avow logo

AVOW

Swyddi i chi

Swyddi i AVOW a mudiadau partner.

 


(English) AVOW Vacancy: Wellbeing Team Manager – 30th May

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Carers in Childcare Open Day

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Appointment to the North Wales Community Health Council (NWCHC) – 25th May 2018

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Cynrychiolwyr Unigolion a Gofalwyr – 25 Mai

 

Cynrychiolwyr Unigolion a Gofalwyr - 25 Mai

eoi-service-user-carer-pack-2-page-002

Gwybodaeth i Ofalwyr: eoi-service-user-carer-pack-2


Enwebiadau Aelodau’r Trydydd Sector – 25 Mai

Enwebiadau Aelodau’r Trydydd Sector - 25 Mai
Penodiad i: Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru

Enwebiadau Aelodau’r Trydydd Sector

  • Ydych chi ar hyn o bryd yn rhan o sefydliad y trydydd sector (gwirfoddol) yn ardal Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam? (Efallai eich bod yn wirfoddolwr, ar y bwrdd, neu yn aelod o staff neu’n ofalwr)
  • A hoffech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol a dylanwadu ar wasanaethau iechyd lleol er budd pobl leol?

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru eisiau penodi aelodau gwirfoddol i CIC Gogledd CymruCynghorau Iechyd Cymuned yw ‘corff gwarchod’ annibynnol y cyhoedd o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd ac yn chwarae rhan bwysig yn dylanwadu ar y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd eu cynllunio, eu cyflwyno a’u gwella.

Mae aelodau Cynghorau Iechyd Cymuned yn wirfoddolwyr a’u rôl yw gweithredu fel llygaid a chlustiau cleifion a’r cyhoedd, gan wrando ar eu pryderon a gweithio gyda’r gwasanaeth iechyd i wella ansawdd gofal cleifion. Cafodd CIC Gogledd Cymru ei sefydlu o 1 Ebrill 2010 gyda’r Pwyllgorau Lleol canlynol:

Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn

Fel Aelod o’r Cyngor Iechyd Cymuned bydd disgwyl i chi ymrwymo rhwng 21 a 35 o oriau y mis, a gellir cytuno ar hyn rhyngoch chi a’r Cyngor Iechyd Cymuned. Nid yw aelodau’n cael eu talu ond maent yn gallu hawlio costau a threuliau cydnabyddiaeth. Noder, mae’n rhaid i chi fod yn ymddiriedolwr neu’n wirfoddolwr gyda sefydliad y trydydd sector sy’n gweithredu yn ardal berthnasol (awdurdod lleol) y Pwyllgor Lleol.

Bydd gan bob Pwyllgor Lleol dau lle trydydd sector, wedi eu henwebu gan y Cyngor Gwirfoddol Sirol perthnasol. Mae’r Cyngor Iechyd Cymuned yn chwilio am bobl o bob cefndir – y gofyniad pwysicaf yw diddordeb gwirioneddol yn gwella gwasanaethau iechyd ar gyfer eich cymuned. Mae rhai sgiliau allweddol a fyddai o fantais yn cynnwys: diddordeb mewn materion iechyd lleol a dealltwriaeth ohonynt; gallu i weithio mewn tîm a chydag ystod amrywiol o bobl; a’r gallu i wrando ar eraill a chyfnewid syniadau.

Er gwybodaeth, cysylltwch â:

E: admin@waleschc.org.uk

T: 01248 679 284

Neu cysylltwch â Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint am Becyn Cais: Ffôn 01352 744015  Karen.peters@flvc.org.uk

DYDDIAD CAU: 25.05.2015


Wirfoddolwyr: Bwrdd Monitro Annibynnol – 3 Mehefin

Bwrdd Monitro Annibynnol - 3 Mehefin

recruitment-poster-welsh-page-001


(English) Project Co-ordinator – 5pm, 8th June

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Office Manager – 12, Noon, 18th June

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteering Opportunity: The Rainbow Centre – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Trustee Opportunity – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer: Community Café Assistant – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Staff Nurse (bank) – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteering: Sales Assistant – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteering: Help for Heroes – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Session Support Worker – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Lead Support Worker – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) AVOW Volunteer: Shopmobility Research Volunteer – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer: Support Buddies – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer: Customer Service Assistant – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Opportunity: Designer (18+) – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer: Stock Preparation Assistant – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Weithwyr Cymorth

Weithwyr Cymorth

(English) Volunteer with Home Start – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Session Workers with Book of You CIC – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) MS Society Cymru Volunteering – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Gofal Plant

Gofal Plant

over-50s-childcare-works-flyer-wrexham-22-1-18-page-001


(English) AbilityNet Volunteers – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Opportunity: Men’s Shed Assistant – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Opportunity: Café Assistant and Administrator – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Ymarferwyr Drama Cymraeg

Ymarferwyr Drama Cymraeg

Mae Theatr Clwyd yn chwilio am unigolion egnïol i gynnal dosbarthiadau drama ar sail lawrydd.  Hydd at 4 awr yr wythnos ar gael.

