avow logo

AVOW

Swyddi i chi

Swyddi i AVOW a mudiadau partner.

 


(English) Volunteer Opportunity: Designer (18+) – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gweithiwr Addysg – 5yh, 21ain Chwefror 2018

Swydd: Gweithiwr Addysg

Oriau:  21 awr/wythnos

Cyflog: NJC Scale 22 – 25 – £20,661 – £22,658 (pro rata) + Pensiwn 6%

Lleoliad: Cymru

Tymor: Mae’r swydd am gyfnod penodol o hyd at 12 mis

Dyddiad Cau: 5yh dydd Mercher 21ain Chwefror 2018

Diddordeb?

I lawr lwytho pecyn cais, cliciwch ar y ddolen isod neu ysgrifennwch at:

Show Racism the Red Card
The Linskill Centre
Linskill Terrace
North Shields
NE30 2AY

Ebost: info@theredcard.org

http://www.theredcard.org

Elusen addysgol gwrth-hiliaeth yw Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Ein nod yw brwydro yn erbyn hiliaeth drwy alluogi modelau rôl, sydd yn bêl-droedwyr yn bennaf, i gyflwyno neges gwrth-hiliaeth i bobl ifanc a’r gymdeithas.

Mae’r swydd yn ymwneud â chyflwyno gweithdai i bobl ifanc ledled Cymru, gweithio o fewn y tîm i helpu i drefnu digwyddiadau gwrth-hiliaeth, adrodd, monitro a gwerthuso gwaith y tîm.

Oherwydd y lleoliadau gwledig yr ymwelwyd â hwy yng Nghymru, rhaid bod gan ymgeiswyr drwydded yrru DU lawn a defnydd o gar / gyrrwr.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o’r cartref ar y cychwyn gyda’r bwriad o sicrhau lle mewn swyddfa leol. Mae’r swydd yn golygu cyflwyno gweithdai dros Gymru gyfan gan ganolbwyntio yn bennaf ar gyflwyno yng Ngogledd Cymru.

Rhaid i’r ymgeisydd gael:

Mae DyCCiH yn cynnig amodau gwaith da, gan gynnwys oriau gwaith hyblyg, 25 dydd o wyliau (pro rata) sy’n codi trwy wasanaeth, gwyliau’r banc a chynllun pensiwn grŵp.

[/sntoggle]


(English) Peripatetic Support Worker – 12, noon, 23rd February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Support Worker – 12, noon 23rd February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer: Church and Community Cold Weather Shelter – 27th February

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Rheolwr Cronfeydd Grant – 28 Chwefror

Rheolwr Cronfeydd Grant - 28 Chwefror

Swydd: Rheolwr Cronfeydd Grant

Oriau: Llawn Amser

Cyflog: £30,785 to £32,486 Y Flwyddyn

Lleoliad: Caerdydd/Aberystwyth/ Yr Rhyl

Tymor: Parhaol

Dyddiad Cau: 28 Chwefror

Ewch i https://www.recruit3.org.uk/job/grant-funds-manager-415.htm

Nod y Swydd

Rheoli a thyfu gweithgarwch WCVA yn rheoli grantiau nad ydynt yn rhai Ewropeaidd i sicrhau bod y cronfeydd a reolir yn cael eu gweithredu, eu gweinyddu, eu hasesu, eu monitro a’u hadrodd yn effeithiol gan gynnwys cynlluniau grant y Dreth Gwarediadau Tirlenwi a Chymru o Blaid Affrica.

