avow logo

AVOW

Rheolwr Pobl a Phroslect – 9yb, 26 Ebrill

Rheolwr Pobl a Phroslect - 9yb, 26 Ebrill

Swydd: Rheolwr Pobl a Phroslect

Oriau:  35 awr yr wythnos

Cyflog:  £25,000 pro rata

Lleoliad: Gweithio o gartref gyda defnydd o swyddfa ym Mangor

Tymor: 2 flynedd, yn unol ag arian y Loteri Fawr

Nodwch: Peidiwch ag anfon CV yn unig. Byddwn ond yn ystyried ceisiadau sy’n cadw at y broses ganlynol: Ymwelwch â www.thereader.org.uk a dewis y tab ‘Get Involved’ lle byddwch yn gallu gweld y swydd-ddisgrifiad llawn a lawr lwytho ffurflen gais. Llenwch y ffurflen gais, a’i danfon yn ôl i kateharrison@thereader.org.uk

application-form-cym

monitoring-equality-and-diversitycym

Rydym yn chwilio am arweinydd gyda chymhelliant a ffocws ar dargedau a chanlyniadau i gymryd cyfrifoldeb dros reoli’n llwyddiannus ein prosiect Gwella Lles a Llyfr a ariennir yng Ngogledd Cymru gan Gronfa Loteri Fawr.  Mae’r prosiect yma yn uchelgeisiol; rydym yn recriwtio, hyfforddi a chynnal gwirfoddolwyr yng Ngwynedd, Conwy ag Ynys Môn i redeg grwpiau Darllen ar y Cyd gan leihau ynysiad cymdeithasol a gwella lles.

Prif Ddyletswyddau:

  • Rheoli gwaith y Cydlynwyr Gwirfoddolwyr gan gynnwys recriwtio, dyrannu cyfrifoldebau, pennu amcanion a datblygu adolygiadau, cymorth a goruchwyliaeth staff, rheoli cyllideb, TG (gan gynnwys Microsoft Dynamics), cyfathrebu, ansawdd, monitro a gwerthuso, ymdrin â materion a phryderon dydd i ddydd
  • Trefnu ac arwain cyfarfodydd tîm yn rheolaidd
  • Datblygu a chynnal perthynas bartner a pherthynas atgyfeirio cryf
  • Goruchwylio’r gwaith o recriwtio, cefnogi ac arolygu gwirfoddolwyr

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design