avow logo

AVOW

Panel Ymgynghorol Prif Weinidog Cymru ar Leoliad y Ganolfan Gofal Dwys Is-ranbarthol arfaethedig i’r Newydd-anedig yng Ngogledd Cymru

Bydd y cyngor hwn ar ffurf amlinelliad o achos busnes a bydd hefyd yn manylu ar y tybiaethau ariannol a gweithlu sydd wrth wraidd y model.

Bydd y cyfleuster hwn yn ddatblygiad ar yr unedau sydd ar gael ar hyn o bryd a bydd angen buddsoddiad ynddo, o ran y cyfleusterau a fydd ar gael i’r gwasanaeth a’i ddefnyddwyr a hefyd wrth ddarparu lefelau staffio uwch.

Bydd yn galluogi Gogledd Cymru i gyflawni’r safonau a osodwyd gan Goleg Brenhinol Paediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH) ac yn galluogi’r rhan fwyaf o fabanod sydd angen gofal dwys newydd-anedig arbenigol i aros yng Nghymru.

Hefyd mae ein Cylch Gorchwyl yn gofyn i ni fanylu ar y goblygiadau ar gyfer y safonau eraill a gwasanaethau rhyng-ddibynnol.

Mae’r model mae RCPCH wedi’i gynnig, ac mae’r Prif Weinidog wedi’i dderbyn, yn cynnwys parhad yr uned gofal arbennig yn Ysbyty Gwynedd ac felly nid yw’r safle hwn wedi cael ei gynnwys wrth werthuso’r safleoedd ar gyfer y SuRNICC.

Fel panel, rydym yn dechrau casglu’r wybodaeth rydym yn meddwl y bydd yn ofynnol i wneud yr argymhelliad hwn. Disgwylir y bydd y meini prawf asesu, sy’n sylfaen i’r penderfyniad, yn cael eu datblygu mewn cysylltiad â rhanddeiliaid perthnasol.

O ganlyniad, mae’r panel yn dymuno eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithdy i ddeall manylion y model mae’r RCPCH wedi ei gynnig a’r ffactorau a ddylai arwain y penderfyniad o ran y safle.

Dyddiad y gweithdy fydd 18fed Chwefror yng Ngwesty Kinmel Manor, Abergele a bydd yn dechrau am 12.30pm ar gyfer cofrestru a chinio ysgafn, gan gychwyn am 1pm.

Bydd agenda yn cael ei anfon atoch yn nes at yr amser.

Hefyd, os dymunwch gael eglurhad o ran ein gwaith, adolygu’r papurau perthnasol neu gyflwyno gwybodaeth neu gwestiynau/sylwadau i ni, bydd gwefan yn cael ei sefydlu er mwyn eich galluogi i gysylltu â ni. Bydd y manylion yn cael eu hanfon atoch yn ystod yr wythnos nesaf.

Hefyd, ein bwriad yw cynnig y cyfle i randdeiliaid gyfarfod â ni i drafod proses a goblygiadau’r achos busnes, a darparu gwybodaeth ar gyfer hyn. Os dymunwch drefnu hyn, cysylltwch â caroline.williams7@wales.nhs.uk a fydd yn anfon eich manylion atom.

Wrth i ni gyrraedd ail gyfnod y broses benderfynu, byddwn eisiau trefnu cyfarfod mawr arall yn debyg i’r un ar 18fed Chwefror.

Dyddiad y cyfarfod hwn bydd 19eg Mawrth, eto yn y prynhawn, a chynhelir y cyfarfod hwn yng Nghwesty Ramada, Wrecsam.

I gadw lle yn y digwyddiadau hyn, cysylltwch â Caroline Williams trwy e-bost sef caroline.williams7@wales.nhs.uk neu dros y ffôn 01745 448788 est 2571.

Gofynnwyd i’r panel wneud penderfyniad arwyddocaol ar gyfer Gogledd Cymru ac felly rwyf yn gobeithio y byddwch yn gallu cymryd rhan a helpu i’r broses hon fod mor gynhwysol â phosibl.

Mae Prif Weinidog Cymru wedi gosod yr amserlen i’n gwaith, ac mae’n disgwyl ein hadroddiad a’n hargymhelliad erbyn diwedd mis Mawrth.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design