avow logo

AVOW

Pobl Wrecsam yn cefnogi’r Noson Cysgu Allan

Nid pawb sydd â gwely chlud a chynnes i gysgu ynddo pob nos ac nid pawb sydd â chartref.  Mae nifer o bobl yn gorfod cysgu allan ar y strydoedd ac mae hynny’n digwydd ar garreg ein drws yn Wrecsam. I godi ymwybyddiaeth pobl i’r broblem yma bu i grŵp o staff a gwirfoddolwyr ymuno â phobl ddigartref â chysgu allan o 7 yr hwyr nos Wener y 7fed o Ragfyr tan 7 o gloch fore dydd Sadwrn.

Dyma’r bedwaredd Noson Cysgu Allan yn Wrecsam. Bwriad Noson Cysgu Allan oedd codi ymwybyddiaeth pobl o’r ffaith y gall unrhyw un fynd yn ddigartref. Bu i staff a gwirfoddolwyr y Noson Cysgu Allan wneud osod eu llety dros dro ym maes parcio AVOW cyferbyn â’r orsaf bysiau. Roedd y ‘llety’ wedi ei wneud allan o focsys cardbord a bagiau bin du y bu iddyn nhw ddod hyd iddyn nhw o amgylch y dref y noson honno.

Bu i’r Maer, y Cyng. Ian Roberts, a’r Faeres ymweld â’r rheiny oedd yn cymryd rhan yn y noson cysgu allan i’w cefnogi. Dywedodd y Maer: “Roedd yn agoriad llygad i mi. Mae’r Faeres a minnau yn falch o gefnogi’r gwaith da i helpu pobl sy’n cysgu allan ar strydoedd Wrecsam ac i dynnu sylw pobl at fyd pobl ddigartref.”

Cawsom ein syfrdanu gyda’r holl gefnogaeth y bu i ni ei derbyn trwy’r cyfryngau cymdeithasol ac wyneb yn wyneb. Dilynodd trigolion Wrecsam a thu hwnt hynt a helynt y noson yn fyw ar y we gan gefnogi Pete, Janet, Chris, Richie, Tony, Alison, Tim, Carole, Ken a Martin. Drwy eu gweithredoedd nhw mae lleisiau pobl ddigartref wedi eu clywed. Mae nifer y rhoddion rydym ni wedi eu derbyn tuag at y Noson Cysgu Allan a Rhoi i’r Digartref yn anhygoel. Byddwn yn defnyddio’r holl roddion i helpu pobl ddigartref Sir Wrecsam  oroesi’r gaeaf.

Dywedodd Peter Jones, Cydlynydd y Noson Cysgu Allan: “Aeth y Noson Cysgu Allan yn dda iawn a dw i wedi dotio gyda’r ymateb rydym ni wedi ei dderbyn. Dros y pedair blynedd ddiwethaf mae Prosiect Surf wedi llwyddo i godi ymwybyddiaeth pobl i’r broblem ac mae’n rhywbeth dw i’n teimlo’n angerddol amdano. Er mai am noson yn unig y buom yn cysgu allan, mae wedi gwneud i ni sylweddoli pa mor anodd ydi hi i bobl fregus gysgu allan, yn arbennig adeg yma o’r flwyddyn. Y bore wedyn roeddwn i’n teimlo’n ddiymhongar ac emosiynol ond dw i’n falch iawn fod y noson wedi mynd rhagddi’n dda ac y bydd eich rhoddion a’ch eitemau yn cefnogi ac yn helpu pobl ddigartref yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.”

Dywedodd Tim Nunn: “Pan glywais i am y noson cysgu allan, a phan ofynnodd rhywun i mi ei noddi, yr unig ddewis i mi, gyda bod hwn yn fater mor bwysig, oedd cymryd rhan! Ond doedd gen i ddim syniad beth fyddai hynny’n ei olygu mewn gwirionedd! Er iddi fod yn noson hir ac oer, a minnau ar brydiau yn teimlo’n hynod fregus, roedd yn un o’r pethau mwyaf diymhongar dw i erioed wedi ei wneud. Does dim digon o eiriau i ddisgrifio’r holl brofiad, ond bu i’r profiad wneud i mi feddwl am faterion digartrefedd mewn ffordd gwbl wahanol. Roeddwn i’n lwcus, roedd gen i gartref clud i fynd adref iddo’r bore wedyn. Roedd y syniad o dreulio diwrnod arall y tu allan a noson arall ar y stryd yn rhoi golwg hyd yn oed mwy annymunol ar brofiad hollol swrreal a heriol; profiad lle’r oeddwn i’n teimlo’n unig ac anweledig wrth i bobl gerdded heibio. Mi ges i ddwy awr sâl o gwsg ac roeddwn i’n teimlo’n ofnadwy y bore wedyn. Yr her fwyaf i mi rŵan ydi peidio ag anghofio sut roeddwn i’n teimlo yn ystod y deuddeg awr a bod hyd yn oed y cyfraniad lleiaf yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.”

Roedd y Noson Cysgu Allan yn rhan o ymgyrch Rhoi i’r Digartref. Byddwn yn casglu eitemau hyd at ddydd Llun, Rhagfyr yr 17eg 2012. Bydd eich bwyd, dillad a’ch rhoddion yn helpu pobl ddigartref oroesi’r gaeaf. Mae arnom ni angen bwydydd sy’n hawdd eu cynhesu fel caniau ‘ring pull’, pot nwdls, cawliau cwpan a bwydydd sych fel creision, bisgedi a bariau siocled. Rydym ni hefyd yn gwerthfawrogi dillad cynnes, hetiau, sgarffiau a chotiau fflîs yn ogystal â rhoddion ariannol.

Dewch â’ch eitemau i:

–        Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam;

–        Canolfan Gyfleoedd Plas Madog

–        Ysgol Rhiwabon.

Am fwy o wybodaeth am ‘Rhoi i’r Digartref’ cysylltwch â Peter Jones, Cydlynydd Rhoi i’r Digartref yn  AVOW, naill ai drwy e-bost (peter.jones@avow.org neu drwy ffonio 01978 312556.

 

Gwirfoddolwyr y noson cysgu allan – Pete, Janet, Chris, Richie, Tony, Alison, Tim, Carole, Ken a Martin – gyda’r Maer a’r Faeres.

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design