avow logo

AVOW

Enwebiadau Aelodau’r Trydydd Sector

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru eisiau penodi aelodau gwirfoddol i AVOW.  Cynghorau Iechyd Cymuned yw ‘corff gwarchod’ annibynnol y cyhoedd o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd ac yn chwarae rhan bwysig yn dylanwadu ar y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd eu cynllunio, eu cyflwyno a’u gwella.

Mae aelodau Cynghorau Iechyd Cymuned yn wirfoddolwyr a’u rôl yw gweithredu fel llygaid a chlustiau cleifion a’r cyhoedd, gan wrando ar eu pryderon a gweithio gyda’r gwasanaeth iechyd i wella ansawdd gofal cleifion. Cafodd Betsi Cadwaladr CIC ei sefydlu o 1 Ebrill 2010 gyda’r Pwyllgorau Lleol canlynol:

Wrecsam Pwyllgorau Lleol

Fel Aelod o’r Cyngor Iechyd Cymuned bydd disgwyl i chi ymrwymo rhwng 21 a 35 o oriau y mis, a gellir cytuno ar hyn rhyngoch chi a’r Cyngor Iechyd Cymuned. Nid yw aelodau’n cael eu talu ond maent yn gallu hawlio costau a threuliau cydnabyddiaeth. Noder, mae’n rhaid i chi fod yn ymddiriedolwr neu’n wirfoddolwr gyda sefydliad y trydydd sector sy’n gweithredu yn ardal berthnasol (awdurdod lleol) y Pwyllgor Lleol.

Bydd gan bob Pwyllgor Lleol dri lle trydydd sector, wedi eu henwebu gan y Cyngor Gwirfoddol Sirol perthnasol. Mae’r Cyngor Iechyd Cymuned yn chwilio am bobl o bob cefndir – y gofyniad pwysicaf yw diddordeb gwirioneddol yn gwella gwasanaethau iechyd ar gyfer eich cymuned. Mae rhai sgiliau allweddol a fyddai o fantais yn cynnwys: diddordeb mewn materion iechyd lleol a dealltwriaeth ohonynt; gallu i weithio mewn tîm a chydag ystod amrywiol o bobl; a’r gallu i wrando ar eraill a chyfnewid syniadau.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Chris Roberts, AVOW, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND

Byddwch yn derbyn pecyn a ffurflen gais er mwyn gwneud gais am enwebiad

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: Dydd Gwener 24 Mai 2013

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design