avow logo

AVOW

Swyddi i chi

Swyddi i AVOW a mudiadau partner.

 


Fentoriaid a Hyfforddwyr

Fentoriaid a Hyfforddwyr

IoF Cymru yn chwilio am fentoriaid a hyfforddwyr

Mae Cymdeithas Codi Arian Cymru yn chwilio am ymgeiswyr priodol i fod yn fentoriaid/hyfforddwyr i elusennau bach a chanolig yng Nghymru i’w helpu i greu a chyflawni strategaethau codi arian.

Mae hwn yn brosiect newydd a chyffrous a fydd yn rhoi cyfle i fentoriaid sydd â dirnadaeth briodol o sefydliadau codi arian yng Nghymru helpu elusennau i elwa ar eu gwybodaeth a’u profiad.

Rydym yn chwilio am bobl sydd â phrofiad o godi arian i elusennau yng Nghymru, yn ogystal ag ymgynghorwyr profiadol.

I gael ffurflen gais  a phecyn gwybodaeth, anfonwch gais at AlisonP@institute-of-fundraising.org.uk neu ffoniwch 02920 340062

 


AVOW – DragonTale Cynorthwywr Cynhyrchu – 31 Awst

AVOW - DragonTale Cynorthwywr Cynhyrchu - 31st Awst

 

Cynorthwywr Cynhyrchu

30 awr yr wythnos

Cyflog: (pwynt cyflog 23) £21,268 pro rata

Mae hwn yn brosiect 3 blynedd arloesol a chyffrous dan arweiniad AVOW, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Glyndŵr a CAIS, ac sydd wedi ei ariannu gan y Loteri Fawr.

Bydd Tîm y prosiect yn gweithio ar draws gogledd Cymru, ond yn canolbwyntio’n arbennig ar ardaloedd cefn gwlad, i gynorthwyo pobl sy’n gwella o ddibyniaeth ar alcohol a chyffuriau i barhau i wella drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau radio gwellhad. Bydd y prosiect yn dysgu’r rhai sy’n cymryd rhan i recordio, golygu a darlledu straeon pobl yn eu cymunedau, a thrwy hynny’n datblygu eu sgiliau ac yn hybu eu hyder a’u hunan-barch.

I weithio o swyddfa’r prosiect yn Nhŷ AVOW, Wrecsam. Bydd y Tîm yn gweithio ar draws y gogledd gan ddarparu gwersi mewn canolfannau cymunedol ac yn helpu’r rhai sy’n dysgu yno i olygu recordiadau sain gydag offer golygu fan Clywch Fy Llais.

Mae gwybodaeth o fyd a materion pobl sy’n gwella o ddibyniaeth ar gyffuriau yn ddymunol. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus deithio o bryd i’w gilydd i wahanol lefydd yng ngogledd Cymru a thu hwnt.

Mae’r swyddi’n gymwys i dderbyn cyfraniad cyflogwr o 8% at gynllun pensiwn grŵp AVOW ac wedi eu hariannu gan Grant Pawb a’i Le y Loteri Fawr hyd at ddiwedd Medi 2019.

Os oes diddordeb gennych chi mewn ymgeisio, cysylltwch ag AVOW i gael pecyn cais. Peidiwch ag anfon CV.

Rhif Ffôn: 01978 312556 E-bost: reception@avow.org

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus dderbyn gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae AVOW yn Gyflogwr Gofalwr-gyfeillgar.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12 canol dydd 31 Awst 2017. Y cyfweliadau i’w cynnal ar: Medi 8fed 2017

 


(English) Finance Assistant – 21st August

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gweinyddwr Ymgynghori a Dysgu – 21 Awst

Gweinyddwr Ymgynghori a Dysgu - 21 Awst

Gweler isod am fanylion swydd wag newydd y mae WCVA yn ei hysbysebu ar ar Recriwt 3:

£17,419 yn codi i £18,070 y flwyddyn yn dilyn cyflawni cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus. Bydd y swydd yn denu mwyafswm o 9% o gyfraniad o gyflog blynyddol i gynllun pensiwn cymeradwy WCVA, neu aelodaeth o gynllun pensiwn y llywodraeth leol.

Lleoliad: Bae Caerdydd 

Bydd deilydd y swydd yn darparu cymorth gweinyddol i dîm ymgynghori a dysgu prysur iawn. Bydd hyn yn cynnwys tasgau fel rheoli archebion, paratoi taflenni, cysylltu â hyfforddwyr a lleoliadau, marchnata cyrsiau a chasglu gwerthusiadau yn ogystal â chynnig cymorth gweinyddol i gyfarfodydd y tîm. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn effeithlon ac yn effeithiol yn ei waith, gyda sgiliau rhagorol mewn gwasanaeth cwsmeriaid.

