avow logo

AVOW

Swyddi i chi

Swyddi i AVOW a mudiadau partner.

 


(English) Autism Initiatives vacancies

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Youth and Community Organiser (Maternity cover) – TCC (Together Creating Communities)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gweinyddydd Cyfleusterau

Gweinyddydd Cyfleusterau

  • Lleoliad: Bae Caerdydd
  • Cyflog: £17,419
  • Math o gytunedeb: Permanent
  • Dyddiad cau: 17:00 05 Mai 2017
  • Oriau: Llawn Amser

Crynodeb

Cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau gweinyddol ar gyfer eiddo WCVA yn Nhŷ Baltig ym Mae Caerdydd, Neuadd y Morfa yn y Rhyl ac yn Aberystwyth.

Rôl y swydd

· Darparu cymorth gweinyddol i’r Swyddog Cymorth Cyfleusterau.

· Cadw trefn ar ardal y brif dderbynfa yn Nhŷ Baltig, gan gynnwys:

– Diweddaru a pharatoi taflenni presenoldeb ar gyfer staff a thenantiaid.

– Croesawu ymwelwyr â Thŷ Baltig, a delio gyda nhw, mewn modd proffesiynol ac yn unol â gweithdrefnau.

– Delio gydag ymholiadau gan fasnachwyr.

– Diweddaru’r sgrin yn ardal y dderbynfa.

– Trosglwyddo, dosbarthu a choladu post a negeseuon ffacs a dderbynnir yn Nhŷ Baltig.

– Ffrancio post allanol WCVA.

· Rheoli archebion llogi ystafelloedd ar gyfer holl adeiladau WCVA, gan gynnwys:

– Archebu arlwyaeth a lluniaeth yn ôl y galw.

· Paratoi ystafelloedd cyfarfod rhwng cyfarfodydd gan roi byrddau a chadeiriau yn y man priodol yn ôl gofynion penodol, sicrhau bod stoc yn cael ei ailgyflenwi a bod yr ystafell yn lân ac yn daclus cyn y cyfarfod nesaf a gynhelir ynddi.

· Paratoi a chynnal amserlen ar ffurf rota ar gyfer gwaith llanw dros amser cinio a chyfnodau o absenoldeb.

· Sicrhau bod rhestri, gweithdrefnau a nodiadau cyfarwyddyd priodol ar gyfer staff llanw’n cael eu cynnal a’u bod yn gyfredol.

· Ateb galwadau sy’n dod i mewn a delio gyda nhw’n briodol.

· Cynhyrchu anfonebau ar gyfer yr holl archebion am ystafelloedd WCVA.

· Diweddaru taenlen cofnod dyddlyfr misol ar gyfer yr holl archebion mewnol i logi ystafell.

· Cynnal taenlen a graffiau cyfleusterau ar gyfer Trydan, Dŵr a Nwy a ddefnyddir.

· Bod yr ymatebydd cyntaf ar gyfer cyfleusterau Fideogynadledda a Thelegynadledda yn ystafell VSAC.

· Rhoi offer TGCh i staff pan ofynnir amdanynt, a chadw cofnod ohonynt.

· Gwirio ac archebu offer swyddfa ar gyfer swyddfa Caerdydd.

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys pob dyletswydd bosib. Gellid gofyn i ddeiliad y swydd gyflawni dyletswyddau ychwanegol o bryd i’w gilydd, neu fel sy’n ofynnol, yn ôl anghenion y gwasanaeth neu’r mudiad, fel maent yn datblygu.

Gan fod WCVA yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gyllid Ewropeaidd (drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru), ar gyfer rhai o’ch dyletswyddau efallai y bydd gofyn i chi dreulio amser yn gweithio ar draws y prosiectau hyn. Cyfeirnodau Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ar gyfer y prosiectau hyn yw 80845, 80846, 80847 ac 80848.

Gwybodaeth ychwanegol

Cyflog: WCVA Graddfa A: £17,419 yn codi i £18,070 y flwyddyn yn dilyn cyflawni cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus.

Lleoliad: Bae Caerdydd

Gwyliau blynyddol: 25 diwrnod a gwyliau banc a phum diwrnod yn ôl disgresiwn

Teithio: Cludiant cyhoeddus yw’r dewis gorau gennym; pan nad yw hyn yn gyfleus gall staff ddefnyddio’u cerbydau eu hunain neu’r system rhentu car. Telir cyfraddau milltiroedd yn ôl cyfraddau cymeradwy Cyllid y Wlad.

Oriau: 35 awr yr wythnos. Dydd Llun i ddydd Gwener 8:30am tan 16:30pm; cinio 12-1pm

Pensiwn: Bydd y swydd yn denu mwyafswm o 9% o gyfraniad o gyflog blynyddol i gynllun pensiwn cymeradwy neu aelodaeth o gynllun pensiwn cyflog terfynol yr awdurdod lleol.