Prif ddyletswyddau

 • Sicrhau bod prosesau a systemau priodol yn eu lle i gyflawni’n effeithiol amcanion a thargedau perfformiad y cronfeydd grant y cytunwyd arnynt
 • Cadw at ofynion WCVA, Llywodraeth Cymru a chyllidwyr eraill o ran perfformiad, archwilio, risgiau a pholisi llywodraethu bob amser
 • Sicrhau bod cynlluniau grant yn cael eu cyflwyno’n effeithiol gan gynnwys eu hyrwyddo ar y cyd â Llywodraeth Cymru neu gyllidwyr eraill fel sy’n briodol
 • Mynd ati i ganfod a sicrhau cyfleoedd newydd i reoli cronfeydd grant gan weithio’n uniongyrchol gyda thimau eraill yn WCVA
 • Asesu ceisiadau am gyllid yn unol â pholisi a gweithdrefnau WCVA o ran rheoli grant
 • Sicrhau bod argymhellion ar gyfer dyfarnu grantiau yn cydymffurfio bob amser â thelerau ac amodau’r grant drwy asesiadau effeithiol, prosesau sicrhau ansawdd, gwerthuso, a chymryd camau unioni pan fo angen
 • Paratoi data a gwybodaeth rheoli, a chyfrannu at eu cynhyrchu, i ateb gofynion cofnodi, gan gynnwys adroddiadau i’r Panel, Llywodraeth Cymru, partneriaid a rhanddeiliaid eraill
 • Rheoli a chydlynu’r aseswyr grant i sicrhau effeithiolrwydd yn unol â gweithdrefnau WCVA a meini prawf a osodir gan Lywodraeth Cymru a chyllidwyr eraill
 • Datblygu a chynnal cysylltiadau â rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol, gan ymestyn cyrhaeddiad o fewn cymunedau
 • Cadw llygad agos ar ddatblygiadau polisi yn ymwneud â’r cronfeydd a reolir gan gynnwys bioamrywiaeth, lleihau gwastraff a gwelliannau amgylcheddol a thueddiadau datblygu rhyngwladol ehangach
 • Darparu hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth i ddarpar ymgeiswyr, deiliaid grant ac aseswyr fel y nodir yng nghontract pob cynllun grant
 • Datblygu cynllun cyfathrebu dwyieithog gyda thîm cyfathrebu WCVA
 • Monitro a rheoli cyllidebau sydd wedi’u dyrannu a chwilio am gyfleoedd i gynyddu arbedion effeithlonrwydd a gwella gwerth am arian
 • Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys pob dyletswydd bosib. Gellid gofyn i ddeiliad y swydd gyflawni dyletswyddau ychwanegol o bryd i’w gilydd, neu fel sy’n ofynnol, yn ôl anghenion y gwasanaeth neu’r mudiad, fel maent yn datblygu.

Manyleb y Person

Mae’r sgiliau canlynol yn hanfodol : (ni fydd ymgeiswyr na all arddangos y sgiliau hyn yn mynd ar y rhestr fer)

 • Llwyddiant blaenorol o ddarparu gwasanaeth asesu grantiau ac argymell dyfarniadau a hynny mewn ffordd gyson, tryloyw ac anwahaniaethol sy’n rhoi darpariaeth o’r radd flaenaf i ymgeiswyr wrth gadw at anghenion rheoleiddiol a chontractiol
 • Profiad o weithredu a rheoli systemau a phrosesau gweithredol effeithlon, ac o’u gwella’n barhaus, gan gynnwys datblygu systemau arlein i ymgeisio am grantiau a’u rheoli
 • Gwybodaeth a phrofiad o’r Trydydd Sector
 • Gwybodaeth am feysydd polisi allweddol gan gynnwys;
 • Gwelliannau amgylcheddol bioamrywiaeth gan gynnwys lleihau gwastraff
 • Datblygu rhyngwladol a chyfraniad Cymru at Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig
 • Y gallu i reoli a chefnogi aelodau o dîm i asesu grantiau gan ddarparu gwasanaeth cyson a chydlynol
 • Yr hyder i gyfathrebu ar lafar ac yn eiriol benderfyniadau anodd, o ran dyfarnu grant, â mudiadau sydd wedi ymgeisio am grant mewn ffordd adeiladol a chlir
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun gan fod ag agwedd hyblyg tuag at newid cynlluniau gwaith ar fyr rybudd mewn ymateb i newidiadau mewn blaenoriaethau
 • Profiad o reoli perthynas â rhanddeiliaid, gan gynnal y gefnogaeth fwyaf posib gan randdeiliaid/partneriaid
 • Y gallu i gyfathrebu, ar lafar ac yn ysgrifenedig, â chynulleidfaoedd amrywiol drwy ystod o gyfryngau gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, taflenni gwybodaeth, cyflwyniadau, astudiaethau achos ac adroddiadau prosiectau
 • Sgiliau TG da
 • Ymrwymiad i gyfle cyfartal

