avow logo

AVOW

Category Archive for "" | AVOW: Association of Voluntary Organisations in Wrexham
avow logo

AVOW

(English) The Thomas Howell’s Education Fund for North Wales (THEFNW)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Chawareon Cymru Grantiau Datblygu

Ydych chi eisiau sefydlu tîm newydd, datblygu cyfleusterau ymarfer newydd neu brynu offer y mae ei wir angen er mwyn symud eich prosiect ymlaen i’r lefel nesaf?

Os felly, mae grant sydd rhwng £1,501 a £25,000 ar gael i dalu am yr holl brosiectau uchod, yn ogystal â’r canlynol:

 • Addysg i hyfforddwyr
 • Llifoleuadau at ddibenion hyfforddi
 • Prynu tir neu hawliau ar dir er mwyn datblygu mannau gweithgarwch
 • Grantiau sefydlu i gefnogi mentrau newydd

Pwy all wneud cais?

Mae’r grant hwn ar gael i unrhyw grŵp sydd â chyfrif (Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd) yn enw ei sefydliad.

Pwy na all wneud cais?

Yn anffodus, os ydych chi’n aelod o’r cyhoedd, yn ysgol gynradd neu’n gorff cysylltiedig sy’n trefnu gweithgareddau i blant, neu’n ysgol uwchradd sy’n rhan o’r cynllun 5×60, nid ydych yn gymwys i wneud cais am Grant Datblygu.

Hefyd, ni ellir cyllido’r gweithgareddau a ganlyn:

 • Gweithgareddau corfforol fel garddio, DIY, gwelliannau amgylcheddol, dawns perfformiad neu sgiliau syrcas
 • Gweithgareddau / prosiectau sy’n bodoli eisoes ac sydd wedi dechrau
 • Prosiectau y credir eu bod yn rhan o gostau rhedeg o ddydd i ddydd arferol sefydliad
 • Prosiectau wedi’u lleoli y tu allan i Gymru

Neu’r elfennau a ganlyn mewn prosiectau:

 • Cynnal a chadw, atgyweirio neu newid offer neu gyfleusterau presennol (er hynny, rhoddir ystyriaeth i newid offer nad yw’n cydymffurfio bellach â’r ddeddfwriaeth bresennol)
 • Prynu eitemau personol o offer
 • Arlwyo a lletygarwch
 • Medalau, tystysgrifau a thlysau
 • Tripiau cartref neu dramor
 • Achlysuron unigryw heb unrhyw gysylltiad â gweithgareddau parhaus
 • Aelodaeth

(English) New Code of Fundraising Practice

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Welsh Women’s Aid and DASU North Wales: Confirmation of transfer of Wrexham and Colwyn Bay domestic abuse services

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) The Children’s Society responds to the UK Government’s Online Harms White Paper

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Updated DBS Guidance Leaflets

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Angus Irvine Playing Fields Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) New film helps parents and carers to understand their rights under the Social Services and Well-being (Wales) Act

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) New Welsh approach to youth justice and female offending launched

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Wrexham AM welcomes work support

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) £7,000 grant secured by Chirk Community Forum for inclusive play equipment

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Trusthouse Charitable Foundation Community Centres and Village Halls Grants

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Paul Hamlyn Foundation Youth Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Local authorities to set new targets for Welsh-medium education

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) National Collaborative Commissioning Unit to review placements of children with disabilities in England

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) The Waterloo Foundation Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) The Youth Homelessness Helpline

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) New research has found 58% of the Welsh public believe it is already against the law to physically punish children in Wales

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) First Thematic Report from IICSA Truth Project published

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Adverse Childhood Experiences resources for Wales

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Wrexham Gateway Referral Form

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Toolkit for schools to become human rights friendly

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Youth Work in Wales: Principles and Purposes

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Are you working with vulnerable adults with a financial need?

