avow logo

AVOW

AVOW a SURF CYSGU ALLAN DROS Y DIGARTREF

Nid pawb fydd yn mwynhau tangnefedd y Nadolig gyda’u teulu eleni. Yn wir, bydd rhai pobl yn gorfod cysgu ar y strydoedd. I godi ymwybyddiaeth o hyn bydd grŵp o staff a gwirfoddolwyr yn ymuno gyda nhw am noson.

Am 7 o’r gloch ar nos Wener, y 7fed o Ragfyr 2012, bydd staff a gwirfoddolwyr AVOW yn cyfnewid clydwch eu cartrefi am ddannedd y gwynt gan gysgu allan tan 7 o’r gloch y bore canlynol. Bydd grwpiau bychain yn cysgu yma ac acw o amgylch Wrecsam a’r diben ydy gwneud pobl yn ymwybodol y gall unrhyw un gael ei hun ar y stryd. Bydd yn rhaid i’r staff a’r gwirfoddolwyr wneud lle cysgu iddyn nhw eu hunain, boed hynny’n babell neu focs.

Un o’r rhai fydd yn cysgu allan ar y noson ydy Rheolwr yr adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Chris Roberts. Dywedodd Chris: “Mae mwy a mwy o bobl ddigartref yn dod i AVOW i ofyn am gefnogaeth. Mae hyn yn broblem fydd yn cynyddu, yn enwedig wrth i’r diwygiadau lles ddechrau brathu. Dw i’n cymryd rhan yn y noson gan fy mod i’n teimlo fod hyn yn un ffordd o ddangos cefnogaeth ac o ddod â’r mater i sylw’r cyhoedd.”

Ynghyd â chodi ymwybyddiaeth o’r broblem, diben arall ydy codi arain i’r Casgliad Digartref fydd ar agor hyd yr 17eg o Ragfyr, 2012. Fel rhan o’r ymgyrch hon byddwn yn casglu bwyd, dillad ac arian o bob rhan o Fwrdeistref Wrecsam i wneud byw drwy’r gaeaf ychydig yn haws i bobl ddigartref y sir.

Rydym ni’n edrych yn benodol am roddion o fwyd mae’n bosib eu cynhesu’n hawdd fel caniau modrwyog, potiau nwdl a chawliau cwpan. Rydym ni hefyd yn awyddus i gasglu bwyd silff a byrbrydau eraill fel creision, bisgedi a bariau siocled. Buasai hi hefyd yn dda cael dillad cynnes gan gynnwys hetiau, sgarffiau a siacedi fflîs.

Gallwch gyfrannu nwyddau yn:

–        Tŷ Avow, 21 Stryt Egerton, Wrecsam

–        Canolfan Gyfleoedd Plas Madog, ac

–        Ysgol Rhiwabon.

Os hoffech chi gymryd rhan a chysgu allan ar y noson cysylltwch â Peter Jones, Cydlynydd Casgliad Digartref AVOW drwy ebostio peter.jones@avow.org neu ffoniwch 01978 312556.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design