Sgiliau iaith: Rhaid bod yn rhugl yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Sut i wneud cais

I gael gwybodaeth bellach, ffoniwch 029 2043 1741 neu ebostiwch people@wcva.org.uk neu i lawrlwytho pecyn cais, ewch i ochr dde uchaf y dudalen


(English) Senior Administrative Assistant

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Housing Law Caseworker

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Carer Support Workers – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gogledd Cymru – Wedi’i leoli ym Mangor

Gogledd Cymru – Wedi’i leoli ym Mangor - 8 Mai
mencapBydd Prosiect ‘Mencap-WISE’ yn cefnogi pobl ag anabledd dysgu a’u teuluoedd i ddeall gwasanaethau a chael mynediad i wasanaethau (pa un ai’n gyffredinol neu’n benodol ar gyfer anabledd dysgu/gofalwyr) y mae ganddynt hawl i’w cael a’u cefnogi hefyd i ddeall yn well sut i gael mynediad i’r gwasanaethau hyn o fewn fframwaith y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rydym yn chwilio am unigolyn cryf ei gymhelliad, ymroddedig a brwd i ymuno â thîm o Weithwyr Achos Rhanbarthol sy’n gweithio o fewn prosiect ‘Mencap-WISE’ (‘Wales Independent Support & Empowerment’).

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon bydd angen:

  • profiad o drosglwyddo cyngor a gwybodaeth
  • cael trwydded yrru lawn gyda cherbyd y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer gwaith
  • bod yn hyddysg mewn cyfrifiadura ac yn gallu defnyddio ffynonellau gwybodaeth electronig
  • bod â medrau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf.

Manteision

Gwyliau – hawl i gael 32 diwrnod y flwyddyn o wyliau blynyddol* (gan gynnwys gwyliau banc) gan godi gan 1 diwrnod y flwyddyn am wasanaeth a gyflawnid, hyd at fwyaswm o 35 diwrnod.
Pensiynau – mae cynllun wedi’i drefnu gyda NEST ble byddwch chi’n talu 1% a Mencap yn cyfrannu’r un faint.  Os ydych yn gymwys, byddwch yn cael eich cofrestru’n awtomatig yng nghynllun NEST o fewn tri mis ar ôl ymuno.  Mae cyfraniadau pensiwn ar sail aberthu cyflog gan roi arbedion YC pellach i chi.
‘Mencap Extras’ – porth ar-lein yn cynnig gostyngiadau yn siopau’r stryd fawr gan gynnwys prif archfarchnadoedd, sinemâu, campfeydd, ymweliadau â pharciau hamdden/thema – hedfan ac archebu lle mewn gwesty a llawer, llawer mwy.  Daw gostyngiadau mewn gwahanol ffurfiau a gallant amrywio o 3% i 30%.
Tocynnau Gofal Plant – mae tocynnau ar gael i bob rhiant sy’n gweithio ar sail aberthu cyflog sy’n golygu arbedion mewn treth ac YC.
*Gweithredir Amodau a Thelerau yn seiliedig ar gyntundeb*

Am ragor o wybodaeth a chael gwybod sut i wneud cais ewch i

https://jobs.mencap.org.uk  neu fel arall cysylltwch â Derek Adams yn Derek.Adams@mencap.org.uk


Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol i Trafnidiaeth Cymru – 3 Mai 2017

Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol i Trafnidiaeth Cymru - 3 Mai 2017

Penodi Cyfarwyddwr Anweithredol i WGC Holdco – 3 Mai 2017


(English) Vice President to the National Library of Wales

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Trustee required for North East Wales Wildlife Board

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Family Mentor (28 hours)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Family Mentor (21 hours)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Groom

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Independent Member to the Supporting People National Advisory Board

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Positive Steps Service Coordinator

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Appointment of Commissioners (Three Posts)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Ethnic Youth Support Team Regional Coordinator

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Self-employed Sessional Workers required

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Centre of Sign-Sight-Sound Trustee Recruitment

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Sessional Play Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Minute Taker

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Tenovus Cancer Cancer Care vacancies

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Engage To Change Job Coach

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer van driver

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid

Teleffonydd/Derbynnydd Graddfa L04  £14,338 – £16,572

Mae Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Corfforaethol y Cyngor yn chwilio am Deleffonydd/Derbynnydd profiadol i ymgymryd â dyletswyddau derbynfa a switsfwrdd yn Neuadd y Dref y Cyngor ac i weithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwasanaeth Cofrestryddion y Cyngor.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg i safon dda yn hanfodol ar gyfer y swydd hon a fyddai’n addas ar gyfer rhywun sydd yn medru ar radd A-C iaith gyntaf TGAU Cymraeg ac wedi derbyn ei haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hon yn swydd llawn amser ond rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion sy’n chwilio am rannu swydd.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â’r Tîm, a chefnogi ein hymdrech barhaus i wella’r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau i’n cwsmeriaid yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Yn ogystal â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog fe fyddech hefyd a sgiliau Technoleg Gwybodaeth a gweinyddol da.

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus brofiad o weithio mewn amgylchedd wyneb yn wynebu â’r cwsmer ac yn gallu darparu gwasanaethau o safon uchel a phroffesiynol.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Rosanne Wright, Arweinydd Tîm y Ganolfan Gyswllt ar 01978 298959

Dyddiad Cau: 16/12/2016


(English) Research Assistant at Wales Public Services 2025

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Trustees

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Good Neighbour Volunteers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Voluntary opportunity for Veterans Advisory and Pensions Committee (VAPC)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Home Befriender – Wrexham (Flexible daytime)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Home Befriender – Wrexham (1 to 2 hrs p/w)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Home Befriender – Flintshire (1 hr p/w)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Your Space Trustee

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Support Services Operations: Operational Support Grade General

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) KIM Inspire volunteers required

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Treasurer

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Counsellor Manager

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Sessional Play Worker

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Bilingual Information Officer

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design