Mae’r sgiliau canlynol yn allweddol : (mae angen y sgiliau hyn ar gyfer y swydd, ond gellir eu hennill wrth weithio neu drwy hyfforddiant o fewn 6 mis wedi’r penodiad)

 • Profiad o ddarparu cyngor a hyfforddiant i fudiadau ar arferion gorau o ran cyllid, ymgeisio am grant a rheoli prosiect
 • Profiad o weithio gydag adrannau Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr gwleidyddol
 • Profiad o ddatblygu a darparu deunyddiau ac adnoddau hyfforddi

Mae’r sgiliau canlynol yn ddymunol : (mae’r sgiliau hyn yn ddymunol, a byddent yn gwella’r cais)

 • Byddai sgiliau Cymraeg yn fuddiol i’r swydd ond nid ystyrir hynny’n hanfodol.

 


Galwad am Wirfoddolwyr: Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi – 1AF Mawrth

Galwad am Wirfoddolwyr: Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi - 1AF Mawrth

Byddwn yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn steil eto eleni gyda gorymdaith trwy strydoedd Wrecsam ar dydd Iau, 1af Mawrth (1:00-2:00yh).  Yn ogystal â hyn byddwn yn cynnal cystadleuaeth addurno ffenestri siopau yn y dre.

I sicrhau llwyddiant yr orymdaith byddwn angen cymorth gwirfoddolwyr i stiwardio’r digwyddiad oherwydd y nifer o bobl dan ni’n disgwyl bydd yn cymryd rhan.  Byddwn angen o leiaf 20 o stiwardiaid yn Wrecsam, yn bennaf i sefyll ar gorneli strydoedd ar hyd llwybr yr orymdaith i hebrwng y cerddwyr ac i wneud yn siŵr eu bod yn symud ymlaen ar hyd y daith yn ddiogel.  Hefyd bydd angen stiwardiaid yn Sgwâr y Frenhines cyn, yn ystod, ac ar ddiwedd yr orymdaith a’r dathliad.  Bydd pob stiward yn cael arweiniad gan aelod o staff Menter Iaith Fflint a Wrecsam ac yn cael benthyg siaced lachar am y digwyddiad.  Bydd Walkie Talkies ar gael i stiwardiaid penodol.   Mae angen i stiwardiaid gorymdaith Wrecsam fod ar gael o 12:00 ac mi fasau cymorth i dacluso offer a.y.b. ar ddiwedd y dathliad yn cael ei werthfawrogi’n fawr.

Gawn ni ofyn, yn garedig iawn, am eich cefnogaeth trwy gynnig eich amser i stiwardio’r digwyddiad.    Edrychwn ymlaen at glywed gynnoch yn fuan iawn.

Os fedrwch chi hefyd hysbysebu’r galwad yn bellach, byddwn yn ddiolchgar iawn.

gwen@menterfflintwrecsam.cymru                       01352-744040


(English) Solicitor – 1st March

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Datblygwr Drupal Arweiniol – 5 Mawrth

Datblygwr Drupal Arweiniol - 5 Mawrth

Swydd: Datblygwr Drupal Arweiniol

Oriau: Amser llawn, ond yn agored i bobl sydd am weithio’n rhan-amser a rhannu’r swydd

Cyflog:  £37,600 – £44,950

Lleoliad: Caerdydd

Tymor: Tymor penodol

Dyddiad Cau: 3 Mawrth

Ewch i http://bit.ly/2Cbjeye

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â Llywodraeth Cymru, wrth inni foderneiddio ein presenoldeb ar-lein.  Rydym yn awyddus i ehangu ein tîm o ddatblygwyr, ac yn chwilio am ddatblygwr Drupal profiadol a fydd yn gallu mynd i’r afael â’r gwaith yn syth o fewn tîm cyfeillgar.

