avow logo

AVOW

Cydlynydd Gwasanaeth – 24 Tachwedd

Service Co-ordinator - 17 Tachwedd
Cydlynydd Gwasanaeth Camau Cadarn/’Positive Steps’
Lleoliad:  Ynys Mon/Gwynedd
Ar hyn o bryd mae’r swydd hon ar gyfer contract cyfnod penodol o 35 awr yr wythnos tan y 30 Tachwedd 2019, a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr
Cyflog:   GBP 18,619pa 
Mae Camau Cadarn/’Positive Steps’ yn brosiect partneriaeth genedlaethol rhwng y Groes Goch Brydeinig a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS). Mae’r gwasanaeth yn cefnogi unigolion i barhau i fyw’n annibynnol a gwella lles meddyliol ac ystywthder.
Bydd y Cydlynydd Gwasanaeth yn gyfrifol am redeg a chydlynu’r gwasanaeth yn ddyddiol yn Ynys Mon/Gwynedd  ar y cyd a RVS, gan gynnwys cymorth dyddiol a goruchwyliaeth ffurfiol o dim o wirfoddolwyr. Bydd y cefnogaeth hwn yn galluogi pobl 50 oed a throsodd i:
  • Cynyddu eu hyder i barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain
  • Gwella eu lles emosiynol ac ystwythder
  • Cael mwy o ymgysylltiad a chyfranogiad, a chynyddu eu cyfraniad at y gymuned

Byddwch yn gweithio fel rhan o dim sefydledig a phrofiadol sy’n darparu CamauCadarn/’Positive Steps’ ar draws y mwyafrif o Gymru ac mae’r gwasanaeth hwn yn rhan o’r gwasanaethau Byw’n Annibynnol a gynigir led led yr ardal.

Bydd gennych brofiad o ddelio a staff/gwirfoddolwyr ac aelodau o’r cyhoedd, ac yn meddu ar ddealltwriaeth o anghenion pobl sy’n agored i niwed. Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog ac yn gallu darparu gwasanaeth da i gwsmeriaid a hefyd yn meddu ar sgiliau TG da. Byddwch yn gallu gweithio dan bwysau, yn ddeinamig gyda ymagwedd hyblyg at waith.

Dyddiad Cau i Geisiadau: 24th Tachwedd 2017
Dyddiad y cyfweliad: 1st Rhagfyr 2017
Rydym yn gwerthfawrogi’r ymdrechion y mae pob unigolyn yn ei wneud i gadw ein sefydliad yn rhedeg yn esmwyth ac yn effeithlon. O ganlyniad, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fudd-daliadau staff.
 
Mae’r rhain yn cynnwys:
  • 36 diwrnod o wyliau (gan gynnwys Gwyliau’r Banc)
  • pensiwn cyfrannol hyd at 6%
  • Talebau gofal plant
Fel rhan o’i broses recriwtio a dethol mae’r Groes Goch Brydeinig yn ymgymryd a gwiriadau DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) o bob unigolyn sy’n gweithio’n rheolaidd gyda neu’n cael mynediad at blant ac oedolion sy’n agored i niwed.
 
Mae’r Groes Goch Brydeinig, a ymgorfforwyd drwy Siarter Frenhinol 1908, yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (220949) a’r Alban (SC037738).
 
Dilynwch ni ar Twitter @RedCrossJobsUK a LinkedIn – Y Groes Goch Brydeinig, i glywed am ein swyddi gwag diweddaraf.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design