn y flwyddyn newydd i annog partneriaid allweddol a grwpiau cymunedol i gydweithio i ddatblygu syniadau am brosiectau sy’n ategu prosiectau sy’n bod eisoes, yn cynyddu gallu lle bo angen ac yn profi syniadau newydd.

Rydyn ni’n meddwl y gallai fod yn werth cyfarfod i ystyried sut y gallem gefnogi ein rhaglenni gwaith ein gilydd, gan hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth ynghylch cydlyniant cymunedol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Cydlynydd Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol, Emily Reddy, ar emily.reddy@wrexham.gov.uk.

safer-wrexham-guide-welsh

 

 

(English) Consultation: Next Generation Access (NGA) Broadband 2019

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Consultation: Changes to disabled students’ allowances

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design