avow logo

AVOW

Career Choices Dewis Gyrfa (Gyrfa Cymru) – 2 Hydref

Career Choices Dewis Gyrfa (Gyrfa Cymru) - 2 Hydref
Bydd y rhan fwyaf o gyfarfodydd CCDG yn cael eu cynnal mewn gwahanol rannau o Gymru, ac wrth i aelodau’r Bwrdd gyflawni eu dyletswyddau, disgwylir iddynt ymgysylltu â phob ardal. Cynhelir y cyfarfodydd hyn bob chwarter.
Nid yw aelodau bwrdd CCDG yn weithwyr cyflogedig i’r cwmni na Llywodraeth Cymru a chyflawnant eu dyletswyddau fel gweithwyr gwirfoddol, di-dâl ar hyn o bryd.
8 blwyddyn

Bydd Aelod o Fwrdd Career Choices Dewis Gyrfa (Gyrfa Cymru) yn:

• Chwarae rhan amlwg yn y gwaith o gyflawni cylch gwaith CCDG a sicrhau bod CCDG mor effeithiol â phosibl. Bydd hyn yn cynnwys rhannu ei arbenigedd o ran yr hyn sy’n gweithio, herio’r sefyllfa bresennol ac awgrymu atebion i broblemau;

• Sicrhau y cydymffurfir â’r rheolau caffael perthnasol, mewn perthynas â chyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer CCDG (fel is-gorff i Lywodraeth Cymru sy’n perthyn yn gyfan gwbl iddi a chwmni Teckal) a gwariant CCDG fel awdurdod contractio sy’n ddarostyngedig i’r rheolau caffael.

• Mynychu cyfarfodydd y Bwrdd yn rheolaidd a pharatoi’n drylwyr ar eu cyfer;

• Bod yn barod i wasanaethu ar is-bwyllgorau;

• Arwain rheolwyr a staff CCDG i gyflawni Gweledigaeth Strategol Gyrfa Cymru, sef Newid Bywydau – Gweledigaeth ar gyfer Gyrfa Cymru;

• Herio a chynorthwyo rheolwr a staff CCDG wrth eu gwaith a chynnal cydbwysedd rhwng y swyddogaethau hyn;

• Cynrychioli’r CCDG mewn digwyddiadau cyhoeddus;

• Hyrwyddo proffil CCDG; a

• Hwyluso cysylltiadau â rhanddeiliaid CCDG.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design