Fel datblygwr Drupal profiadol, byddwch yn dangos eich bod yn talu sylw i’r manylion ac yn ymroddedig i’ch gwaith. Byddwch yn awchu am her ac yn mwynhau gweithio o fewn tîm i gyflenwi cynnyrch newydd a gwella’r safleoedd sy’n bodoli eisoes.

Byddwch yn gweithio o fewn y Tîm Digidol Corfforaethol i sicrhau bod Llywodraeth Cymru’n gwneud y defnydd gorau posibl o’u gwefannau. Swydd o fewn tîm cyflenwi hyblyg fydd hon, yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau cyffrous.

Mae hon yn rôl ymestynnol ond boddhaus mewn maes allweddol.  Rydym yn annog a chefnogi datblygu sgiliau drwy achredu perthnasol a chynadleddau megis Drupalcon.  Rydym hefyd yn cynnig dewis o gyfarpar addas i’r swydd.

Byddwch yn ffurfio rhan o broffesiwn Digidol, Data a Thechnoleg Llywodraeth Cymru.  Mae hon yn broffesiwn sy’n tyfu o fewn Llywodraeth Cymru, a bydd cyfle i chi fod yn rhan o’r gymuned a datblygu rôl y gymuned o fewn y sefydliad.


(English) Community Agents – 6th March

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) AVOW Volunteer: Shopmobility Research Volunteer – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer with Home Start – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer: Minute Taker – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Through the Gate Mentors (Male Voluntary Role) – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Session Workers with Book of You CIC – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Cyfle i fod yn ymddiriedolwr gyda WCVA

Cyfle i fod yn ymddiriedolwr gyda WCVA

Allwch chi ein helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yng Nghymru? 

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn chwilio am rywun sydd â sgiliau digidol, cyfathrebu neu farchnata i ymuno â’n bwrdd ymddiriedolwyr. Nid oes angen profiad blaenorol o fod yn aelod o fwrdd nac yn ymddiriedolwr. 

Rydym wrthi’n chwilio am rywun i ymuno â bwrdd WCVA fel ymddiriedolwr sydd â sgiliau/profiad yn o leiaf un o’r meysydd canlynol:

 • Digidol – a allwch ein helpu i gynyddu ein gweithgareddau digidol?
 • Cyfathrebu – a allwch ein helpu i gyfathrebu ar draws llwyfannau lluosog ac â phobl ledled Cymru?
 • Marchnata – a oes gennych syniadau ynglŷn â sut y gallwn hyrwyddo gwaith elusennau, grwpiau gwirfoddol a gwirfoddolwyr?

Os oes gennych sgiliau/profiad yn y cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu digidol, estyn allan at gynulleidfaoedd a chyfleu negeseuon yna fe fyddem wrth ein boddau o glywed gennych.

I gael manylion pellach a chael gwybod sut i ymgeisio ewch ar ein gwefan

 


(English) MS Society Cymru Volunteering – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gofal Plant

Gofal Plant

over-50s-childcare-works-flyer-wrexham-22-1-18-page-001


(English) AbilityNet Volunteers – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Support / Receptionist – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Volunte

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Opportunity: New Project with Nightingale House Hospice – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Opportunity: Men’s Shed Assistant – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Opportunity: Café Assistant and Administrator – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Ymarferwyr Drama Cymraeg

Ymarferwyr Drama Cymraeg

Mae Theatr Clwyd yn chwilio am unigolion egnïol i gynnal dosbarthiadau drama ar sail lawrydd.  Hydd at 4 awr yr wythnos ar gael.

Gyda diddordeb?  Gyrrwch e-bost at gwennan.mair@theatrclwyd.com.


(English) Board of Directors and Trustees Vacancy with Wrexham Tennis Centre

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Wrexham Tennis Centre Assistant – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Voluntary Community Chest Grants Panel – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Administrative Assistant – ongoing

 

 

 

 


(English) Placement Request – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Warehouse Assistant (Voluntary) – ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau! – Yn Barhaus

Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau! - Yn Barhaus

Grwp Gweithredu Lleol Sir Ddinbych / Sir y Fflint / Wrecsam

Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau!

