Sesiwn Galw Mewn i Ofalwyr Sesiwn Galw i Mewn gyda’r nos Erddig – Cerdded yn y gwanwyn Trip i’r Theatr Mae Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam Fforwn y Gofalwyr Grŵp Gofalwyr Dynion – Llanciau Llon (Jolly Boys) Coleg Cambria - Salon Iâl CODI ARIAN

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau neu i archebu tocyn neu gadw lle, cysylltwch â ni ar: 01978 318812 or carers@avow.org

Fyddai sgwrs a phaned gyda gofalwyr eraill neu aelod o staff o les i chi? Os felly, dewch i’n sesiwn galw heibio misol i ofalwyr.

Pryd: Dydd Iau 2 Mawrth

Lle: AVOW

Amser: 10yb – 12yp

Croeso mawr i bawb!

Mae dod i ddigwyddiadau yn ystod y dydd yn anodd i nifer ohonoch chi, felly er mwyn gallu bod yn help i fwy ohonoch chi rydan ni wedi penderfynu trefnu sesiwn Galw i Mewn gyda’r nos. Cyfle i gael paned a sgwrs gyda gofalwyr eraill ac aelod o staff AVOW.

Pryd: Dydd Mercher 8 Mawrth

Lle:   AVOW

Pryd: 5-7 yr hwyr

Os oes gennych chi awydd dod, rhowch ganiad i ni ar 0800 276 1070

Dewch i ymuno â ni yn nhir yr Ymddiriedolaeth yn Erddig. Dyma gyfle i chi fwynhau’r awyr iach yn y gerddi hardd.

Pryd:Dydd Iau 30 Mawrth

Ble: Ymddiriedolaeth Genedlaethol Erddig, Wrecsam

Amser: 2 – 4yp

Rydym yn falch o fedru cynnig Noswaith i Ofalwyr yn y Theatr. Mae’r sioe gomedi ‘Sign of the Times’ yn ddoniol, cyffrous a chywrain ac mae gan yr un awdur a ysgrifennodd y clasuron poblogaidd fel ‘Neville’s Island’, ‘The Flint Street Nativity’ a ‘Calendar Girls’.

Pryd: Dydd Gwener 10 o Chwefror 2016

Amser: 7yh

Lle: Theatr Grove Park

Pris: £5 Blaendal y person

Mae Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam yn bwyllgor codi arian gwirfoddol o Ofalwyr a Chyn-ofalwyr. Maen nhw’n trefnu llu o ddigwyddiadau codi arian ac yn cwrdd ar drydydd ddydd Iau pob mis yn AVOW.

Bydd Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam yn cynnal prynhawn codi arian.

Pryd:Dydd Iau 23 Chwefror

Ble: Ymddiriedolaeth Genedlaethol Erddig, Wrecsam

Amser: 2yp

Pris:  Mae AM DDIM i fynychu ond byddwn yn codi mymryn am baned, raffl a thombola

Mae Fforwm Gofalwyr Wrecsam yn lle i Ofalwyr sôn am eu profiadau a dweud eu dweud am y problemau maen nhw’n eu hwynebu. Mae’r Fforwm yn agored i bawb sy’n Ofalwr. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob yn ddeufis.

Bydd cyfarfod nesa’r Fforwm yn AVOW : am10:30 ar ddydd Mercher 29 Mawrth

Mae cyfarfodydd y Fforwm yn anffurfiol ac yn gyfeillgar.

Mae croeso i chi ddod a dweud eich dweud i bobl fydd yn gwrando.

Cyfle i gwrdd â gofalwyr gwrywaidd eraill yn lleol a mwynhau gwibdaith achlysurol

Mae’r grŵp yn cyfarfod unwaith y mis, fel arfer ar ddydd Mercher ola’r mis – ond fe all y diwrnod newid i gyd-fynd â threfniadau gweithgaredd benodo

Y cyfarfod nesaf:                    Chwefror – cysylltwch â Roger (CYFRINACHOL)

Dydd Iau 23 Mawrth – Amgueddfa Filwrol Swydd Gaer, yn AVOW, 11.30pm, £6

Byddwn ni bob amser yn croesawu syniadau am weithgareddau a thripiau!!!!

I gael mwy o wybodaeth neu drefnu dod ar drip, cysylltwch â Roger ar: 0800 276 1070

Mae Salon Gwallt a Harddwch Coleg Cambria yn cydweithio gyda ni erbyn hyn er mwyn cynnig triniaethau am ddim i’n Gofalwyr.

Beth am ddod draw i Salon Iâl Coleg Cambria er mwyn derbyn triniaeth mewn awyrgylch moethus?

Mae’r salon o dan ofal myfyrwyr o safon broffesiynol ac yn ddiweddar bu i’r salon dderbyn gwobr o gydnabyddiaeth fel Canolfan Rhagoriaeth Wella. Mae ar agor i’r cyhoedd yn ystod y tymor i fanteisio ar lu o driniaethau gwallt a harddwch. Rydym yn cynnig cynnyrch harddwch o safon gan gwmnïau fel Wella, Dermalogica, Opi ac Sp a Thalgo.

I wybod mwy, cysylltwch gyda Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam.

Cyfeillion Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam

Mae Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam wedi bod yn brysur iawn dros y ddeufis diwethaf yn codi arian.

Cinio Nadolig

Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i’n Cinio Nadolig. Bu inni gasglu cyfanswm o £150 gyda’r raffl. Hefyd, diolch i’r holl fusnesau, mudiadau ac unigolion am eu cyfraniadau hael ac am ofalu fod y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.

Hoffem ddiolch yn fawr i bawb fu’n helpu gyda’r gwaith ac am y gwobrau gwych a roddwyd ar gyfer y digwyddiadau. Rydym yn dibynnu’n fawr ar help gwirfoddolwyr ac yn croesawu gwirfoddolwyr newydd.