avow logo

AVOW

(AVOW) Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) yn ddiweddar yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam ac roedd oddeutu 150 o aelodau a gwahoddedigion yn bresennol .

Y Siaradwr Gwadd oedd y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru. Yn ei anerchiad, cyfeiriodd y Prif Weinidog at ymgynghoriad presennol Llywodraeth Cymru i adolygu ac adfywio’r berthynas rhwng y Llywodraeth a’r Trydydd Sector yng Nghymru – roedd angen yr ymatebion hyn erbyn 8fed Awst 2013. Rhoddodd y Gweinidog amlinelliad o hanes y Trydydd Sector a sut y mae’r berthynas rhwng y sector a Llywodraeth Cymru wedi tyfu a datblygu. Cyfeiriodd hefyd at y sialensiau economaidd ac eraill sydd i’w hwynebu, er mwyn sicrhau fod gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu cyflenwi yng Nghymru, gan gydnabod fod gan y Trydydd Sector ran hanfodol i’w chwarae yn y dasg o gyflenwi gwasanaethau allweddol o’r fath. Pwysleisiodd fod angen i’r Llywodraeth, Sefydliadau Gwirfoddol Sirol a’r Awdurdodau Lleol gydweithio â’i gilydd ac ymestyn arfer da er mwyn cyflwyno’r gwasanaethau’n llwyddiannus yng Nghymru.

Yn dilyn araith y Prif Weinidog, diolchodd Moira Jones, Ymddiriedolwr AVOW iddo’n ffurfiol am fynychu’r cyfarfod fel Siaradwr Gwadd. Llongyfarchodd Y Prif Weinidog AVOW ar gyrraedd eu Jiwbilî Arian ac am eu gwasanaeth arbennig i’r Sector Gwirfoddol yn Wrecsam a Chymru dros y 25 mlynedd diwethaf. Yn dilyn hyn, bu’n edrych ar Arddangosfa Jiwbilî Arian y Gymdeithas ac yna torri’r deisen i ddathlu’r achlysur.

Yn ystod y cyfarfod hefyd cyflwynodd y Prif Weinidog Dystysgrifau i:

Charlotte Hague a Pete Hughes i gydnabod gwaith gwirfoddol y ddau yn Dynamic a’r Ardd Synhwyraidd ym Mhlas Madoc, yn ôl eu trefn.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design