avow logo

AVOW

GwirVol yn dathlu pum mlynedd o gefnogi pobl ifanc i wirfoddoli

Mae cynllun ieuenctid yng Nghymru, a reolir gan WCVA, sydd wedi ariannu bron i 900 o brosiectau a chefnogi dros 22,000 o bobl ifanc i gymryd rhan mewn gwaith gwirfoddol, yn dathlu ei benblwydd yn bump oed heddiw.

Cafodd GwirVol ei greu mewn ymateb i adroddiad Comisiwn Russell yn 2005, a osododd fframwaith ar gyfer gweithredu gan bobl ifanc a ffyrdd o gynnwys mwy o bobl ifanc mewn gwaith gwirfoddol gyda’u cymunedau. Ar hyn o bryd mae GwirVol yn bartneriaeth o 19 o fudiadau sydd â brwdfrydedd ac ymrwymiad i waith gwirfoddol gan bobl ifanc yng Nghymru ac mae’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Ers ei lansio yn 2009, mae GwirVol wedi cefnogi rhwydwaith o Gynghorwyr Gwirfoddoli Ieuenctid ledled Cymru i gynorthwyo pobl ifanc i ddod o hyd i’r lleoliad gwirfoddol cywir, yn ogystal â lansio Gwobr MV50 Chwaraeon a MV50 Byd-eang. Mae Gwobrau Gwirfoddolwyr y Mileniwm hefyd nawr yn rhan o fenter GwirVol.

Mae dros 22,000 o bobl wedi’u cynorthwyo i fynd ar leoliadau gwirfoddol, mae bron i 900 o brosiectau wedi’u hariannu gan y cynllun grantiau ac mae dros 13,000 o gyfleoedd gwirfoddoli newydd wedi’u creu. Mae’r wefan – www.gwirvol.org – wedi cael dros 3.5 miliwn o drawiadau a dros 21,000 o ymweliadau eleni yn unig. Ac ymysg y datblygiadau newydd y mae gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i helpu i ddymchwel rhwystrau i wirfoddoli i bobl ifanc sy’n chwilio am waith.

‘Pobl ifanc sydd wrth wraidd GwirVol, ac mae’n bwysig bod ganddynt lais a dylanwad yn yr hyn rydym yn ei wneud i’w cefnogi,’ meddai Timothy Day, Cadeirydd Partneriaeth GwirVol.

‘Un o’n partneriaid allweddol yw panel ieuenctid GwirForce, y mae ei aelodau yn helpu i wneud ein penderfyniadau strategol a chyllidol a gosod ein prif amcanion.’

Mae Stephen Sellers yn gyn aelod o GwirForce ac mae Timothy yn ei ddisgrifio’n ‘gadeirydd ardderchog. Roeddem yn falch o’i enwebu a’i weld yn ennill y categori Arweinydd Ifanc yng Ngwobrau Arwain Cymru 2013. Roedd yn llawn haeddu’r wobr am ei waith caled.’

Dywedodd Stephen: ‘Roedd yn brofiad anhygoel bod yn gadeirydd ar y panel. Mae gwybod fy mod wedi helpu i siapio gwaith GwirVol, gan gynnwys y gwaith gyda Chanolfannau Gwaith, wedi rhoi teimlad boddhaol iawn i mi.’

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae GwirVol wedi ariannu amrywiaeth eang o brosiectau sy’n cefnogi pobl ifanc mewn gweithgareddau amrywiol. Ymysg y rhain y mae criw o wyth o bobl ifanc o fudiad Dyfodol, a aeth ar siwrnai drên am naw diwrnod i Fongolia er mwyn cynorthwyo i sefydlu Fforwm Hinsawdd Ieuenctid, gwirfoddolwyr o Gastell-nedd Port Talbot yn helpu pobl hŷn i ddefnyddio’r rhyngrwyd, Arweinwyr Chwaraeon Ifanc yn trefnu cynhadledd i bobl ifanc er mwyn rhannu profiadau o wirfoddoli ym myd y campau, a phobl ifanc sydd wedi profi trais domestig yn codi ymwybyddiaeth drwy arddangosfa gelf.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design