Sesiwn Galw Mewn i Ofalwyr Sesiwn Galw i Mewn gyda’r nos Grŵp Gofalwyr Dynion – Llanciau Llon (Jolly Boys) Trip y Gwanwyn Cyrsiau Hyfforddi Mae Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam Fforwn y Gofalwyr

Mae Fforwm Gofalwyr Wrecsam yn lle i Ofalwyr sôn am eu profiadau a dweud eu dweud am y problemau maen nhw’n eu hwynebu. Mae’r Fforwm yn agored i bawb sy’n Ofalwr. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob yn ddeufis.

Bydd cyfarfod nesa’r Fforwm yn AVOW :

Dydd Mercher 31 Ionawr, 10:30-12.30

Dydd Mercher 28 Mawrth, 10.30-12.30

Mae cyfarfodydd y Fforwm yn anffurfiol ac yn gyfeillgar.

Mae croeso i chi ddod a dweud eich dweud i bobl fydd yn gwrando.

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau neu i archebu tocyn neu gadw lle, cysylltwch â ni ar: 01978 318812 or carers@avow.org

Fyddai sgwrs a phaned gyda gofalwyr eraill neu aelod o staff o les i chi? Os felly, dewch i’n sesiwn galw heibio misol i ofalwyr.

Dydd Iau cyntaf y Mis 10am – 12noon, AVOW, Wrecsam

4 Ionawr

1 Chwefror

1 Mawrth

5 Ebrill

Croeso mawr i bawb!

Mae dod i ddigwyddiadau yn ystod y dydd yn anodd i nifer ohonoch chi, felly er mwyn gallu bod yn help i fwy ohonoch chi rydan ni wedi penderfynu trefnu sesiwn Galw i Mewn gyda’r nos. Cyfle i gael paned a sgwrs gyda gofalwyr eraill ac aelod o staff AVOW.

Pryd: Dydd Mercher 14 Chwefror

Lle:   AVOW

Pryd: 5-7 yr hwyr

Os oes gennych chi awydd dod, rhowch ganiad i ni ar 0800 276 1070

Cyfle i gwrdd â gofalwyr gwrywaidd eraill yn lleol a mwynhau gwibdaith achlysurol

Mae’r grŵp yn cyfarfod unwaith y mis, fel arfer ar ddydd Mercher ola’r mis – ond fe all y diwrnod newid i gyd-fynd â threfniadau gweithgaredd benodo

Y cyfarfod nesaf:

Dydd Iau 25 Ionawr, Cinio Ysgafn, AVOW, 12.30

Dydd Iau 22 Mawrth, Cyfarfod i’w drefnu

Byddwn ni bob amser yn croesawu syniadau am weithgareddau a thripiau!!!!

I gael mwy o wybodaeth neu drefnu dod ar drip, cysylltwch â Roger ar: 0800 276 1070

Mwynhewch drip gwanwynol i Amwythig ac ymlacio ar daith gwch y Sabrina.

Mae’r fordaith 45 munud poblogaidd sy’n cynnwys te hufen yn gadael Cei Victoria ger Pont Cymru ac yna’n hwylio’n araf at Bont Lloegr cyn troi am ei hôl. Ar y daith allan, mwynhewch olygfeydd godidog a chyfleoedd gwych i dynnu llawer o luniau cyn gwrando ar sylwebaeth ddiddorol y capteiniaid gwybodus ar y daith yn ôl. Mae llawer iawn o ddiodydd oer a phoeth ar gael i’w prynu o’r bar gaiff eu gweini wrth eich bwrdd gan y tîm lletygarwch.

Pryd: Dydd Mawrth 15fed o Fawrth

Amser: 10yb – 4:30yp

O: Set the Bar, Stryd y Brenin, Wrecsam

Lle: Amwythig, taith gwch ar y Sabrina

Blaendal: £5

Manylion ein Sesiwn Hyfforddiant nesaf

Sesiwn i Ofalwyr: Rheoli straen – gyda Thîm Iechyd Parc Caia

Dyddiad: Dydd Mawrth 30 Ionawr, 10.30 – 12.30, AVOW

Sesiwn i Ofalwyr: Dementia a Chi: Gweithdy i’r Teulu Bydd Fforwm Cymru Gyfan i Rieni a Gofalwyr ynghyd â’r Gymdeithas Alzheimer’s yn cynnal gweithdy ar Ddementia ac Anableddau Dysgu. Bydd y digwyddiad hwn yn cyflwyno beth ydy’r cyswllt rhwng Anableddau Dysgu a Dementia ac yn egluro sut allwch chi adnabod symptomau posibl.

Dyddiad: Dydd Mercher 7 Chwefror, 9 –1

Lle: Canolfan Adnoddau Gwaunterfyn, Wrecsam

Sesiwn i Ofalwyr: Sesiwn Grefftau – Dewch draw i’n sesiwn grefftau a gwneud Basged Arbennig i fynd adref gyda chi.

Dyddiad: Dydd Iau 22 Mercher, 10 – 12, at AVOW

Sesiwn i Ofalwyr: Cymorth Cyntaf – Bydd y Groes Goch Brydeinig yn darparu Hyfforddiant Cymorth Cyntaf i Ofalwyr.

Dyddiad: Dydd Mercher 28 Mercher, 10 – 12 & Dydd Iau 12 Ebrill, AVOW

Sesiwn i Ofalwyr: Dementia – Bydd y Gymdeithas Alzheimers (Cyfeillion Dementia) yn cynnig Sesiynau Gwybodaeth i’ch helpu i ddeall y profiad o fyw gyda dementia a’r camau gallwch eu cyflawni.

Dyddiad: Dydd Iau 8 Mawrth, 10.30 – 11.30, AVOW

Mae Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam yn bwyllgor codi arian gwirfoddol o Ofalwyr a Chyn-ofalwyr. Maen nhw’n trefnu llu o ddigwyddiadau codi arian ac yn cwrdd ar drydydd ddydd Iau pob mis yn AVOW.

Bydd Cyfeillion Gofalwyr Wrecsam yn cynnal prynhawn codi arian.

Byddan nhw’n cyfarfod nesaf ar: Dydd Iau 8 Chwefror & Dydd Iau 15 Mawrth, 11 – 12.30, AVOW