avow logo

AVOW

Cymhorthfa Cyllido BBC Plant mewn Angen

Dydd Iau, 19 Medi 2013 

Ty AVOW, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND 

Mae’n bleser gan AVOW gyhoeddi bod diwrnod o apwyntiadau sydd wedi’u trefnu ymlaen llaw wedi’i drefnu ar y cyd â BBC Plant mewn Angen. Mae cyfle i grwpiau gwirfoddol a chymunedol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan anfantais gael mynediad at y rhaglen gyllido hynod boblogaidd hon. Bydd grwpiau sy’n gwasanaethu Wrecsam yn gallu gwneud cais am apwyntiad 30 munud gyda James Bird, swyddog grantiau BBC Plant mewn Angen, i drafod cymhwysedd a photensial cynnig am brosiect. Rhaid i grwpiau sy’n dymuno gwneud cais fod ar gael unrhyw bryd rhwng 10.00am a 5.00pm ar 19/09/2013. Bydd uchafswm o ddeg apwyntiad ar gael ar y diwrnod.

I wneud cais am apwyntiad, anfonwch amlinelliad o gynnig eich prosiect (dim mwy nag un ochr A4), drwy e-bost yn ddelfrydol, at heather.hicks@avow.org neu gallwch ei bostio i’r cyfeiriad uchod.  Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 12/09/2013.

Mae BBC Plant mewn Angen yn cefnogi mudiadau sefydlog, effeithiol sy’n cael eu rheoli’n dda, sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan anfantais, 18 oed ac iau, sy’n byw yn y DU (mae modd i grwpiau sy’n gweithio gyda phobl o bob oed wneud cais, ar yr amod fod y prosiect yn canolbwyntio ar waith gyda’r rheini sy’n 18 oed ac iau). Mae plant a phobl ifanc dan anfantais yn cynnwys y rhai y mae’r isod yn effeithio arnynt:

Dylai’r cais ganolbwyntio ar y plant y bydd eich prosiect yn gweithio gyda nhw a’r gwahaniaeth y bydd eich prosiect yn ei wneud iddynt hwy. Dylech allu dangos yn glir y cysylltiad rhwng yr anfantais a sut y bydd eich prosiect yn newid bywydau’r plant dan sylw er gwell. Pan fo hynny’n bosib, dylai ystyried eu barn a’u cynnwys yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.

Fel nifer o gyllidwyr, mae gan BBC Plant mewn Angen restr o waith na fydd yn ei gyllido, fel a ganlyn:

Mae modd dyfarnu prif grantiau o dros £10,000 am hyd at dair blynedd ar y tro (ac eithrio gwyliau/preswyl y gellir eu cyllido am flwyddyn ar y tro).  Dyfernir grantiau bychan o £10,000 a llai am flwyddyn yn unig.

Mae ein cyllid ar gael drwy gydol y flwyddyn gyda dyddiadau cau’r Prif Grantiau ar 15 Ionawr, 15 Mai a 15 Medi a dyddiadau cau’r Grantiau Bach ar 01 Chwefror, 01 Ebrill, 01 Mehefin, 01 Medi a 01 Rhagfyr.

Darllenwch yr isod yn ofalus i weld a ydych chi’n gymwys i wneud cais am gyllid:

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: www.bbc.co.uk/pudsey

BBC CIN Funding Surgery Flyer 19-09-2013 WELSH

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design