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) The lifesaver in your pocket

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) ACEs Resilience Public Awareness Campaign

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) Variety Youth Club Grants

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) WFIS Professionals Referral Form

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) WCBC Workforce Development Training Brochure for 2019/20

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

(English) National Trust Wellbeing Access Pass

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Sesiynau Rhyngweithiol i Bobl Ifanc

Mae Tim Cyfranogi Wrecsam ar gael i gynnig sesiynau rhyngweithiol hwyliog i bobl ifanc ar CCUHP, Senedd yr Ifanc, Gwneud Penderfyniadau, Sgiliau Cyfweld, a Cael Llais.

rights-of-a-child-sessions

Cyfranogiad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

participationstandards_poster_9

Ystyr cyfranogiad yw gwrando ar blant a phobl ifanc a chydweithio â nhw fel dinasyddion gweithgar a all wneud cyfraniad pwysig o ran eu hysgolion, eu cymunedau a’u cenedl.

Rydym o’r farn bendant bod cynnwys plant a phobl ifanc yn allweddol, wrth i ni ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau a rhaglenni. Ein bwriad yw parhau i wneud yn siŵr bod gan blant a phobl ifanc lais gweithredol, a’u bod yn gallu cyfrannu at waith y Llywodraeth hon.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod cynnwys pobl a chymunedau mewn modd effeithiol yn rhan ganolog o’r broses o wella llesiant, yn ogystal â bod yn un o’r pum ffordd o weithio a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r sail ar gyfer cael lleisio barn i’w chael yn Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), sy’n nodi hawl plant a phobl ifanc i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd, pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, ac i sicrhau y caiff y farn honno ei hystyried.

Nod Craidd 5

Rydym wedi mabwysiadu CCUHP fel sail i’n holl waith ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac mae erthyglau CCUHP wedi cael eu crynhoi yn y Saith Nod Craidd ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Nod Craidd 5 yn ei gwneud yn ofynnol bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael gwrandawiad a’u trin â pharch, ac y cydnabyddir eu hil a’u hunaniaeth ddiwylliannol.

Safonau ar gyfer Cyfranogiad Cenedlaethol

Ariennir ‘Plant yng Nghymru’ gan Lywodraeth Cymru i fod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hawliau plant. Yn ddiweddar, maent wedi diweddaru’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad i adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad yn darparu canllawiau ar gyfer y ffyrdd gorau a mwyaf ystyrlon o wrando ar lais plant a phobl ifanc ac ymateb iddynt, yn unol ag Erthygl 12 o CCUHP.

Mae’r Safonau wedi cael eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr y Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, a chafodd y broses ei llywio drwy ymgynghori â phobl ifanc.

Mae’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn nodi’r materion allweddol y dylai pob gweithiwr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith nod, gan sicrhau bod pob un yn adlewyrchu’r ethos hawliau sy’n rhan annatod o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Ar ôl lansio’r safonau ar eu newydd wedd, bydd canllawiau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi ynghylch proses y nod barcud a’r deunyddiau hunanasesu ar gyfer Awdurdodau Lleol sydd â thîm arolygu. Bydd sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn cael eu hannog i ymgymryd â’r broses hunanasesu er mwyn dangos eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau ar gyfer Cyfranogiad yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifanc.

Cymru Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i brosiect Cymru Ifanc, sy’n cael ei gynnal gan Blant yng Nghymru, sefydliad ambarél sy’n gweithio dros hawliau plant.

Mae Cymru Ifanc yn cydweithio â grwpiau, fforymau a chynghorau ieuenctid sydd eisoes yn bod i gasglu safbwyntiau a chlywed barn plant a phobl ifanc er mwyn i’w sylwadau ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau a rhaglenni.

Mae Cymru Ifanc hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ar y cyrion, yn swil, dan anfantais, yn ddihyder, neu wedi’u hynysu, gan roi cyfle iddyn nhw hefyd leisio’u barn.

 

welsh-gov

 

Cyfranogiad-Plant-a-Phoble-Ifanc-yng-Nghymru-Arfer-Da-2016

 


(English) INVITATION TO WALES & WEST UTILTIES’ ANNUAL STAKEHOLDER WORKSHOPS

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020 – Scheme Windows

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaeth cyngor am wahaniaethu gogledd cymru

NWDS leaflet WELSH_Page_1


(English) Comic Relief’s Community Cash Grants Programmes open across the UK

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Turn2us Intermediary workshops

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Charities: Rules and Guidance for Political Campaigning

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief initiatives open #iwill Youth Social Action Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Comic Relief open HIV in the UK: Think Digital Fund

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Liverpool Heart and Chest Hospital Annual Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design