avow logo

AVOW

Swyddi i chi

Swyddi i AVOW a mudiadau partner.

 


(English) Warehouse Assistant (Voluntary) – ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Grants and Contracts Manager – 12pm, 19th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Engagement Officer – 12pm, 19th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Environmental Projects Officer – 12pm, 19th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Community Engagement Coordinator – 12pm, 19th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) PA to CEO & Senior Management Team – 12pm, 19th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Swyddog Perfformiad (Cyfnod Mamolaeth) – 20 Hydref

Swyddog Perfformiad (Cyfnod Mamolaeth) - 20 Hydref

£27,668 yn codi i £29,323 y flwyddyn yn dilyn cyflawni cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus. Bydd y swydd yn denu mwyafswm o 9% o gyfraniad o gyflog blynyddol i gynllun pensiwn cymeradwy WCVA, neu aelodaeth o gynllun pensiwn y llywodraeth leol.

Lleoliad: Y Rhyl

Nod y swydd yw gweithio’n rhagweithiol fel rhan o dîm i ymgymryd â dyletswyddau sy’n cyfrannu at gyflawni’r gweithrediad perfformiad a chymorth o fewn y Cronfeydd Cynhwysiant Gweithredol.  Gweithio’n agos gyda phrosiectau i helpu i sicrhau y cyflawnir lefelau a thargedau perfformiad gwasanaeth y cytunwyd arnynt yn unol â’r meini prawf a gytunwyd â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a Bwrdd ac Uwch Dîm Rheoli WCVA.

Ystyrir secondiadau ar gyfer y swydd hon. 

Dyddiad cau: 20 Hydref 2017


(English) Community Agent – 5pm, 26th October

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau! – Yn Barhaus

Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau! - Yn Barhaus

Grwp Gweithredu Lleol Sir Ddinbych / Sir y Fflint / Wrecsam

Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau!

Gwahoddiad i gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb i Ddod yn Aelod o un o’r Grwpiau Gweithredu Lleol arfaethedig ar gyfer ardal Sir Ddinbych / Wrecsam.

  • Mae Cadwyn Clwyd yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan unigolion i ddod yn aelodau o’r Grwpiau Gweithredu Lleol newydd ar gyfer ardaloedd gwledig Sir Ddinbych / Sir y Fflint / Wrecsam.
  • Bydd y Grŵpiau Gweithredu Lleol yn ymgymryd â’r cyfrifoldeb o oruchwylio ac arwain dosbarthiad arian LEADER yn eu hardal leol.
  • Mae LEADER yn rhaglen a gyllidir gan Ewrop sy’n ffurfio rhan o’r Rhaglen Datblygu Gwledig.

Mae’r acronym ‘LEADER’ yn deillio o’r geiriau Ffrangeg “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économique Rurale” sy’n golygu, ‘Cysylltiadau rhwng yr economi wledig a chamau datblygu’. Y syniad yw ymorol am egni ac adnoddau pobl a chyrff a allai gyfrannu at y broses datblygu gwledig trwy ffurfio partneriaethau ar lefel isranbarthol rhwng y sectorau cyhoeddus, preifat a cymunedol (er enghraifft, busnesau yn yr ardal wledig, cyfundrefnau masnach / siambr fasnach, cyfundrefnau twristiaeth, grwpiau amgylcheddol a.y.y.b.).  Mae dull gweithredu LEADER yn gysylltiedig â grymuso lleol trwy ddatblygu strategaethau a dyrannu adnoddau yn lleol. Y prif erfyn ar gyfer defnyddio dull gweithredu LEADER i ddatblygu ardaloedd a chynnwys cynrychiolwyr lleol mewn gwneud penderfyniadau yw’r Grŵp Gweithredu Lleol.

Bydd y rhaglen LEADER yn canolbwyntio ar y 5 thema a restrir isod:

1.    Ychwanegu gwerth tuag at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol.
2.    Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi lleol.
3.    Edrych ar ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau di-statudol lleol.
4.    Ynni adnewyddol ar lefel gymunedol.
5.    Ecsploitio technoleg ddigidol.

Gwahoddir Datganiadau o Ddiddordeb gan unigolion sy’n cynrychioli grwpiau cymunedol lleol.  Cwblhewch y ffurflen atodedig a dychwelwch i Cadwyn Clwyd: admin@cadwynclwyd.co.uk

 

Cadwyn Clwyd

Llys Owain

Stryd y Bont

Corwen

Sir Ddinbych

LL21 0AH

 

cym-datganiad-o-ddiddordeb-i-fod-yn-aelod-o-lag


Wirfoddoli – Yn Barhaus

Wirfoddoli - Yn Barhaus

 

fundraising-ruthin-cymraeg-page-001


Ysgrifennyd

Ysgrifennyd

Mae Canolfan Gymunedol Menai Bridge War Memorial Community Centre yn edrych am Drysorydd ac Ysgrifennydd.  Maent yn Elusen lwyddiannus a phrysur gyda phwyllgor rheoli a llawer o bobl yn defnyddio’r ganolfan.  Maent ar hyn o bryd yn ceisio am gyllid i adnewyddu’r ganolfan.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Cadeirydd: Selwyn  Williams ar 07757011843 neu e-bost: stw@Hotmail.co.uk

 


Drysorydd

Mae Canolfan Gymunedol Menai Bridge War Memorial Community Centre yn edrych am Drysorydd ac Ysgrifennydd.  Maent yn Elusen lwyddiannus a phrysur gyda phwyllgor rheoli a llawer o bobl yn defnyddio’r ganolfan.  Maent ar hyn o bryd yn ceisio am gyllid i adnewyddu’r ganolfan.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Cadeirydd: Selwyn  Williams ar 07757011843 neu e-bost: stw@Hotmail.co.uk


(English) Sessional Workers – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Casual Young Carers Groups/Activity Assistants – ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Trustees Recruitment for NEW Dance – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) PA Finder – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2017

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design