Dyddiad cau: 21 Awst 2017
Dyddiad cyfweliad: 5 Medi 2017


Swyddog Cymorth Prosiectau – 21 Awst

Swyddog Cymorth Prosiectau - 21 Awst

Gweler isod am fanylion dwy swydd wag newydd y mae WCVA yn ei hysbysebu ar Recriwt 3:

£21,962 yn codi i £23,398 y flwyddyn yn dilyn cyflawni cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus. Bydd y swydd yn denu mwyafswm o 9% o gyfraniad o gyflog blynyddol i gynllun pensiwn cymeradwy WCVA, neu aelodaeth o gynllun pensiwn y llywodraeth leol.

Lleoliad: Bae Caerdydd  neu’r Rhyl

Cynorthwyo gwaith dau weithrediad a ariennir gan gyllid Ewropeaidd drwy gefnogi’r tîm i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’w gleientiaid a’i gyllidwyr drwy sicrhau effeithiolrwydd o ran gweithdrefnau, adrodd a monitro.

Dyddiad cau: 21 Awst 2017
Dyddiad cyfweliad: 6 Medi 2017

 


(English) Catchment Partnership Co-ordinator – North & South – 24th August

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Llywir y Cymuned – 25 Awst

Llywir y Cymuned - 25 Awst

cn-advert-draft-1-post-bilingual-july-2017-page-001


(English) Environmental Educator – 31st August

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Education Officer – 31st August

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Youth Employment Mentor – 31st August

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Cyfreithiwr y Llywodraeth – 31 Awst

Cyfreithiwr y Llywodraeth - 31 Awst

£48,650
Amser llawn, ond yn agored i bobl sydd am weithio’n rhan-amser a rhannu’r swydd
Caerdydd
Pwrpas y Swydd

Mae’r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol yn gyfrifol am ddarparu’r holl wasanaethau cyfreithiol i Lywodraeth Cymru gan gynnwys rhoi cyngor ar faterion cyfraith gyhoeddus cymhleth, ymdrin ag ymgyfreitha proffil uchel a llunio holl is-ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru. Mae Cyfreithwyr y Llywodraeth yn gweithio mewn timau, gyda phob un yn ymdrin â phortffolio o gyfrifoldebau gweithredol Llywodraeth Cymru.

Mae Cyfreithwyr y Llywodraeth yn gweithio i Uwch-gyfreithiwr y Llywodraeth sy’n Arweinydd Tîm o fewn portffolio penodol. Dynodir y portffolios hynny gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a gallant newid o bryd i’w gilydd i adlewyrchu sefydliad ehangach Llywodraeth Cymru, anghenion busnes y swyddfa neu i hwyluso datblygiad proffesiynol yn y swyddfa. Mae Cyfreithwyr y Llywodraeth yn atebol i Uwch-gyfreithwyr y Llywodraeth a Dirprwy Gyfarwyddwyr y Gwasanaethau Cyfreithiol, ac yn darparu cefnogaeth iddynt.


(English) Senior Coordinator – 31st August

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Fundraiser Vacancy – 1st September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Day Care Manager – 4th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Enfys Café Assistant – 4th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Cleaner – 4th September

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Career Choices Dewis Gyrfa (Gyrfa Cymru) – 2 Hydref

Career Choices Dewis Gyrfa (Gyrfa Cymru) - 2 Hydref
Bydd y rhan fwyaf o gyfarfodydd CCDG yn cael eu cynnal mewn gwahanol rannau o Gymru, ac wrth i aelodau’r Bwrdd gyflawni eu dyletswyddau, disgwylir iddynt ymgysylltu â phob ardal. Cynhelir y cyfarfodydd hyn bob chwarter.
Nid yw aelodau bwrdd CCDG yn weithwyr cyflogedig i’r cwmni na Llywodraeth Cymru a chyflawnant eu dyletswyddau fel gweithwyr gwirfoddol, di-dâl ar hyn o bryd.
8 blwyddyn

Bydd Aelod o Fwrdd Career Choices Dewis Gyrfa (Gyrfa Cymru) yn:

• Chwarae rhan amlwg yn y gwaith o gyflawni cylch gwaith CCDG a sicrhau bod CCDG mor effeithiol â phosibl. Bydd hyn yn cynnwys rhannu ei arbenigedd o ran yr hyn sy’n gweithio, herio’r sefyllfa bresennol ac awgrymu atebion i broblemau;

• Sicrhau y cydymffurfir â’r rheolau caffael perthnasol, mewn perthynas â chyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer CCDG (fel is-gorff i Lywodraeth Cymru sy’n perthyn yn gyfan gwbl iddi a chwmni Teckal) a gwariant CCDG fel awdurdod contractio sy’n ddarostyngedig i’r rheolau caffael.