Gwahoddiad i gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb i Ddod yn Aelod o un o’r Grwpiau Gweithredu Lleol arfaethedig ar gyfer ardal Sir Ddinbych / Wrecsam.

 • Mae Cadwyn Clwyd yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan unigolion i ddod yn aelodau o’r Grwpiau Gweithredu Lleol newydd ar gyfer ardaloedd gwledig Sir Ddinbych / Sir y Fflint / Wrecsam.
 • Bydd y Grŵpiau Gweithredu Lleol yn ymgymryd â’r cyfrifoldeb o oruchwylio ac arwain dosbarthiad arian LEADER yn eu hardal leol.
 • Mae LEADER yn rhaglen a gyllidir gan Ewrop sy’n ffurfio rhan o’r Rhaglen Datblygu Gwledig.

Mae’r acronym ‘LEADER’ yn deillio o’r geiriau Ffrangeg “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économique Rurale” sy’n golygu, ‘Cysylltiadau rhwng yr economi wledig a chamau datblygu’. Y syniad yw ymorol am egni ac adnoddau pobl a chyrff a allai gyfrannu at y broses datblygu gwledig trwy ffurfio partneriaethau ar lefel isranbarthol rhwng y sectorau cyhoeddus, preifat a cymunedol (er enghraifft, busnesau yn yr ardal wledig, cyfundrefnau masnach / siambr fasnach, cyfundrefnau twristiaeth, grwpiau amgylcheddol a.y.y.b.).  Mae dull gweithredu LEADER yn gysylltiedig â grymuso lleol trwy ddatblygu strategaethau a dyrannu adnoddau yn lleol. Y prif erfyn ar gyfer defnyddio dull gweithredu LEADER i ddatblygu ardaloedd a chynnwys cynrychiolwyr lleol mewn gwneud penderfyniadau yw’r Grŵp Gweithredu Lleol.

Bydd y rhaglen LEADER yn canolbwyntio ar y 5 thema a restrir isod:

1.    Ychwanegu gwerth tuag at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol.
2.    Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi lleol.
3.    Edrych ar ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau di-statudol lleol.
4.    Ynni adnewyddol ar lefel gymunedol.
5.    Ecsploitio technoleg ddigidol.

Gwahoddir Datganiadau o Ddiddordeb gan unigolion sy’n cynrychioli grwpiau cymunedol lleol.  Cwblhewch y ffurflen atodedig a dychwelwch i Cadwyn Clwyd: admin@cadwynclwyd.co.uk

 

Cadwyn Clwyd

Llys Owain

Stryd y Bont

Corwen

Sir Ddinbych

LL21 0AH

 

cym-datganiad-o-ddiddordeb-i-fod-yn-aelod-o-lag


Wirfoddoli – Yn Barhaus

Wirfoddoli - Yn Barhaus

 

fundraising-ruthin-cymraeg-page-001


Ysgrifennyd

Ysgrifennyd

Mae Canolfan Gymunedol Menai Bridge War Memorial Community Centre yn edrych am Drysorydd ac Ysgrifennydd.  Maent yn Elusen lwyddiannus a phrysur gyda phwyllgor rheoli a llawer o bobl yn defnyddio’r ganolfan.  Maent ar hyn o bryd yn ceisio am gyllid i adnewyddu’r ganolfan.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Cadeirydd: Selwyn  Williams ar 07757011843 neu e-bost: stw@Hotmail.co.uk

 


Drysorydd

Mae Canolfan Gymunedol Menai Bridge War Memorial Community Centre yn edrych am Drysorydd ac Ysgrifennydd.  Maent yn Elusen lwyddiannus a phrysur gyda phwyllgor rheoli a llawer o bobl yn defnyddio’r ganolfan.  Maent ar hyn o bryd yn ceisio am gyllid i adnewyddu’r ganolfan.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Cadeirydd: Selwyn  Williams ar 07757011843 neu e-bost: stw@Hotmail.co.uk


(English) Sessional Workers – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Casual Young Carers Groups/Activity Assistants – ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Trustees Recruitment for NEW Dance – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) PA Finder – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design