Gyda diddordeb?  Gyrrwch e-bost at gwennan.mair@theatrclwyd.com.


(English) Board of Directors and Trustees Vacancy with Wrexham Tennis Centre

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Wrexham Tennis Centre Assistant – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Voluntary Community Chest Grants Panel – Ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Volunteer Administrative Assistant – ongoing

 

 

 

 


(English) Placement Request – ASAP

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Warehouse Assistant (Voluntary) – ongoing

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau! – Yn Barhaus

Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau! - Yn Barhaus

Grwp Gweithredu Lleol Sir Ddinbych / Sir y Fflint / Wrecsam

Hyrwyddwyr Lleol yn Eisiau!

Gwahoddiad i gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb i Ddod yn Aelod o un o’r Grwpiau Gweithredu Lleol arfaethedig ar gyfer ardal Sir Ddinbych / Wrecsam.

  • Mae Cadwyn Clwyd yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan unigolion i ddod yn aelodau o’r Grwpiau Gweithredu Lleol newydd ar gyfer ardaloedd gwledig Sir Ddinbych / Sir y Fflint / Wrecsam.
  • Bydd y Grŵpiau Gweithredu Lleol yn ymgymryd â’r cyfrifoldeb o oruchwylio ac arwain dosbarthiad arian LEADER yn eu hardal leol.
  • Mae LEADER yn rhaglen a gyllidir gan Ewrop sy’n ffurfio rhan o’r Rhaglen Datblygu Gwledig.

Mae’r acronym ‘LEADER’ yn deillio o’r geiriau Ffrangeg “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économique Rurale” sy’n golygu, ‘Cysylltiadau rhwng yr economi wledig a chamau datblygu’. Y syniad yw ymorol am egni ac adnoddau pobl a chyrff a allai gyfrannu at y broses datblygu gwledig trwy ffurfio partneriaethau ar lefel isranbarthol rhwng y sectorau cyhoeddus, preifat a cymunedol (er enghraifft, busnesau yn yr ardal wledig, cyfundrefnau masnach / siambr fasnach, cyfundrefnau twristiaeth, grwpiau amgylcheddol a.y.y.b.).  Mae dull gweithredu LEADER yn gysylltiedig â grymuso lleol trwy ddatblygu strategaethau a dyrannu adnoddau yn lleol. Y prif erfyn ar gyfer defnyddio dull gweithredu LEADER i ddatblygu ardaloedd a chynnwys cynrychiolwyr lleol mewn gwneud penderfyniadau yw’r Grŵp Gweithredu Lleol.

Bydd y rhaglen LEADER yn canolbwyntio ar y 5 thema a restrir isod:

1.    Ychwanegu gwerth tuag at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol.
2.    Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi lleol.
3.    Edrych ar ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau di-statudol lleol.
4.    Ynni adnewyddol ar lefel gymunedol.
5.    Ecsploitio technoleg ddigidol.

Gwahoddir Datganiadau o Ddiddordeb gan unigolion sy’n cynrychioli grwpiau cymunedol lleol.  Cwblhewch y ffurflen atodedig a dychwelwch i Cadwyn Clwyd: admin@cadwynclwyd.co.uk

 

Cadwyn Clwyd

Llys Owain

Stryd y Bont

Corwen

Sir Ddinbych

LL21 0AH

 

cym-datganiad-o-ddiddordeb-i-fod-yn-aelod-o-lag


Wirfoddoli – Yn Barhaus

Wirfoddoli - Yn Barhaus

 

fundraising-ruthin-cymraeg-page-001


Ysgrifennyd

Ysgrifennyd

Mae Canolfan Gymunedol Menai Bridge War Memorial Community Centre yn edrych am Drysorydd ac Ysgrifennydd.  Maent yn Elusen lwyddiannus a phrysur gyda phwyllgor rheoli a llawer o bobl yn defnyddio’r ganolfan.  Maent ar hyn o bryd yn ceisio am gyllid i adnewyddu’r ganolfan.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Cadeirydd: Selwyn  Williams ar 07757011843 neu e-bost: stw@Hotmail.co.uk

 


Drysorydd

Mae Canolfan Gymunedol Menai Bridge War Memorial Community Centre yn edrych am Drysorydd ac Ysgrifennydd.  Maent yn Elusen lwyddiannus a phrysur gyda phwyllgor rheoli a llawer o bobl yn defnyddio’r ganolfan.  Maent ar hyn o bryd yn ceisio am gyllid i adnewyddu’r ganolfan.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Cadeirydd: Selwyn  Williams ar 07757011843 neu e-bost: stw@Hotmail.co.uk


Next Page »

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design