• Mynychu cyfarfodydd y Bwrdd yn rheolaidd a pharatoi’n drylwyr ar eu cyfer;

• Bod yn barod i wasanaethu ar is-bwyllgorau;

• Arwain rheolwyr a staff CCDG i gyflawni Gweledigaeth Strategol Gyrfa Cymru, sef Newid Bywydau – Gweledigaeth ar gyfer Gyrfa Cymru;

• Herio a chynorthwyo rheolwr a staff CCDG wrth eu gwaith a chynnal cydbwysedd rhwng y swyddogaethau hyn;

• Cynrychioli’r CCDG mewn digwyddiadau cyhoeddus;

• Hyrwyddo proffil CCDG; a

• Hwyluso cysylltiadau â rhanddeiliaid CCDG.


Swydd Wag — Aelod – Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru – 4 Awst

Swydd Wag -- Aelod - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru - 4 Awst
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Fel arfer, cynhelir cyfarfodydd ym Medwas, ger Caerdydd
£5,076 y flwyddyn, gall Aelodau hawlio costau teithio a threuliau rhesymol eraill o fewn cyfyngiadau rhesymol.
18

blwyddyn

Gwybodaeth ychwanegol:

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn defnyddio gwasanaethau Minervasearch.com wrth ymgymryd â’r broses.

Am fwy o wybodaeth am y broses ddethol neu help i ymgeisio am y swydd hon,, cysylltwch â:

Y Ganolfan Cydwasanaethau Gorfforaethol
Ffôn: 029 2082 5454
E-bost: DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am rôl Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, a rôl yr Aelod(au), cysylltwch â’r Is-adran Addysg Uwch:

Ffôn: Colette Eley 03000 250523
E-bost: colette.eley@wales.gsi.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am benodiadau cyhoeddus yng Nghymru, ewch i www.cymru.gov.uk/penodiadaucyhoeddus

Sut i wneud cais: http://bit.ly/2uzMvyI

Dyddiad Cau: 16 Hydref 2017 Hyd at 20 Hydref 2017

(English) Singing for the Brain® Support – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteers Wanted – Pedal Power by Groundwork North Wales

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Voluntary Vacancy – Chairman of North Wales Wide Network Group

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Chair of Remap – Voluntary

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Cleaner/Support Worker – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) PA Finder – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Stonewall Cymru Lleoliadau Gwaith

Stonewall Cymru Lleoliadau Gwaith

 

work_placements_flyer_a5_digital_1494341419-page-002

 

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a draws rhwng 16 a 25 oed i wneud wythnos o brofiad gwaith gwirfoddol gydag un o’n hyrwyddwyr Amrywiaeth yng Nghymru.

Rydyn ni’n gwybod bod pobl yn perfformio’n well pan maen nhw’n gallu bod yn nhw eu hunain a trwy ein rhaglen Lleoliadau Gwaith bydd pobl ifanc hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thraws yn cael cymorth gan fodel rôl i wella eu hyder, ennill ar sgiliau newydd a chael profiad gwerthfawr o weithio gyda chyflogwr LHDT-gyfeillgar.

Rhai o’r sefydliadau sydd wedi cynnig lleoliad gwaith yn y gorffennol yn cynnwys:

  • Llywodraeth Cymru
  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Prifysgol Caerdydd
  • Cyfreithwyr New Law
  • Swyddfa Ystadegau Gwladol

Hoffwn wahodd unrhyw berson ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws i ymgeisio, beth bynnag yw eu profiad, ac yn arbennig yn croesawu ceisiadau gan rheini nad sydd wedi bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ers tro. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i baru ymgeiswyr llwyddiannus gyda sefydliad a rôl sy’n cyd-fynd gyda’u diddordebau a’r sgiliau maent yn gobeithio ennill.

 

 


Angen Gwirfoddolwyr

Angen Gwirfoddolwyr

cruse-cyp-volunteer-advert-2017-welsh


(English) Wrexham Hospital League of Friends Seek Volunteers – ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Carer Support Workers – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Self-employed Sessional Workers required

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Sessional Play Workers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Tenovus Cancer Cancer Care vacancies

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer van driver

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Good Neighbour Volunteers

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Voluntary opportunity for Veterans Advisory and Pensions Committee (VAPC)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Home Befriender – Wrexham (Flexible daytime)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Home Befriender – Wrexham (1 to 2 hrs p/w)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Home Befriender – Flintshire (1 hr p/w)

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Your Space Trustee

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design